Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - „Adaptácia humna na rodinný dom s prístavbou“

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - „Adaptácia humna na rodinný dom s prístavbou“Vytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník Michal Kmeťko, 972 16 Pravenec 194 zastúpený Štefanom Kmeťkom, 972 16 Pravenec 194 podal dňa 2.9.2019 na obci Nitrianske Pravno žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Adaptácia humna na rodinný dom s prístavbou“, v katastrálnom území Nitrianske Pravno, na pozemku KN-C pare. č. 900, 903.

Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby a stavebné konanie v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona.

Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) pre spojenie územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 1.10.2019 o 12,30 h
so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade Nitrianskom Pravne,
Nám. SNP 360/18.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Nitrianskom Právne, v stránkové dni (v pondelok v čase od 7,30 h do 12,00 h a od 12,30 h do 15,00 hav stredu v čase od 7,30 h do 12,00 h a od 12,30 h do 16,00 h).
Účastníci konania môžu svoje námietky k uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na vyššie uvedenom úrade najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.
Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods.3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie v predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že s navrhovanou stavbou súhlasí.

Stavebník najneskôr na ústne pojednávanie predloží:

1. Chýbajúce záväzné stanoviská dotknutých orgánov (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava)

2. Záväzné stanovisko obce Nitrianske Pravno, ako správneho orgánu na úseku vodného zákona k navrhovanému rodinnému domu, k odvádzaniu splaškových vôd a dažďových vôd - §28 vodného zákona)

Mgr. Andrej Richter
starosta obce Nitrianske Pravno

Oznámenie sa doručí účastníkom konania:

 1. Michal Kmeťko, 972 16 Pravenec 194 zastúpený Štefanom Kmeťkom, 972 16 Pravenec 194
 2. Bc. Walter Barlok, Brandstrasse 10, 912 45 Smelsdorf
 3. Edita Hlinická - verejnou vyhláškou
 4. Bruno Ceizel, Námestie SNP 306/71, 972 13 Nitrianske Pravno
 5. Ing. arch. Augustín Ugróczy. 972 16 Pravenec 148
 6. Ing. Tomáš Tines, Východná 47, 971 01 Prievidza
 7. Ing. Róbert Galovič, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
 8. Ing. Michal Hromada, Breznianska 665/7, 972 12 Nedožery Brezany
 9. Ing. Róbert Krakovik, Francisciho 726/11, 971 01 Prievidza
 10. Alfréd Laluha , Pod hrádkom 27A, 971 01 Prievidza


Oznámenie sa doručí dotknutým orgánom:

 1. Obec Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce
 2. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
 3. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska 5
 4. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 6. OR HaZZ v Prievidza, Vápenická 4
 7. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - OpaK
 8. obec Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce
 9. a/a

 

POZN. - vyššie uvedený text je elektronicky prevedený scan originálneho dokumentu formou optického strojového rozpoznávania, preto môže obsahovať drobné preklepy. Orignálny scan dokumentu je priložený ako príloha tohoto oznamu:

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka