Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí konania - Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, Poluvsie, súp. č. 251Vytlačiť
 

O b e c Nitrianske Pravno,
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,
Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18


Podacie číslo obce: 1073/2018                         V Nitrianskom Pravne dňa 05.04.2018
Podacie číslo SOcÚ: 34/2018/SP                     
Vybavuje : Mgr. Budayová, 046/5446218


Verejná vyhláška

Zverejnená dňa:.............................................
Zvesená dňa:..................................................
.............................................................
Meno, podpis, pečiatka

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Navrhovateľ, Obec Poluvsie v zastúpení Martinom Šujanom, starostom obce, Poluvsie č. 251, IČO: 00318418, podal dňa 05.04.2018 na určenom stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení zmeny stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, Poluvsie“, súp. č. 251 (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 208/1, 208/2 a 243/2 v katastrálnom území Poluvsie.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia rieši zmenu stavby, na liste vlastníctva označenú názvom „Kultúrny dom, Požiarna zbrojnica, Obecný úrad“ súp. č. 251, predstavujúcu sanáciu v časti požiarnej zbrojnice a jej následné rozšírenie. Sanácia pozostáva zo stavebných úprav, spočívajúcich z búracích prác v zmysle projektovej dokumentácie (nový dverný otvor, odstránenie pôvodnej prístavby) a následne z prístavby dvojgaráže, konštrukčne a funkčne prepojená s pôvodným objektom. Prístavba je navrhnutá ako samostatný dilatačný celok, prízemný o pôdorysnom rozmere 12 070 x 5000 mm, prestrešený plochou strechou, ktorou sa rozširuje priestor pre garážovanie vozidiel techniky dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie. Objekt je napojený na existujúce prípojky vody, elektriny a plynu, odkanalizovanie je do existujúcej, kapacitne vyhovujúcej žumpy. Prístup do objektu zostáva pôvodný z miestnej komunikácie. V garáži je navrhnutých 5 kusovh plynových vykurovacích telies MODRATHERM, s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, čím je potrebné rozšírenie rozvodov domovej plynoinštalácie. Zmena stavby ďalej predstavuje rozšírenie vnútorných rozvodov elektriny, zabezpečenie objektu pred bleskom a vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie.

Obec Nitrianske Pravno ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracovisko v Nitrianskom Pravne, ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu, podľa ustanovenia § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 10. 05. 2018 o 08,00 h

so stretnutím na Obecnom úrade v Poluvsí.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, Pracovisku v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 360/18, v stránkové dni - v pondelok, v stredu a piatok a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo na zastupovanie.

Upozornenie pre navrhovateľa: najneskôr na ústnom pojednávaní doplniť stavebnému úradu:

 • Výpis z listu vlastníctva č. 1 na pozemky parc. č. 208/1, 208/2 a 243/2 a na stavbu súp. č. 251 na parc. č. 208/2 – Kultúrny dom, Požiarna zbrojnica a OcÚ z OÚ Prievidza, katastrálneho odboru (predložená z katastrálneho portálu nie je postačujúca).
 • Kópiu z katastrálnej mapy z OÚ Prievidza, katastrálneho odboru (predložená z katastrálneho portálu nie je postačujúca).
 • V projektovej dokumentácii preukázať splnenie podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina, teda preukázať, že bezpečná vzdialenosť prístavby od vzdušného vedenia verejných rozvodov NN je viac ako 2,0 m. V prípade, že zmena stavby zasahuje do ochranného pásma vzdušného vedenia verejných rozvodov elektriny, predložiť vyjadrenie SSD, a.s. k možnosti udelenia výnimky z ochranného pásma.
 • Záväzné stanovisko Slovenskej plynárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava a záväzné stanovisko obce Poluvsie ako cestného správneho orgánu a správneho orgánu ochrany ovzdušia, ktorý povoľuje malé zdroje znečistenia..

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Nitrianske Pravno

 

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:

 1. Obec Poluvsie v zastúpení Martinom Šujanom, starostom obce
 2. COOP Jednota Prievidza – spotrebné družstvo, A. Hlinku 437, Prievidza
 3. Neznámym fyzickým osobám a neznámym právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemkom KN-C parc. č. 204/2 a 244/3 v k.ú. Poluvsie

 

Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom:

 1. OÚ Prievidza, OSŽP, OH, OPK, ŠVS, štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
 2. OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4
 3. OR PZ, ODI Prievidza, Košovská cesta 14, Prievidza
 4. KPÚ Trenčín, Nová 2, Prievidza
 5. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
 6. SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44B, Bratislava
 7. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
 8. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (servisná organizácia Orange Slovensko a.s.)
 9. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežkova 2, Prievidza
 10. Obec Nitrianske Pravno, v zastúpení starostom obce
 11. Do spisu stavebného úradu

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka