Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 18 ks stromov Vytlačiť
 

O B E C K Ľ A Č N O
972 15 Kľačno, 046/544 51 20, fax: 046/544 50 14
e-mail: klacno@prievidzanet.sk

Číslo: 96/2018                                                   V Kľačne dňa 8. 3. 2018

 

Oznámenie o  začatí správneho konania

 

Obec Nitrianske Pravno, Obecný úrad, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno podala dňa 8. 3. 2018 na obci Kľačno (ako prislúchajúcemu orgánu na vykonanie konaní a vydania súhlasov na výrub drevín rastúcich mimo lesa pre všetky žiadosti, v ktorých je žiadateľom Obec Nitrianske Pravno) žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 18 ks stromov to 10 ks vŕb a 8 ks jelší rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17  vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v zmysle Čl. IV ods. 7 zákona č. 408/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na parc. EKN č. 5109 – trvalý trávnatý porast a parc. EKN č. 5123 – trvalý trávnatý porast, k.ú. Nitrianske Pravno, extravilán, vo vlastníctve žiadateľa – obce Nitrianske Pravno (LV č. 1 a 1634 k.ú. obce Nitr. Pravno). Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Kľačno zastúpená starostom Ing. Jozefom Vrábeľom v súlade s ustanovením §§ 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň

 

14. marec 2018 o 11.00 hod. so zrazom na mieste obhliadky (jedná sa o stromy rastúce pri vodnej nádrži pod Bôrikom v Nitr. Pravne)

 

Do podkladov je možné nahliadnuť do 14. marca 2018 na Obecnom úrade v Kľačno a pri ústnom pojednávaní na mieste obhliadky.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať v súlade s § 82 ods. 5 zákona.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní (do 16. 3. 2018) od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.klacno.eu a www.nitrianskepravno.sk písomne alebo elektronicky na adrese klacno@prievidzanet.sk prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Jozef Vrábeľ
starosta obce

 

 

Vyvesené na www.klacno.eu a na www.nitrianskepravno.sk : 8. 3. 2018

Zvesené:

 

Súbor na stiahnutie mapka Bôrik.pdf mapka Bôrik.pdf (712.1 kB)

 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka