Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevínVytlačiť
 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C č.451 – zastavané plochy a nádvoria k.ú. Nitrianske Pravno.

 

Obec Nitrianske Pravno ., ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Ľudovíta Beniana zo dňa 19.10.2017, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 5 ks drevín druhu tuja s obvodom kmeňa 62,65,58,59 a 69 cm, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 451 k. ú. Nitrianske Pravno. Žiadosť bola odôvodnená ,že tuje sa nachádzajú v tesnej blízkosti rodinného domu, poškodzujú fasádu rodinného domu , sú veľkého vzrastu, tienia susedom a koreňový systém poškodzuje prístupový chodník.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

26.10.2017 o 10,00 hod.

 

so stretnutím pozvaných pred rodinným domom č. s. 611 Nitrianske Pravno.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

 

Doručí sa: Ľudovít Benian, M.R. Štefanika 611/24 , 972 13 Nitrianske Pravno

a/a


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka