Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 2/2017 o miestnej dani za psa

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Nahradené: 4/2016

OBEC Nitrianske Pravno

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 2/2017

o miestnej dani za psa

…………………………………………………………………………………………………………

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne v § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 22 - § 29, zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 2/2017

o miestnej dani za psa

 

§ 1

Základné ustanovenie

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2018  miestnu daň  za psa.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa na území obce Nitrianske Pravno.

 

§ 2

Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 2. Dokladom o veku psa je prehlásenie, veterinárny preukaz, očkovací preukaz
 3. Predmetom dane za psa nie je

a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b/ pes umiestnený v útulku zvierat,
c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

§ 3

Daňovník

 

 1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
   

  a/ vlastníkom psa alebo 
  b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

 2. Dokladom na preukázanie vlastníctva psa je

  a/ doklad o kúpe
  b/ prehlásenie
  c/ veterinárny preukaz
  d/ očkovací preukaz

 

§ 4

Základ dane

 

 1. Základom dane je počet psov.

 

§ 5

Sadzba dane

 

 1. Sadzba dane sa určuje v euro za jedného psa a kalendárny rok.
 2. Daň v Nitrianskom Pravne a časti Solka a Vyšehr1.2emadné za 1 psa je 7,- €.
 3. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

§ 6

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

 1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 1 tohto VZN a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

§ 7

Spôsob, forma a miesto platenia dane

 

Daň možno zaplatiť

a/ prevodom na účet obecného úradu uvedenom v rozhodnutí. V prípade platenia prevodom je platiteľ povinný dodržať pridelený variabilný symbol uvedený v rozhodnutí.

b/ v hotovosti alebo platobnou kartou na obecnom úrade, poštovou poukážkou

 

§ 8

Oslobodenie od platenia

 

 1. Právoplatne predpísanú daň môže na žiadosť celkom alebo čiastočne odpustiť na základe odporučenia komisie pre ochranu verejného poriadku pri OZ v Nitr. Pravne starosta obce, ak by jej vybratím bola vážne ohrozená výživa dlžníka alebo osôb, ktoré sú na neho odkázané.

 

§ 9

Spoločné záverečné ustanovenia

 

 1. Ak sa v zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní podľa všeobecného predpisu zák. 563/2009 Z.z. zákon o správe daní (daňový poriadok).
   
 2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 4/2016 zo dňa……..
   
 3. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za psa schválilo uznesením č. ……. dňa 14. decembra 2017.
   
 4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

 

V Nitr. Pravne dňa 14.12.2017

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka