Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 1/2016 - o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Nitrianske Pravno, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2012 o územnom pláne obce

Schválené: 14.4.2016

Účinnosť: 15.5.2016

Obec Nitrianske Pravno v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva

podľa § 4 ods. ods. 1 a ods. 3 písm. j) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Nitrianske Pravno, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. c) a písm. g) a § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno č. 1/2016

o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3

Územného plánu obce Nitrianske Pravno,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2012 o územnom pláne obce, ktoré bolo schválené uznesením číslo 01/2012 Obecným zastupiteľstvom obce Nitrianske Pravno dňa 09.02.2012.

 

§ 1

Základné ustanovenia

 

 1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Nitrianske Pravno (ďalej len ZaD č. 3 ÚPN Obce Nitrianske Pravno), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť - prílohu tohto VZN.
 2. Týmto VZN sa stanovujú zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktoré obsahujú záväzné pravidlá a opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb, stanovujú sa zásady a regulatívy výrobného územia, verejného dopravného a technického vybavenia územia, zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene, starostlivosti o životné prostredie, vymedzuje sa zastavané územie obce, ochranné pásma, verejnoprospešné stavby, ktoré sú uvedené v záväznej časti ZaD č. 3 ÚPN O Nitrianske Pravno. Záväzná časť ZaD č. 3 ÚPN O Nitrianske Pravno vrátane grafickej časti, tvorí prílohu, neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. Súčasťou prílohy záväznej časti sú výkresy :
  č. 2 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčné využitie územia -náložka,
  č. 4b – Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo - náložka,
  č. 5 – Ochrana prírody a tvorba krajiny – náložka,
  č. 6 – Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely - náložka,
  Schéma záväznej časti ÚPN O Nitrianske Pravno ZaD č.3 – náložka.

 

§ 2

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

Územnoplánovacia dokumentácia Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Nitrianske Pravno sa ukladá :

 • V obci Nitrianske Pravno, Obecný úrad v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Na stavebnom úrade v obci Nitrianske Pravno - Obecný úrad v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Na Okresnom úrade Trenčín, Odbore výstavby a bytovej politiky Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Po dobu platnosti územnoplánovacej dokumentácie bude nepretržite zverejnená na webovom sídle obce: www.nitrianskepravno.sk

 

§ 3

Záverečné ustanovenia

 

 1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2012 o územnom pláne obce, ktoré bolo schválené uznesením číslo 1/2012. Obecným zastupiteľstvom obce Nitrianske Pravno dňa 09.02.2012.
 2. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce www.nitrianskepravno.sk od 31. 3. 2016 do 14. 4. 2016.
 3. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno sa na tomto VZN obce Nitrianske Pravno č. 1/2016 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Nitrianske Pravno uznieslo dňa 14. 4. 2016 pod číslom uznesenia 1/2016.

Toto VZN obce Nitrianske Pravno č. 1/2016 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Nitrianske Pravno nadobúda účinnosť 30-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

Vyvesené dňa 15. 4. 2016

Zvesené dňa .............. 2016

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

 

Príloha : Záväzná časť Zmien a doplnkov číslo 3, Územného plánu obce


 Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka