Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019Vytlačiť
 

Obchodná verejná súťaž

č. 1/2019

podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na predaj nehnuteľností - stavebných pozemkov

 

Nehnuteľnosti:

Pozemok č. 2 - (zložený z dvoch parciel) – nehnuteľnosť, pozemok KN-C p.č. 225/96 a nehnuteľnosť, pozemok KN-C p.č. 225/32, trvalý trávny porast, v katastrálnom území Solka č. 840688, v celkovej výmere 880 m2. V súčasnosti uvedené na liste vlastníctva LV č. 152, vlastník: Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, vlastnícky podiel 1/1 Pozemky sa nachádzajú v extraviláne v okrajovej časti zastavaného územia obce Nitrianske Pravno v časti Solka. Prístup autom na pozemok je možný po obecnej ceste. K pozemku nie sú dotiahnuté inžinierske siete. V predmetnej lokalite je v blízkosti možné napojenie na rozvod NN, odvádzanie odpadových vôd je v súčasnosti možné len do žumpy. Plynofikácia územia nie je zavedená. V investičnom pláne Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti je vybudovať dotláčaciu stanicu vodovodu na posilnenie tlaku pitnej vody v predmetnej lokalite v roku 2020.

Pozemok č. 3 - nehnuteľnosť, pozemok, KN-C p.č. 225/36, trvalý trávny porast v katastrálnom území Solka č. 840688, v celkovej výmere 1014 m2. V súčasnosti uvedený na liste vlastníctva LV č. 152, vlastník: Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno,vlastnícky podiel 1/1 Pozemok sa nachádza v extraviláne ,v okrajovej časti zastavaného územia obce Nitrianske Pravno v časti Solka. Prístup autom na pozemok je možný po obecnej ceste. K pozemku nie sú dotiahnuté inžinierské siete. V predmetnej lokalite je v blízkosti možné napojenie na rozvod NN, odvádzanie odpadových vôd je možné len do žumpy. Plynofikácia územia nie je v súčasnosti zavedená. V investičnom pláne Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti je vybudovať dotláčaciu stanicu vodovodu na posilnenie tlaku pitnej vody v predmetnej lokalite v roku 2020.

 

Súťažné podmienky

článok I.

Vyhlasovateľ

 1. Vyhlasovateľ súťaže je Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 00318337, zastúpená Mgr. Andrejom Richterom, starostom obce, v zmysle uznesenia 65/2019 a 66/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 05. 09. 2019 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností – stavebných pozemkov.

 

 

článok II.

Úvodné ustanovenia

 1. Predaj nehnuteľností – stavebných pozemkov sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, VZN č. 10/2017 Zásady hospodárenia s majetkom obce a týmito súťažnými podmienkami.
 2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú uverejnené v regionálnych periodikách, na vývesnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
 3. Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje dňom 09. 09. 2019.
 4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo viesť po dobu 5 rokov na predmete kúpy ťarchu formou vecného bremena predkupného práva za cenu, za ktorú nehnuteľnosť navrhovateľ kúpil v prípade, ak sa navrhovateľ rozhodne pozemok predať.
 5. Navrhovateľ sa zaväzuje, že počas 5 rokov začne s výstavbou stavby určenej na bývanie.
 6. V prípade, ak má navrhovateľ záujem o predloženie návrhov na viaceré nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže, je povinný predložiť na každý pozemok samostatný návrh.

 

článok III.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 1. Obec Nitrianske Pravno vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je najvhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľností – stavebných pozemkov.
 2. Opis nehnuteľností:
  Pozemok č. 2 - (zložený z dvoch parciel) – nehnuteľnosť, pozemok KN-C p.č. 225/96 a nehnuteľnosť, pozemok KN-C p.č. 225/32, trvalý trávny porast, v katastrálnom území Solka č. 840688, v celkovej výmere 880 m2. V súčasnosti uvedené na liste vlastníctva LV č. 152, vlastník: Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, vlastnícky podiel 1/1 Pozemky sa nachádzajú v extraviláne v okrajovej časti zastavaného územia obce Nitrianske Pravno v časti Solka. Prístup autom na pozemok je možný po obecnej ceste. K pozemku nie sú dotiahnuté inžinierske siete. V predmetnej lokalite je v blízkosti možné napojenie na rozvod NN, odvádzanie odpadových vôd je v súčasnosti možné len do žumpy. Plynofikácia územia nie je zavedená. V investičnom pláne Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti je vybudovať dotláčaciu stanicu vodovodu na posilnenie tlaku pitnej vody v predmetnej lokalite v roku 2020.

  Pozemok č. 3 - nehnuteľnosť, pozemok, KN-C p.č. 225/36, trvalý trávny porast v katastrálnom území Solka č. 840688, v celkovej výmere 1014 m2. V súčasnosti uvedený na liste vlastníctva LV č. 152, vlastník: Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno,vlastnícky podiel 1/1 Pozemok sa nachádza v extraviláne ,v okrajovej časti zastavaného územia obce Nitrianske Pravno v časti Solka. Prístup autom na pozemok je možný po obecnej ceste. K pozemku nie sú dotiahnuté inžinierské siete. V predmetnej lokalite je v blízkosti možné napojenie na rozvod NN, odvádzanie odpadových vôd je možné len do žumpy. Plynofikácia územia nie je v súčasnosti zavedená. V investičnom pláne Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti je vybudovať dotláčaciu stanicu vodovodu na posilnenie tlaku pitnej vody v predmetnej lokalite v roku 2020.

 

článok IV.

Minimálna kúpna cena

 

 1. Vyhlasovateľ určuje minimálnu ponúkanú cenu za jednotlivé pozemky vo výške:

  a) pozemok č. 2 – 38,00 Eur/1m2 (tridsaťosem eur)

  b) pozemok č. 3 – 38,00 Eur/1m2 (tridsaťosem eur)

 

článok V.

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Písomný návrh je potrebné doručiť poštou na adresu: Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, prípadne podať osobne do podateľne obecného úradu v termíne od 09. 09. 2019 do 15. 10. 2019 do 15:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením: „NEOTVÁRAŤ! Obchodná verejná súťaž – stavebné pozemky
  Navrhovateľ je povinný doručiť návrhy do uvedeného termínu, neplatí dátum podania na pošte.
 2. Navrhovateľ je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa sumu finančnej zábezpeky vo výške 10% z ceny pozemku.
  a) Pozemok č. 2 - 3 344 Eur
  b) Pozemok č. 3 – 3 853,20 Eur
  Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak napriek predchádzajúcej písomnej výzve vyhlasovateľa, do 14 dní od doručenia výzvy, nepodpíše navrhovateľ kúpnu zmluvu.
 3. Návrhy doručené po uplynutí lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované.
 4. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh na 1 pozemok. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, do súťaže bude zaradený ten návrh, ktorý obsahuje najvyššiu ponuku. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť viacerými navrhovateľmi za splnenia všetkých podmienok, rozhodne skorší termín podania návrhu.
 5. Navrhovateľ môže meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, a teda do 15. 10. 2019 do 15:00 hod.
 6. Obhliadka nehnuteľností na mieste samom bude umožnená záujemcom po telefonickom dohovore s povereným zamestnancom Obecného úradu v Nitrianskom Pravne (Bc. Zdenka Žillová – tel. 046/5447510). Náklady záujemcov na obhliadku znášajú záujemcovia o obhliadku.
 7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý bol v súťaži úspešný.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
  a) odmietnuť všetky predložené návrhy prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva,
  b) predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva ,
  c) zrušenie súťaže prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva,
  d) menenie už uverejnených podmienok prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva,
  e) vyzvať navrhovateľa na doplnenie podkladov.
 9. V súlade s § 284 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh:
  a) ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže,
  b) obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok,
  c) ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže.
 10. Návrh musí obsahovať:
  a) žiadosť o účasť v obchodnej verejnej súťaži (žiadosť musí byť podaná ako originál, nesmie byť podaná e-mailom, alebo faxom). Žiadosť musí obsahovať kontaktné údaje na oprávnenú osobu (mobil, telefón, korešpondenčná adresa).
  b) identifikáciu navrhovateľa (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailový kontakt, v prípade firmy aj výpis z obchodného, alebo živnostenského registra, IČO a údaje konajúcej osoby)
  c) výšku kúpnej ceny (cenová ponuka navrhovateľa musí obsahovať originálny podpis)
  d) čestné vyhlásenie navrhovateľa (tvorí prílohu č. 1 k týmto podmienkam obchodnej verejnej súťaže)
  e) doklad o uhradení finančnej zábezpeky prevodom na účet vyhlasovateľa:
      SK75 0200 0000 0000 1512 1382
  f) číslo účtu navrhovateľa v prípade vrátenia zábezpeky.

 

článok VI.

Časový plán súťaže

 1. Vyhlásenie súťaže: 09. 09. 2019
 2. Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 15. 10. 2019 do 15:00 hod.
 3. Vyhodnotenie súťažných návrhov: vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční 5 členná komisia menovaná starostom obce najneskôr do 15. 11. 2019. Za najvhodnejší návrh bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom, a ktorý bude mať najvyššiu cenovú ponuku.
 4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 7 pracovných dní od schválenia výsledkov súťaže obecným zastupiteľstvom. Vyhodnotenie bude obsahovať poradie úspešnosti uchádzačov. Na internetovej stránke obce budú zverejnené výsledky obchodnej verejnej súťaže. Účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, obec oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.
 5. Ak úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu do 60 dní od podpisu zmluvy, bude obchodná verejná súťaž zrušená, zmluva nenadobudne účinnosť a vyhlási sa nová súťaž.
 6. Podanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní po uhradení celej kúpnej ceny kupujúcim na účet vyhlasovateľa. Návrh na vklad do katastra podáva vyhlasovateľ, poplatok za vklad do katastra hradí kupujúci.
 7. Záujemcom, ktorí nebudú v súťaži úspešní, bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 7 pracovných dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže obecným zastupiteľstvom v Nitrianskom Pravne.

 

V Nitrianskom Pravne dňa 05. 09. 2019

 

Mgr. Andrej Richter
starosta obce

 

 

 

 

Obchodná verejná súťaž

č. 1/2019

podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na predaj nehnuteľností - stavebných pozemkov

Nehnuteľnosti:

Pozemok č. 2 - (zložený z dvoch parciel) – nehnuteľnosť, pozemok KN-C p.č. 225/96 a nehnuteľnosť, pozemok KN-C p.č. 225/32, trvalý trávny porast, v katastrálnom území Solka č. 840688, v celkovej výmere 880 m2. V súčasnosti uvedené na liste vlastníctva LV č. 152, vlastník: Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, vlastnícky podiel 1/1 Pozemky sa nachádzajú v extraviláne v okrajovej časti zastavaného územia obce Nitrianske Pravno v časti Solka. Prístup autom na pozemok je možný po obecnej ceste. K pozemku nie sú dotiahnuté inžinierske siete. V predmetnej lokalite je v blízkosti možné napojenie na rozvod NN, odvádzanie odpadových vôd je v súčasnosti možné len do žumpy. Plynofikácia územia nie je zavedená. V investičnom pláne Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti je vybudovať dotláčaciu stanicu vodovodu na posilnenie tlaku pitnej vody v predmetnej lokalite v roku 2020.

Pozemok č. 3 - nehnuteľnosť, pozemok, KN-C p.č. 225/36, trvalý trávny porast v katastrálnom území Solka č. 840688, v celkovej výmere 1014 m2. V súčasnosti uvedený na liste vlastníctva LV č. 152, vlastník: Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno,vlastnícky podiel 1/1 Pozemok sa nachádza v extraviláne ,v okrajovej časti zastavaného územia obce Nitrianske Pravno v časti Solka. Prístup autom na pozemok je možný po obecnej ceste. K pozemku nie sú dotiahnuté inžinierské siete. V predmetnej lokalite je v blízkosti možné napojenie na rozvod NN, odvádzanie odpadových vôd je možné len do žumpy. Plynofikácia územia nie je v súčasnosti zavedená. V investičnom pláne Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti je vybudovať dotláčaciu stanicu vodovodu na posilnenie tlaku pitnej vody v predmetnej lokalite v roku 2020.

 

Čestné vyhlásenie

 1. Týmto ja, dolu podpísaný (á) …………………………………………………………….., trvale bytom, so sídlom ………………………………………………………………………, ako navrhovateľ, čestne vyhlasujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami vyššie uvedenej obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásila obec Nitrianske Pravno. Zároveň som si vedomý (á), že som svojim predloženým návrhom v tejto obchodnej verejnej súťaži viazaný.
 2. Čestne vyhlasujem, že:
  a) nie som v konkurze a ani sa proti mne nevedie konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie, že nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  b) nemám v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
  c) všetky uvedené údaje v mojom návrhu sú pravdivé,
  d) nemám evidované nedoplatky voči zdravotným poisťovniam vymáhané výkonom rozhodnutia,
  e) nemám nedoplatky na nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
  f) disponujem dostatočnými finančnými prostriedkami na kúpu nehnuteľnosti,
  g) v prípade úspešnosti v obchodnej verejnej súťaži odkúpim od vyhlasovateľa nehnuteľnosť za cenu uvedenú v návrhu, ktorý som predložil v súťaži.
  h) nemám voči vyhlasovateľovi žiadne záväzky( neuhradené nájomné, neuhradené faktúry, nedoplatky a pod.)
  i) súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely uvedenej obchodnej súťaže.

 

 

V ……………., dňa………………

 

…...……………………………………………….
meno, priezvisko a podpis, príp. pečiatka


 

Počet videní: 211


 


Predpoveď počasia

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka