Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín Vytlačiť
 

OBEC Nitrianske Pravno - Obecný úrad, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
Č. j. 268/2018                                                                V Nitrianskom Pravne 29.01.2018


 

Oznámenie

 

Dňa 26. januára 2018 bola Obecnému úradu v Nitrianskom Pravne doručená žiadosť od pani Vlasty Konečnej, ulica , 971 01 Prievidza o vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh smrek, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 1570/1 – zastavané plochy k.ú. Nitrianske Pravno .

Uvedeným dňom bolo začaté správne konania.

Obec Nitrianske Pravno , v zastúpení starostu obce Nitrianske Pravno, ako príslušný správny orgán podľa § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. a v súlade s § 18 odst. 3 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní ( správny poriadok) v zmysle neskorších predpisov, nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou , ktorá sa uskutoční

dňa: 30.januára 2018 o 10,30 hod.

so stretnutím na pred rodinným domom č. s. 522 v Nitrianskom Pravne

 

Poučenie

Do spisu možno nahliadnuť a vyjadriť sa k podkladom v danej veci na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, počas pracovných dní. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s úradne osvedčeným podpisov splnomocniteľa.

Žiadateľ najneskôr na ústnom konaní predloží odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR, CHKO Ponitrie, k predmetnému výrubu.

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

 

Doručuje sa :
Vlasta Konečná, ul. , 971 01 Prievidza
a/a


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 13.12.2018

meniny má: Lucia

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka