Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív VZN

VZN č.11/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2018

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Platné do: 6.3.2019

Nahradené: 9/2016

OBEC Nitrianske Pravno

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 11/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2018

…………………………………………………………………………………………………………

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších právny predpisov, § 6 ods.2 a ods. 12 písm. d/ zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 11/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno

 

§ 1

Základné ustanovenie

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.

 

§ 2

Príjemca dotácie

 

 1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú zariadenia, ktoré sú súčasťou Spojenej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

  a) Základná umelecká škola v Nitrianskom Pravne

  b) Materská škola v Nitrianskom Pravne

  c) Školský klub detí v Nitrianskom Pravne

  d) ŠJ pri MŠ v Nitrianskom Pravne

  e) ŠJ pri ZŠ v Nitrianskom Pravne

 

§ 3

Výška a účel dotácie

 

 1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení / ŠKD, ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ/ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 VZN.
   
 2. Prijímateľ dotácie podľa § 2 tohoto VZN je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
   
 3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.

 

§ 4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

 1. Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 tohoto VZN dotáciu mesačne /vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok/ do 25. dňa príslušného mesiaca.

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Nitrianske Pravno, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
   
 2. Príloha č.1 sa bude aktualizovať po schválení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na nasledujúci rok, kde sa zverejní výška rozpočtových podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Dotácia na žiaka sa prepočíta podľa počtu žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Aktualizácia prílohy sa nepovažuje za zmenu tohto VZN.
   
 3. Na tomto VZN č. 11/2017 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne dňa 14. 12. 2017 uznesením číslo …..
   

 4. VZN č. 11/2017 je v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinné od 1. 1. 2018.

 5.  

  Dňom účinnosti tohto VZN č. 11/2017 sa ruší VZN č. 9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2017 schválený dňa 15. 12. 2016.

   

   

V Nitrianskom Pravne dňa  14.12.2017

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce


PRÍLOHY: 

 


 Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka