Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 200 m2 kríkovVytlačiť
 

 

Oznámenie o  začatí správneho konania

a  

upustenie od ústneho rokovania

 

Ing. Jozef Balčirák, trvale bytom, 972 13 Nitrianske Pravno podal dňa 28.02.2018 na obec Nitrianske Pravno žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 200 m2 kríkov, ktoré rastúce mimo les.

Obec Nitrianske Pravno, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Ing. Jozefa Balčiráka podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

na výrub 200 m2 kríkov, ktoré rastú na pozemku p.č. 2073/4 a 2073/5 k.ú. Nitrianske Pravno, LV 2579 vo vlastníctve Ing. Jozefa Balčiráka a manželky .

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Nitrianske Pravno zastúpená starostom Ing. Jozefom Balčirákom v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

Do podkladov je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Nitrianskom Pravne počas pracovných hodín.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na obci Nitrianske Pravno najneskôr do 8.3.2018 v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.nitrianskepravno.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

 

Oznámenie sa doručí: Ing. Jozef Balčiirák,, 972 13 Nitrianske Pravno

a/a


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka