Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 1/2010 - o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

Schválené: 25.3.2010

Účinnosť: 9.4.2010

Všeobecne záväzné nariadenie

o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

č. 1/2010 zo dňa 25. 3. 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 75 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob využitia a podmienky poskytovania finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na tvorbu úspor dieťaťa a príspevku na dopravu do detského domova podľa ustanovenia

§ 64 a § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon č. 305/2005 Z.z./.

 

Článok 2

Výklad pojmov

 

 1. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie

  a/ ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru,

  b/ výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,

  c/ náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
   
 2. Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
   
 3. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú

  a/ orgány štátnej správy /Ministerstvo PSVaR, Ústredie PSVaR, Úrad PSVaR, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže/,

  b/ obec

  c/ vyšší územný celok,

  d/ akreditovaný subjekt,

  e/ právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

 

Článok 3

Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v pôsobnosti obce

 

 1. Obec vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov – čl. 4.
 2. Obec poskytne dieťaťu príspevok na tvorbu úspor – čl. 5. 
 3. Obec vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na dopravu do detského domova – čl. 6.

 

Článok 4

Postup pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa
s nariadenou ústavnou starostlivosťou

 

 1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov vyčlení obec zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, ktoré budú použité na úpravu a obnovu rodinných pomerov v rodine dieťaťa, ktoré je umiestnené v detskom domove.
   
 2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z., najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
   
 3. Oprávnenú rodinu, v ktorej bude obec spolupôsobiť pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa, tvoria rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, a dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Členovia rodiny musia spĺňať tieto podmienky:

  a/ rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, sú obyvateľmi obce N. Pravno,

  b/ dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove, má obvyklý pobyt na území obce a najmenej 1 rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti sa zdržiavalo na území obce Nitr. Pravno,

  c/ rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov.
   
 4. Návrh výšky a spôsob použitia finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa pripraví sociálna komisia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne na základe písomného oznámenia príslušného ÚPSVR o umiestnení dieťaťa do detského domova.
   
 5. Komisia sociálna Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne preverí situáciu v rodine a zistí, aké opatrenia je nevyhnutné vykonať vo vzťahu k dieťaťu a ďalším členom rodiny na dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných pomerov. 
  Komisia sociálna spracuje návrh, ktorý schváli a predloží starostovi obce. Starosta obce vydá rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku.
   
 6. Za správne vyúčtovanie finančného príspevku použitého na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa zodpovedá určený zamestnanec obce poverený vedením pokladne obce.

 

Článok 5
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor dieťaťu

 

 1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančného príspevku podľa čl. 4 tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, obec poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor.
   
 2. Mesačná výška finančného príspevku na tvorbu úspor dieťaťa je najmenej v sume podľa článku 4 ods. 2 a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
   
 3. Obec poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý za týmto účelom založí a vedie detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené /§ 65 ods. 8/. Na nakladanie s prostriedkami na účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
   
 4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove rozhodne obec pred uplynutím jedného roka od poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, ak situácia v rodine nenasvedčuje, že tento finančný príspevok bol účelne využitý. Návrh na poskytovanie príspevku na tvorbu úspor predloží s odporúčaním komisia sociálna starostovi obce. Starosta obce vydá rozhodnutie o výške a spôsobe poukazovania finančného príspevku na osobný účet dieťaťa v spolupráci s detským domovom, v ktorom je dieťa umiestnené.

 

Článok 6

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova

 

 1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení ústavnej starostlivosti a umiestnené do detského domova, obec môže poskytnúť rodičovi alebo osobe starajúcej sa o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
 2. Rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú obyvateľmi obce Nitr. Pravno, môže obec poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené na základe žiadosti. Oprávnené osoby musia spĺňať  nasledovné podmienky:

  a/ rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa sú obyvateľmi obce Nitr. Pravno

  b/ dieťa bolo odňaté rodičom rozhodnutím súdu a je umiestnené v detskom domove

  c/ rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa prejaví skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynakladá primerané úsilie na tento účel.
   
 3. Skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, resp. obec a detský domov. 

  Posudzovanie skutočného záujmu a vynaloženého úsilia rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa je predmetom rokovania všetkých zainteresovaných subjektov s vyhotovením písomného záznamu, ktoré obsahuje stanovisko k poskytnutiu uvedeného príspevku.
 4. Všetky zainteresované subjekty sa budú podieľať na ďalšom zhodnotení skutočného záujmu a úsilia rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa odňaté rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova podľa potreby, najmenej však 1 krát za kalendárny štvrťrok.
 5. Obec prepláca finančné prostriedky na dopravu do detského domova vo výške bežného cestovného.
 6. O poskytnutí príspevku na dopravu do detského domova, kde je dieťa umiestnené rozhodne obec na základe žiadosti rodiča, alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a na základe posúdenia skutočného záujmu a vynaloženého úsilia o úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.
 7. Za správnosť vyúčtovania poskytnutého príspevku na dopravu do detského domova zodpovedá určený zamestnanec obce poverený vedením pokladne obce.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenie

 

Povinnosť poskytovať finančné príspevky v zmysle tohto VZN sa vzťahuje len na prípady, keď je dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.

 1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 10. marca 2010.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitr. Pravne dňa 25. 3. 2010 uznesením číslo 3/2010.
 3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 26. 3. 2010 a zvesené dňa ................
 4. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2010 o vykonávaní sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nadobúda účinnosť dňa 9. 4. 2010.

 

 

V Nitr. Pravne dňa 25. 3. 2010

Ing. Balčirák Jozef
starosta obcePredpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka