Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

OZ Provital

Resocializačné stredisko Dom života bez drog

Predstavujeme Provital, o.z,
Resocializačné stredisko Dom života bez drog

Prijatie klienta do nášho zariadenia Provital, o.z, Resocializačné stredisko Dom života bez drog je v prvom rade podmienené odporúčaním odborného lekára psychiatra, nakoľko cieľovou skupinovou sú v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. závislí klienti, dospelí, bez ohľadu na rod a etnikum.

Klienti v našom zariadení majú veľa spoločných problémov: nezamestnanosť, nedostatočné vzdelanie, chudoba, bezdomovci, osamelosť, obete a pod.

Vzhľadom k diagnóze “závislosť“ je v našom zariadení prvoradou formou individuálna práca s jednotlivcom, ktorý k nám prichádza v zmysle zákona dobrovoľne. Väčšina našich klientov prichádza dobrovoľne pod tlakom prostredia – rodiny a okolia, ktoré ich postupom času a stupňujúcich negatívnych skúseností s nimi, úplne odmietne zo svojho života (bráni sa aj takým technickým opatrením ako je napr. zrušenie trvalého pobytu). Svoju závislosť si väčšinou nepripúšťajú, manipulujú a majú strach zo zmeny, ako straty zmyslu života, t.j. drogy. Aj keď sú i klienti schopní pomenovať svoj problém a časom chápu aj problémy, ktoré spôsobujú sebe, svojim blízkym a spoločnosti, nemajú však potrebu sa zmeniť.

Od začiatku prijatia do zariadenia sa snažíme kontaktovať rodinu, partnerov, resp. priateľov, a v rámci možností a reality sociálnej anamnézy začíname pracovať s rodinou. Práca s rodinou - vzťahové problémy, dlhodobá odcudzenosť od partnerov, od detí a rodiny vôbec, ako aj od spoločnosti vôbec, nezamestnanosť - nie je z našej strany dokonalá. Finančné podmienky nielen nás, ale najmä našich klientov a ich blízkych nie sú na takej úrovni, aby si mohli dovoliť napr. v pravidelných mesačných intervaloch naše zariadenie navštevovať. Po príchode do zariadenia sú klienti rozdelení podľa psychologických vyšetrení, druhu závislostí do skupín, v ktorých sa realizuje skupinová sociálna práca.

Rozprávať, komunikovať a venovať pozornosť.

Sociálna práca s jednotlivcom – aký jednoduchý výrok. Skrýva však v sebe množstvo obsahu, ktorý z pozície odborníkov dokážeme naplniť len vtedy keď klient je ochotný spolupracovať a aj jeho cieľom je abstinencia. Ako motivovať človeka, aby sa vzdal svojho životného štýlu, o ktorom je ešte stále presvedčený, že je pre neho najlepší, nikomu tým neubližuje, sebe a svojej rodine už vôbec nie. Po splnení zákonom stanovených podmienok sa stretávame v rámci prvého kontaktu so závislým klientom, ktorý nedokáže z dôvodu nedostatku vlastných schopností abstinovať. V rámci sociálnej anamnéz zisťujeme rôznorodé informácie, stanovujeme problém klienta, nakoľko sa snažíme nájsť príčinu vzniku problému a sústrediť všetky zistené poznatky. Súčasťou analýzy sú osobné údaje, dostupné informácie o klientovej rodine, priateľoch a o jeho vzťahu k nim. Sú to tiež údaje o jeho vzdelávaní, dosiahnutom vzdelaní a priebehu zamestnaní. Ďalej nás zaujímajú údaje súvisiace s jeho diagnózou ako je napr. počet absolvovaných liečení, prípadne aj resocializačných pobytov. Vzhľadom k tomu, že budujeme zodpovednosť klienta za svoj život, očakávame od neho aktívny prístup, t.j. vyžadujeme od neho vyjadrenia k vzniku a postupu problému, ako aj jeho očakávania od pobytu v zariadení (zmena životného štýlu, abstinencia, zamestnanie, kontakty s rodinou, partnermi atď.). V rámci vlastnej evidencie sociálny pracovník sumarizuje všetky informácie a poznatky, ktoré získal. O niektorých sa vieme presvedčiť, sú reálne ako napr. prepúšťacia správa z liečenia, v ktorej sa nachádza obyčajne aj odporúčanie k resocializácii, ako aj získanie údajov z UPSVR o jeho sociálnej a hmotnej núdzi. Ďalej sú to informácie, ktoré získavame od rodinných príslušníkov, partnerov, detí, príp. od zamestnávateľa alebo z miesta trvalého bydliska. A sú to tiež naše vlastné poznatky, ktoré získavame priamym pozorovaním klienta. Všetky poznatky sú sústredené v osobnej zložke klienta a väčšinou obsahujú:

  • zmluvu o poskytovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany
  • odporúčanie odborného lekára psychiatra na resocializačný pobyt
  • anamnézu prípadu
  • životopis klienta
  • plán práce s klientom
  • úradnú korešpondenciu (UPSVR, verejná správa, PZ...)

Ale u väčšiny našich klientov je obsažná najmä korešpondencia so súdmi a exekútormi, nakoľko počas drogovej kariéry sa im vyskytli strety so zákonmi ako aj veľa pohľadávok voči poisťovniam a i.

Resocializačný proces

Prijatie klienta do nášho zariadenia Provital o.z, Resocializačné stredisko Dom života bez drog je v prvom rade podmienené odporúčaním odborného lekára psychiatra, nakoľko cieľovou skupinovou sú v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. závislí klienti, dospelí, bez ohľadu na rod a etnikum.

Spolupráca so zdravotníctvom začína tiež nástupom klienta do resocializácie. Prihlasujeme ho k obvodnému všeobecnému lekárovi, návšteva psychiatra je taktiež nevyhnutná a je koniec koncov aj povinná do troch dní po odchode z protitoxikomanickej liečby.

V rámci diagnostického procesu, kde najdôležitejšou je podrobná sociálna anamnéza, definujeme problém klienta, snažíme sa nájsť príčiny jeho vzniku, zisťujeme ako pokračoval, v akom prostredí gradoval, či sa opakoval, kto a čo mu pomáhalo a čo nie, vyžadujeme vyjadrenie klienta, či sa ho pokúšal riešiť, resp. čo potrebuje k jeho riešeniu. Stanovením sociálnej diagnózy, pomenujeme v spolupráci s klientom jeho problém. Chápeme ho ako porozumenie a ozrejmenie. Informácie o klientovi sa počas jeho pobytu v zariadení zvyčajne menia, pribúdajú (rodinné podmienky, zdravotný stav, napr. vyšetrovanie PZ), preto je dôležité zohľadňovanie týchto faktov v ďalšej práci s klientom.

Plán práce s klientom je v našom zariadení vytváraný za aktívnej účasti klienta. Nepovažujeme ho za nemenný, nakoľko každý deň prináša zmeny a nové možnosti. Zohľadňujeme priority, postupnosť ale aj dostupnosť riešení, vplyvy odborníkov, rodiny, okolia a stanovujeme „kalendár možností a príležitostí“ na ceste k abstinencii. Dôraz kladieme na zodpovednosť klienta k naplneniu tohto „kalendára“.

Samotná práca s klientom (sociálna intervencia) sa odvíja od konkrétnych problémov klienta, ktoré sa v prípade závislostí naakumulujú od neukončeného vzdelania, nezamestnanosť, narušené partnerské a rodinné vzťahy, osamelosť, bezdomovci bez akéhokoľvek príjmu, vážne zdravotné problémy, atď., a od koncepcie práce sociálneho pracovníka. Proces sociálnej terapie je veľmi živý, dynamický, nakoľko vyžaduje od klienta zmenu prežívania – konanie, akcie a reakcie, názory, postoje, city, pocity apod., a zo strany sociálneho pracovníka profesionálny trpezlivý prístup. U klientov, ktorí k nám prichádzajú najmä z výkonu trestu odňatia slobody sa musíme zamerať aj na sociálnu rehabilitáciu, nakoľko prejavy správania zapríčinené pobytom v týchto zariadeniach eliminovali najmä ich samostatnosť, spoločenskú komunikáciu, nezávislosť, či už od ľudí alebo prostredia, ale aj ich rodinný život a i.

 

PhDr. Zdenka Vasilová
Provital, o.z,
Resocializačné stredisko Dom života bez drog

 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka