Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 2/2009 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nitrianske Pravno

Schválené: 21.5.2009

Účinnosť: 5.6.2009

Obec Nitrianske Pravno podľa § 4 ods. 3 písm. d) a i) a § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z.z.), zároveň podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a ďalej podľa § 1 písm. d) a § 7 zákona č. 274/1993 Z.z. o  vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne.

 

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Nitrianske Pravno č. 2/2009

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nitrianske Pravno

 

§ 1

Úvodné ustanovenie


Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nitrianske Pravno (ďalej len „obec“).

 

§ 2

Základné pojmy

 

 1. Na účely tohto VZN je trhovým miestom verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na  ambulantný predaj. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj.
 2. Povolenie na zriadenie trhového miesta na území obce Nitr. Pravno a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na území obce Nitr. Pravno vydáva o b e c .

 

§ 3

Príležitostné trhy

 

 1. Príležitostným trhom je predaj výrobkov a  poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. Obec organizuje na verejnom priestranstve v priebehu roka tieto príležitostné trhy:

  a) Tradičný Pravniansky jarmok – konaný v 4-tú júnovú sobotu v priestore Námestia SNP v Nitr. Pravne spojený s kultúrnym programom a s poskytovaním služieb občerstvenia,
   
 2. Správcom príležitostných trhov uvedených v  § 3 ods. 1 tohto VZN je obec Nitr. Pravno. Predaj sa môže uskutočniť aj v stánkoch s dočasným stanovišťom vo vlastníctve predávajúceho. Pre jednotlivé príležitostné trhy obec vydá pred ich konaním sobitné pokyny.
   
 3. Obec môže rozhodnutím starostu obce povoliť ďalšie krátkodobé príležitostné trhy.

 

§ 4

Ambulantný predaj

 

 1. Ambulantný predaj na území obce Nitr. Pravno sa môže vykonávať len na základe obcou vydaného povolenia, na verejnom priestranstve obce Nitr. Pravno alebo priestranstve a nebytovom priestore, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj, a to:

a) v stánkoch s dočasným stanovišťom,

b) na prenosných predajných zariadeniach (ďalej len „stánok“),

c) v pojazdnej predajni,

d) sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.

 

§ 5

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach

 

 1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. Na trhových miestach sa nesmie predávať nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod. Doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje pri predaji použitých výrobkov medzi fyzickými osobami navzájom a pri predaji výrobkov vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
   
 2. Na trhových miestach sa povoľuje predávať po dohode s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou  Prievidza a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza tieto potravinárske výrobky:

  a) potraviny rastlinného pôvodu ako ovocie, zelenina, zemiaky, strukoviny, olejniny a podobne - tovar musí byť očistený, zbavený hliny a zvädnutých častí, ovocie musí byť akostne roztriedené, zemiaky označené varným typom a odrodou, atď..

  b) potraviny živočíšneho pôvodu - med a výrobky z neho v originálnom balení za dodržania podmienok RVPS (napr. musí byť plnený do zdravotne neškodných obalov s označením názvu výrobku, výrobcu, hmotnosti, dátumu spotreby, zdravotne neškodný s vyšetrením na rezíduá inhibičných látok), trhové konzumné ryby - pričom predaj rýb sa povoľuje len na príležitostných trhoch a len v predvianočnom období za podmienok určených regionálnou veterinárnou a potravinou správou vo zvlášť vyhradenom priestore,

  c) cukrovinky a trvanlivé pečivo

  d) neporušené a nepokrájané čerstvé huby (za podmienok určených v právnom predpise, napr. predaj sa môže uskutočňovať iba na základe osvedčenia o osobitnej spôsobilosti na ich predaj, musia byť označené ich druhom,..), ďalej sa môžu predávať aj sušené huby, ktoré sú vyrábané a balené oprávnenými výrobcami.

  e) lesné plodiny (možno ich predávať len na základe dokladu o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu),

  f) burčiak - jeho predaj sa povoľuje len na príležitostných trhoch, z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj potravín. Takéto stánky musia mať zabezpečenú zásobu pitnej vody na umývanie rúk a priestorov.

  g) balené potraviny - ich predaj sa povoľuje len na príležitostných trhoch, z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj potravín. Takéto stánky musia mať zabezpečenú zásobu pitnej vody na umývanie rúk a priestorov.

  h) len na príležitostných trhoch sa ďalej povoľuje predaj občerstvenia - predaj nápojov a jedál s podávaním a pripravovaním z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva (podľa miesta stabilnej prevádzky prevádzkovateľa) na ambulantný predaj a prípravu občerstvenia. Takéto stánky musia mať zabezpečený prívod tečúcej pitnej vody a vhodné odkanalizovanie.

  i) v stánkoch s trvalým stanovišťom je možné poskytovať občerstvenie alebo predaj potravín v rozsahu a v sortimentnej náplni schválenej v rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza. Takéto stánky musia mať zabezpečený prívod pitnej studenej a teplej vody a vhodné odkanalizovanie.
   
 3. Na trhových miestach sa môžu predávať výrobky poľnohospodárskeho charakteru, ktoré nie sú určené na konzumáciu, a to napr.: kvety, okrasné rastliny, priesady kvetov a zeleniny, okrasné dreviny (stromy a kríky).
   
 4. Na trhových miestach sa okrem zákonom stanovených povoľuje poskytovanie týchto služieb:

  a) brašnárske služby,
  b) ľudová technická zábava (napr.: atrakcie - kolotoče, ...),
  c) maľovanie portrétov, fotografovanie,
  d) tetovanie umývateľnými prostriedkami,
   
 5. Orgány veterinárneho, potravinového a zdravotného dohľadu a Slovenská obchodná inšpekcia môžu rozhodnutím obmedziť alebo zakázať predaj niektorých výrobkov vzhľadom na podmienky ich predaja, kvalitu a nákazovú situáciu.
 6. Kvalita predávaného tovaru:

  a) potraviny ponúkané na predaj musia spĺňať požiadavky platných predpisov,

  b) predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti, na ktorý mu bude vydané potvrdenie o odbere vzorky,

  c) kontrolný orgán pri zistení porušenia zdravotnej nezávadnosti a akosti zakáže predaj stanoveného tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na vyšetrenie (napr. náklady za analýzu – rozbor ním poskytnutých vzroiek, ..)
   
 7. Predávajúci potravín je povinný:

  a) mať platný zdravotný preukaz,

  b) mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a predávajúci huby osvedčenie o odbornej spôsobilosti na ich predaj,

  c) označiť predajné miesto svojím menom a priezviskom a adresou alebo názvom firmy

  d) udržiavať čistotu predajného miesta,

  e) zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté,

  f) mať doklady o nadobudnutí predávaných výrobkov,

  g) predávať zdravotne neškodné a kvalitné potraviny,

  h) vylúčiť z predaja potraviny zdraviu škodlivé alebo podozrivé zo zdravotnej škodlivosti, vzbudzujúce odpor, neznámeho alebo podozrivého pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené,

  i) mať čistý odev, dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,

  j) umiestňovať potraviny pri predaji nie nižšie ako 70 cm od zeme s výnimkou uloženia na zvláštnej podložke, napr. ovocia, zeleniny, zemiakov,

  k) na predaj nebalených potravín zabezpečiť dostatočné množstvo vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu.

 

§ 6

Osobitné podmienky predaja potravinárskych výrobkov

 

Predávajúci sú povinní zabezpečovať predaj a manipuláciu s potravinami podľa požiadaviek vyplývajúcich z § 74 až § 82 Desiateho oddielu – Hygiena stánkového a iného ambulantného predaja potravín uverejnených v Druhej časti, zároveň podľa Výnosu MP SR a MZ SR č. 981/1996-100 zo dňa  20. máj 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky.

 

§ 7

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

 

 1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
  a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
  b) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
  c) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
  d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov okrem predávajúcich uvedených v § 8.
  e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
  f) mať doklady o nadobudnutí predávaných výrobkov,
  g) mať povolenie na predaj vydané obcou
   
 2. Doklad o nadobudnutí predávaných výrobkov sa nevyžaduje, pri predaji vlastných použitých výrobkov v primeranom množstve navzájom medzi fyzickými osobami.

 

§ 8

Trhové dni

 

Pre trhové miesta sa určujú tieto trhové dni:

a) príležitostné trhy: pondelok až nedeľa

b) ambulantný predaj : pondelok až nedeľa

 

§ 9

Predajný a prevádzkový čas

 

 1. Pre príležitostné trhy sa určuje všeobecný predajný a prevádzkový čas v rozmedzí od 08.00 h do 24.00 h.
   
 2. Pre ambulantný predaj sa určuje predajný a prevádzkový čas takto:
  pondelok - piatok: 08.00 - 18.00 h
  sobota - nedeľa: 08.00 - 14.00 h

   
 3. Starosta obce môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o inom predajnom a prevádzkovom čase príležitostných trhov a ambulantného predaja.
   
 4. Pre príležitostný trh a ambulantný predaj na Námestí SNP v Nitr. Pravne sa predajný a prevádzkový čas uvedený v § 13 ods. 3 a v ods. 2 tohto VZN predlžuje dňa 31.12. do 24.00 h a dňa 01. 01. od 00.00 h do 02.00 h.

 

§ 10

Orgány dozoru a sankcie

 

 1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a  poskytovania služieb na trhových miestach v súlade s týmto VZN a  všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonávajú za obec starosta obce a ním poverení zamestnanci obce.
   
 2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Poverení zamestnanci môžu za porušenie ustanovení tohto VZN uložiť pokutu priamo na mieste v blokovom konaní podľa vyššie citovaného zákona.
   
 3. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta obce právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 eur  podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .
   
 4. Za porušenie povinnosti ustanovených zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach mesto uloží pokutu podľa § 24 citovaného zákona.
   
 5. Za porušenie povinnosti ustanovených zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obec môže uložiť pokutu v súlade s § 12 citovaného zákona.

 

§ 11

Záverečné a zrušovacie ustanovenia

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 21. 5. 2009 3/5-ou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
   
 2. VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli v obci Nitrianske Pravno dňom 5. 6. 2009. 
   
 3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Nitr. Pravno – Vyhláška č. 3/91 o trhovom poriadku obce Nitrianske Pravno.

 

 

V Nitr. Pravne dňa 21. 5. 2009

 

 

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

 

 

 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ Nitr. Pravno a zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 6. 5. 2009.

 

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule dňa …..................... a tým nadobudlo účinnosť.

 

 



Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka