Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí konania o zmene stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania - „Prístupová komunikácia k rodinným domom“Vytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno

Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,
Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18

_____________________________________________________

Podacie číslo obce: 211/2019-6164
Podacie číslo SOcÚ: 154/2019/SP
V Nitrianskom Pravne, dňa 23.09.2019

Vybavuje: Mgr. Budayová, tel.: 046/5446218

 

V e r e j n á       v y h l á š k a

 

Vyvesené dňa: .................................

Zložené dňa : .................................

...........................................................
Meno, podpis, pečiatka

 

O Z N Á M E N I E

o začatí konania o zmene stavebného povolenia

a upustenie od ústneho pojednávania

 

Stavebník, Juraj Gardian a manž. Anežka Gardianová, obaja trvale bytom Žltá ulica 1124/72, Nitrianske Pravno, Roman Baniar a Mária Baniarová, obaja bytom Kľačno č. 210, Ľubomír Drexler, Poluvsie č. 113, Ing. Marta Mokrá, Veterná 293/12, Kanianka, Pavol Humaj a Ing. Zuzana Humajová, obaja bytom Žltá 1125/74, Nitrianske Pravno, podal dňa 10.09.2019 na obci Nitrianske Pravno žiadosť o zmenu stavebného povolenia vydaného obcou Nitrianske Pravno pod názvom „Prístupová komunikácia k rodinným domom“, na pozemku parcelné číslo  2064/4 a 2064/3 podľa stavebného povolenia, v katastrálnom území Nitrianske Pravno. Žiadosť o zmenu stavebného povolenia spočíva v predĺžení lehoty výstavby.

Na dopravnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie obcou Nitrianske Pravno pod číslom obce 2333/2011 (SOcÚ 767/2011/SP-2) dňa 02.01.2012 (právoplatné dňa 01.02.2012), ktoré bolo zmenené rozhodnutím obce Nitrianske Pravno pod číslom obce 296/2014 (podacie číslo SOcÚ 93/2014/SP dňa 04.08.2014 (právoplatné 26.09.2014) a rozhodnutím obce Nitrianske Pravno pod číslom obce 1551/2016 (podacie číslo SOcÚ 561/2016/SP-2 dňa 25.10.2016 (právoplatné 24.11.2016).

Navrhovaná lehota na dokončenie stavby je do 36 mesiacov od nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Projektové riešenie dopravnej stavby odsúhlasené stavebným úradom v stavebnom konaní sa nemení. Dôvodom na zmenu vyššie citovaných rozhodnutí je budovanie verejnej kanalizácie v obci, na ktorú majú byť napojené všetky rodinné domy, ku ktorým sa navrhuje dokončenie prístupovej komunikácie.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavebného povolenia.

Obec Nitrianske Pravno ako stavebný úrad príslušný podľa § 3a) ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych úprav a podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania známym účastníkom a dotknutým orgánom.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, pracovisku v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 360/18, v stránkové dni - v pondelok, v stredu a piatok. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti dotýkajúcej sa predĺženia lehoty výstavby uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na vyššie uvedenom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliadne ani na tie námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní a podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote ako účastníci konania, môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská podľa ust. § 140b stavebného zákona dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, s veľkým počtom účastníkov konania, alebo v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi stavebný úrad doručí oznámenie účastníkom stavebného konania v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Účastníci konania, ktorým bolo doručené oznámenie prostredníctvom verejnej vyhlášky, môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť v lehote najmenej 7 pracovných dní od doručenia oznámenia.

Stavebník Roman Baniar a Mária Baniarová najneskôr v lehote oznámeného konania doplní žiadosť o preukázanie zmluvy o postúpení práv z doteraz vydaných rozhodnutí na realizáciu inžinierskej stavby (rozhodnutia citované na 1 strane oznámenia) na parc. č. 2064/4 a 2064/3 v k.ú. Nitrianske Pravno.

Vysvetlenie, na základe akého dokladu majú stavebníci Ľubomír Drexler, Anežka Gardianová, Pavol Humaj, Zuzana Humajová, Roman Baniar a Mária Baniarová iné právo k pozemku KN-C parc. č. 2064/3 v k.ú. Nitrianske Pravno (Na LV č. 2272 sú ako vlastníci zapísaní len Ing. Marta Mokrá a Juraj Gardian), na ktorom sa realizuje prístupová cesta.

 

Mgr. Andrej Richter
starosta obce Nitrianske Pravno

 

 

Oznámenie sa doručí účastníkom konania:

  1. Juraj Gardian, Žltá ulica 1124/72, Nitrianske Pravno
  2. Anežka Gardianová, Žltá ulica 1124/72, Nitrianske Pravno
  3. Roman Baniar, Kľačno č. 210
  4. Mária Baniarová, Kľačno č. 210
  5. Ľubomír Drexler, Poluvsie č. 113
  6. Ing. Marta Mokrá, Veterná 293/12, Kanianka
  7. Pavol Humaj, Žltá 1125/74, Nitrianske Pravno
  8. Ing. Zuzana Humajová, Žltá 1125/74, Nitrianske Pravno
  9. Pri líniových stavbách stavebný úrad upovedomuje účastníkov prostredníctvom verejnej vyhlášky v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona zverejnenej na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce

 

Dotknutým orgánom:

  1. obec Nitrianske Pravno ako cestný správny orgán

 

 

Oznámenie o začatí konania sa doručuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, zverejnenej na úradnej tabuli obce Nitrianske Pravno a na webovom sídle obce Nitrianske Pravno www.nitrianskepravno.sk s tým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy (zákon o ochrane osobných údajov).

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka