Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

OZ Provital

Resocializačné stredisko Dom života bez drog

Predstavujeme Provital, o.z,
Resocializačné stredisko Dom života bez drog

Prijatie klienta do nášho zariadenia Provital, o.z, Resocializačné stredisko Dom života bez drog je v prvom rade podmienené odporúčaním odborného lekára psychiatra, nakoľko cieľovou skupinovou sú v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. závislí klienti, dospelí, bez ohľadu na rod a etnikum.

Klienti v našom zariadení majú veľa spoločných problémov: nezamestnanosť, nedostatočné vzdelanie, chudoba, bezdomovci, osamelosť, obete a pod.

Vzhľadom k diagnóze “závislosť“ je v našom zariadení prvoradou formou individuálna práca s jednotlivcom, ktorý k nám prichádza v zmysle zákona dobrovoľne. Väčšina našich klientov prichádza dobrovoľne pod tlakom prostredia – rodiny a okolia, ktoré ich postupom času a stupňujúcich negatívnych skúseností s nimi, úplne odmietne zo svojho života (bráni sa aj takým technickým opatrením ako je napr. zrušenie trvalého pobytu). Svoju závislosť si väčšinou nepripúšťajú, manipulujú a majú strach zo zmeny, ako straty zmyslu života, t.j. drogy. Aj keď sú i klienti schopní pomenovať svoj problém a časom chápu aj problémy, ktoré spôsobujú sebe, svojim blízkym a spoločnosti, nemajú však potrebu sa zmeniť.

Od začiatku prijatia do zariadenia sa snažíme kontaktovať rodinu, partnerov, resp. priateľov, a v rámci možností a reality sociálnej anamnézy začíname pracovať s rodinou. Práca s rodinou - vzťahové problémy, dlhodobá odcudzenosť od partnerov, od detí a rodiny vôbec, ako aj od spoločnosti vôbec, nezamestnanosť - nie je z našej strany dokonalá. Finančné podmienky nielen nás, ale najmä našich klientov a ich blízkych nie sú na takej úrovni, aby si mohli dovoliť napr. v pravidelných mesačných intervaloch naše zariadenie navštevovať. Po príchode do zariadenia sú klienti rozdelení podľa psychologických vyšetrení, druhu závislostí do skupín, v ktorých sa realizuje skupinová sociálna práca.

Rozprávať, komunikovať a venovať pozornosť.

Sociálna práca s jednotlivcom – aký jednoduchý výrok. Skrýva však v sebe množstvo obsahu, ktorý z pozície odborníkov dokážeme naplniť len vtedy keď klient je ochotný spolupracovať a aj jeho cieľom je abstinencia. Ako motivovať človeka, aby sa vzdal svojho životného štýlu, o ktorom je ešte stále presvedčený, že je pre neho najlepší, nikomu tým neubližuje, sebe a svojej rodine už vôbec nie. Po splnení zákonom stanovených podmienok sa stretávame v rámci prvého kontaktu so závislým klientom, ktorý nedokáže z dôvodu nedostatku vlastných schopností abstinovať. V rámci sociálnej anamnéz zisťujeme rôznorodé informácie, stanovujeme problém klienta, nakoľko sa snažíme nájsť príčinu vzniku problému a sústrediť všetky zistené poznatky. Súčasťou analýzy sú osobné údaje, dostupné informácie o klientovej rodine, priateľoch a o jeho vzťahu k nim. Sú to tiež údaje o jeho vzdelávaní, dosiahnutom vzdelaní a priebehu zamestnaní. Ďalej nás zaujímajú údaje súvisiace s jeho diagnózou ako je napr. počet absolvovaných liečení, prípadne aj resocializačných pobytov. Vzhľadom k tomu, že budujeme zodpovednosť klienta za svoj život, očakávame od neho aktívny prístup, t.j. vyžadujeme od neho vyjadrenia k vzniku a postupu problému, ako aj jeho očakávania od pobytu v zariadení (zmena životného štýlu, abstinencia, zamestnanie, kontakty s rodinou, partnermi atď.). V rámci vlastnej evidencie sociálny pracovník sumarizuje všetky informácie a poznatky, ktoré získal. O niektorých sa vieme presvedčiť, sú reálne ako napr. prepúšťacia správa z liečenia, v ktorej sa nachádza obyčajne aj odporúčanie k resocializácii, ako aj získanie údajov z UPSVR o jeho sociálnej a hmotnej núdzi. Ďalej sú to informácie, ktoré získavame od rodinných príslušníkov, partnerov, detí, príp. od zamestnávateľa alebo z miesta trvalého bydliska. A sú to tiež naše vlastné poznatky, ktoré získavame priamym pozorovaním klienta. Všetky poznatky sú sústredené v osobnej zložke klienta a väčšinou obsahujú:

  • zmluvu o poskytovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany
  • odporúčanie odborného lekára psychiatra na resocializačný pobyt
  • anamnézu prípadu
  • životopis klienta
  • plán práce s klientom
  • úradnú korešpondenciu (UPSVR, verejná správa, PZ...)

Ale u väčšiny našich klientov je obsažná najmä korešpondencia so súdmi a exekútormi, nakoľko počas drogovej kariéry sa im vyskytli strety so zákonmi ako aj veľa pohľadávok voči poisťovniam a i.

Resocializačný proces

Prijatie klienta do nášho zariadenia Provital o.z, Resocializačné stredisko Dom života bez drog je v prvom rade podmienené odporúčaním odborného lekára psychiatra, nakoľko cieľovou skupinovou sú v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. závislí klienti, dospelí, bez ohľadu na rod a etnikum.

Spolupráca so zdravotníctvom začína tiež nástupom klienta do resocializácie. Prihlasujeme ho k obvodnému všeobecnému lekárovi, návšteva psychiatra je taktiež nevyhnutná a je koniec koncov aj povinná do troch dní po odchode z protitoxikomanickej liečby.

V rámci diagnostického procesu, kde najdôležitejšou je podrobná sociálna anamnéza, definujeme problém klienta, snažíme sa nájsť príčiny jeho vzniku, zisťujeme ako pokračoval, v akom prostredí gradoval, či sa opakoval, kto a čo mu pomáhalo a čo nie, vyžadujeme vyjadrenie klienta, či sa ho pokúšal riešiť, resp. čo potrebuje k jeho riešeniu. Stanovením sociálnej diagnózy, pomenujeme v spolupráci s klientom jeho problém. Chápeme ho ako porozumenie a ozrejmenie. Informácie o klientovi sa počas jeho pobytu v zariadení zvyčajne menia, pribúdajú (rodinné podmienky, zdravotný stav, napr. vyšetrovanie PZ), preto je dôležité zohľadňovanie týchto faktov v ďalšej práci s klientom.

Plán práce s klientom je v našom zariadení vytváraný za aktívnej účasti klienta. Nepovažujeme ho za nemenný, nakoľko každý deň prináša zmeny a nové možnosti. Zohľadňujeme priority, postupnosť ale aj dostupnosť riešení, vplyvy odborníkov, rodiny, okolia a stanovujeme „kalendár možností a príležitostí“ na ceste k abstinencii. Dôraz kladieme na zodpovednosť klienta k naplneniu tohto „kalendára“.

Samotná práca s klientom (sociálna intervencia) sa odvíja od konkrétnych problémov klienta, ktoré sa v prípade závislostí naakumulujú od neukončeného vzdelania, nezamestnanosť, narušené partnerské a rodinné vzťahy, osamelosť, bezdomovci bez akéhokoľvek príjmu, vážne zdravotné problémy, atď., a od koncepcie práce sociálneho pracovníka. Proces sociálnej terapie je veľmi živý, dynamický, nakoľko vyžaduje od klienta zmenu prežívania – konanie, akcie a reakcie, názory, postoje, city, pocity apod., a zo strany sociálneho pracovníka profesionálny trpezlivý prístup. U klientov, ktorí k nám prichádzajú najmä z výkonu trestu odňatia slobody sa musíme zamerať aj na sociálnu rehabilitáciu, nakoľko prejavy správania zapríčinené pobytom v týchto zariadeniach eliminovali najmä ich samostatnosť, spoločenskú komunikáciu, nezávislosť, či už od ľudí alebo prostredia, ale aj ich rodinný život a i.

 

PhDr. Zdenka Vasilová
Provital, o.z,
Resocializačné stredisko Dom života bez drog

 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka