Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 01/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2019

Dátum zverejnenia návrhu: 19.2.2019

Schválené: 7.3.2019

Vyhlásené: 7.3.2019

Účinnosť: 22.3.2019

Nahradené: 11/2017

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 01/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2019

…………………………………………………………………………………………………………

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších právny predpisov, § 6 ods.2 a ods. 12 písm. d/ zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 01/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno

 

§ 1

Základné ustanovenie

 

  1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.

 

§ 2

Príjemca dotácie

 

  1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú zariadenia, ktoré sú súčasťou Spojenej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

a) Základná umelecká škola v Nitrianskom Pravne
b) Materská škola v Nitrianskom Pravne
c) Školský klub detí v Nitrianskom Pravne
d) ŠJ pri MŠ v Nitrianskom Pravne
e) ŠJ pri ZŠ v Nitrianskom Pravne

 

§ 3

Výška a účel dotácie

 

  1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení / ŠKD, ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ/ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 VZN.
  2. Prijímateľ dotácie podľa § 2 tohoto VZN je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
  3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.

 

§ 4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

  1. Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 tohoto VZN dotáciu mesačne /vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok/ do 25. dňa príslušného mesiaca.

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

  1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Nitrianske Pravno, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.

  2. Na tomto VZN č. 01/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne dňa 07. 03. 2019 uznesením číslo 12/2019.

  3. VZN č. 01/2019 je v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinné od 22. 03. 2019
  4. Dňom účinnosti tohto VZN č. 01/2019 sa ruší VZN č. 11/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2018.

 

V Nitrianskom Pravne dňa 07. 02. 2019

Mgr. Andrej Richter
starosta obce

 

 

Príloha 1

k VZN č. 01/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2019

Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťaťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v € na rok Počet žiakov k 15.9.2018 koef. Výška ročnej dotácie

Základná umelecká škola- skupinová
individuálna


79,43

Skupin.127 x 4,8
Individuál.101x 14,7
2.094,30

166.350,- €
Materská škola bez rozdielu veku a ŠJ pri MŠ 79,43 98 x 27,3 = 2.675,40 212.507,- €
Školský klub detí 79,43 136 x 6          816 64.815,- €
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 79,43 485 x 1,8       873 69.343,- €
Správa školských budov 79,43 583 x 1,5    874,50 69.462,- €

 

       
CVČ 79,43 315 x 1,1 = 346,50 27.523,- €

 

Návrh výšky dotácie na originálne kompetencie: 610.000,- €

Presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými školskými zariadeniami je možný na základe žiadosti a so súhlasom zriaďovateľa.

 


Obec Nitrianske Pravno

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Číslo: 01/2019

 

O Z N Á M E N I E

 

K návrhu VZN obce č. 01/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2019

…………………………………………………………………………………………………………

Dátum zverejnenia návrhu: 19. 02. 2019

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 01. 03. 2019

 

V Nitrianskom Pravne dňa 19. 02. 2019

Mgr. Andrej Richter
starosta obce

 


 

Obec Nitrianske Pravno
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Číslo: 01/2019

 

VYHODNOTENIE   PRIPOMIENOK

 

K návrhu VZN obce č. 01/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2019

…………………………………………………………………………………………………………

 

Dátum zverejnenia návrhu: 19. 02. 2019

V súlade s § 6 zákona ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako predkladateľ VZN obce Nitrianske Pravno č. 01/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2019, týmto oznamujem poslancom OZ Nitrianske Pravno, že k citovanému návrhu VZN mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku do 01. 03. 2019. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nitrianskom Pravne pripomienky od fyzických a právnických osôb.

 

V Nitrianskom Pravne dňa 01. 03. 2019

Mgr. Andrej Richter
starosta obce

 


Obec Nitrianske Pravno
Všeobecne záväzné nariadenie
Číslo: 01/2019

 

OBEC Nitrianske Pravno

v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva

 

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 01/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2019

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 19. 02. 2019

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 19. 02. 2019

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 01. 03. 2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 01. 03. 2019

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 07. 03. 2019
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 07. 03. 2019
VZN nadobúda účinnosť dňom: 22. 03. 2019

 

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka