Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Budovanie kanalizácie v obci - informácie pre občanovVytlačiť
 

Vážení spoluobčania, v súvislosti s budovaním kanalizácie prebiehala v roku 2018 živá diskusia občanov o postupe a správnosti budovania jednotlivých častí kanalizácie. Na obecnom úrade sú od začiatku realizácie stanovené presné termíny kontrolných dní, kde sa kontroluje postup stavby a uvádzajú sa pripomienky zo strany investora – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, dodávateľov – firma Hornex, subdodávateľov – firma Ekosvip a pripomienky občanov. Na kontrolných dňoch sme vyjadrili nespokojnosť so stavom miestnych komunikácii, kde sa hlavné siete kanalizácie už budovali, nespokojnosť s dopravným značením, nespokojnosť so zásypmi a s dohľadom nad ich aktuálnym stavom.

Realizátor priznal drobné pochybenia a prisľúbil nápravu v roku 2019. Práce na výstavbe začnú už na prelome mesiacov február – marec. Na konkrétne otázky ohľadom technologického postupu prác sme dostali stanovisko stavbyvedúceho Ing. Beniaka z firmy Hornex. Sú v ňom presne charakterizované 1/ hlavné stoky, 2/ vedľajšie stoky, 3/ výtlaky z čerpacích staníc, 4/ prehľad dĺžok navrhovaných kanalizačných stôk, 5/ uloženie potrubia, 6/ stoková sieť v cestnej komunikácií, 7/ kanalizačné odbočenia, 8/ revízne šachty na konci odbočenia, 9/ objekty na stokovej sieti, 10/ skúšky, 11/ križovanie s inžinierskymi sieťami

Na základe záujmu občanov vyberáme nasledovné:

Uloženie potrubia

Uloženie rúr a ich zásyp sa musí riadiť podľa požiadaviek výrobcu a na základe podmienok na stavbe po odsúhlasení stavebným dozorom.

Stoková sieť v cestnej komunikácií

Gravitačné potrubie:

V cestnej komunikácii sa najskôr vykoná narezanie a odfrézovanie obrusnej vrstvy asfaltu, následné odstránenie podkladnej vrstvy vozovky. Všetky potrubia budú ukladané v zapaženej ryhe šírky 1,20m s kolmými stenami na pieskové lôžko zrnitosti 0-8 mm hr.150mm. Steny ryhy budú pažené oceľovými pažiacimi súpravami-boxmi. Pri výkopoch pod hladinou podzemnej vody bude na základovú škáru zhotovená vrstva hutného makadamu hrúbky 150 mm s drenážnou rúrkou DN 100 mm, obalenej v geotextílii a vyvedená do prečerpávacích šachiet, príp. vodného toku. Obsyp potrubia sa navrhuje štrkopieskom zrnitosti fr.0-16 mm, hr. 300 mm nad vrchol potrubia, hutnený po vrstvách max.150mm. Nad potrubím sa obsyp nezhutňuje! Zásyp ryhy sa navrhuje vhodným zhutniteľným materiálom po vrstvách 200-300 mm v súlade s platnými STN 73 3050. Pláň pod potrubím má mať modul pretvárnosti min. 45Mpa.

Výkopy ryhy viesť v  osi jazdného pruhu tak, aby poklopy neboli v trase kolies áut. V úsekoch, kde je výkop vedený v jednom jazdnom pruhu štátnej cesty II. a III. triedy, urobiť definitívnu úpravu obrusnej časti vozovky len na šírku jazdného pruhu z asfaltobetónu hr. 50 mm. V úsekoch, kde je výkop vedený stredom jazdného pruhu štátnej cesty I. triedy, urobiť definitívnu úpravu krytu vozovky na celú jej šírku cesty z asfaltobetónu hr. 40 mm. V miestach nad ryhou a jej rozšírením pri cestách I. triedy urobiť definitívnu úpravu krytu vozovky z asfaltobetónu hr.100 mm.

Spätná úprava povrchu štátnych komunikácií sa musí realizovať v zmysle výkresovej dokumentácie „ Vzorový priečny rez úpravy ryhy“. Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako sú požiadavky objednávateľa a správcu komunikácie. Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie vozovky a to 25 cm pri komunikáciách I. II. a III. triedy. Pri miestnych komunikácii sa nebude realizovať preplátovanie podkladových vrstiev. V miestach, kde kanalizačné odbočenia križujú nedotknutý jazdný pruh ( výstavbou kanalizačnej stoky ) štátnych ciest I., II., a III. triedy budú realizované bezvýkopovou technológiou. Poklopy kanalizačných šachiet musia byť výškovo upravené do nivelety vozovky.

Technologický postup v plnom znení je prílohou tohoto článku. (viď nižšie)

Mgr. A. Richter, starosta obce

 

Aktuálny stav kanalizácie


V roku 2018 boli zrealizované hlavné stoky na uliciach Štúrova, Žltá, Komenského, Školská, Pionierska, Kukučínova, Turcelova, Budovateľská, M.R.Štefánika, T.G.Masaryka, Gagarinova, Bernolákova, Nádražná, Sládkovičova, Kolárova, Hviezdoslavova.

Na niektorých stokách už boli zrealizované aj odbočenia na hranicu pozemkov. Objekty na uvedených uliciach sa ako prvé budú môcť pripojiť do skúšobnej prevádzky kanalizácie koncom roka 2019. Vlastníci nehnuteľností si prípojky môžu v priebehu roku predpripraviť a následne – po upresnení termínu - sa budú môcť napojiť.

Subdodávateľ pracuje v našej obci v 3 pracovných skupinách súčasne. V roku 2019 bude stavba začínať /február-marec/ na ulici Prievidzskej – časť ulice, Námestie, Školská ulica + areál školy., Záhradnícka ul., pokračovať sa bude na Hviezdoslavovej, Štúrovej, Sládkovičovej, Športovej + športový areál.

Od apríla sa začne s rozkopávkami a kladením potrubí na štátnych cestách – Mlynská, Dlhá, Turčianska, Prievidzská, pokračovať sa bude v máji – podľa aktuálneho stavu napredovania.

Boli sme upozornení, že časový harmonogram postupu prác je informatívny v súvislosti s nepredvídateľnými okolnosťami môže dôjsť k časovým posunom. Výkopové práce by mali byť ukončené v lete 2019. Súčasne prebieha budovanie čističky odpadových vôd a prečerpávacích staníc, ktoré sú súčasťou stavby. O ďalších postupoch Vás budeme informovať.

 

Bc. Zdenka Žilová,

referent výstavby

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka