Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 3/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Nahradené: 5/2016

OBEC Nitrianske Pravno

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 3/2017

o miestnej dani za využívanie verejného priestranstva

…………………………………………………………………………………………………………

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 30 - § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 3/2017

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

§ 1

Základné ustanovenie

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2018 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.
   
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Nitrianske Pravno.

 

§ 2

Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
   
 2. Verejným priestranstvom na účely vyrubenia tejto dane sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
   
 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie motorového vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.
   

§ 3

Daňovník

 

 1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

§ 4

Základ dane

 

 1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

 

§ 5

Sadzba dane

 

 1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v obci Nitrianske Pravno v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
   
 2. Sadzba dane

  Dlhodobé užívanie verejného priestranstva /viac ako 1 mesiac/

  a) umiestnenie prenosného zariadenia /stánky/ 0,10 € za 1 m2 a deň
  b) ostatné                                                           0,03 € za 1 m2 a deň
  c) dlhodobé užívanie trhového miesta               0,20 € za 1 m2 a deň

  Krátkodobé užívanie verejného priestranstva / menej ako 1 mesiac/

  a) krátkodobé užívanie verejného priestranstva v Nitr. Pravne -  2,- € za 1 m2 a deň
  b) krátkodobé užívanie verejného priestranstva v častiach Vyšehradné a Solka 1,- € za 1 m2 a deň
   
 3. Užívanie pre účely

  a) cirkus, strelnica, kolotoč a atrakcie podobného charakteru - drobní predajcovia ovocia, zeleniny, kvetov a pod.

  b) užívanie pre reklamné bilboardy bude riešené samostatne zmluvne.

  c) Pre všetky tieto účely sa inkasuje vopred.

  d) Užívanie verejného priestranstva pri organizovaní jarmokov a trhov sa určuje sadzba dane vo VZN Trhový poriadok pre jarmoky a vianočné trhy.

 

§ 6

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
   
 2. Pri  užívaní verejného priestranstva je daňovník povinný zaplatiť daň pred začatím užívania verejného priestranstva /pred začatím predaja/ spôsobom určeným v rozhodnutí.
   
 3. Daňovníci sú povinní dovoliť a umožniť kontrolným orgánom vykonať kontrolu a predložiť potrebné doklady.

 

§ 7

Oznamovacia povinnosť, vyrúbenie dane a platenie dane

 

 1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, na predpísanom tlačive podľa prílohy č.1 tohto VZN (zverejnenom na webovom sídle obce) najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
   
 2. Obec vyrúbi daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
   
 3. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
   
 4. Daňovník môže vyrúbenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
   
 5. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
   
 6. Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplnil oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 8 dní.
   
 7. Ak daňovník nesplnil oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1,
   
 8. Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
   
 9. Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.

 

§ 8

Spôsob, forma a miesto platenia dane

 

 1. Daň možno zaplatiť

a) prevodom na účet obecného úradu uvedenom v rozhodnutí. V prípade platenia prevodom je platiteľ povinný dodržať pridelený variabilný symbol uvedený v rozhodnutí.

b) v hotovosti alebo platobnou kartou na obecnom úrade, poštovou poukážkou.

 

§ 9

Úľavy a oslobodenia

 

 1. Právoplatne predpísanú daň môže na žiadosť celkom alebo čiastočne odpustiť, na základe doporučenia komisie pre ochranu verejného poriadku pri OZ v Nitr. Pravne starosta obce, ak by jej vybratím bola vážne ohrozená výživa dlžníka alebo osôb, ktoré sú na neho odkázané.

 

§ 10

Spoločné záverečné ustanovenia

 

 1. Ak sa v zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní podľa všeobecného predpisu zák. 563/2009 Z.z. zákon o správe daní (daňový poriadok).
   
 2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sa ruší VZN č. 5/2016 zo dňa 15. 12. 2017
 3. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo uznesením č. ……. dňa 14. decembra 2017.
   
 4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

 

V Nitr. Pravne dňa 14.12.2017

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka