Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

Dodatok č.5 k VZN č.9/2014, ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

Dátum zverejnenia návrhu: 19.11.2018

Schválené: 6.12.2018

Vyhlásené: 7.12.2018

Účinnosť: 22.12.2018

Dodatok č. 5 k VZN obce č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

D O D A T O K č. 5

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 9/2014.


Ruší sa obsah IV. ČASTI § 7 Výška príspevku v školskej jedálni a nahrádza sa nasledujúcim textom:

V súlade s § 140 ods. 9, ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov.

Na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školských jedálňach pri ZŠ s MŠ (ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jedno jedlo nasledovne:

1/ Materská škola Desiata 0,30 €
                             Desiata + obed 1,02 € /0,30 + 0,72/
                             Desiata + obed + olovrant 1,27 € /0,30+0,72+0,25/

Réžia – paušálny poplatok na mesiac bez ohľadu na počet odstravovaných dní 2,- €

 

2/ Základná škola

a/ žiaci 1 - 4: obed  1,09 €

b/ žiaci 5 - 9 : obed 1,16 €

Réžia – paušálny poplatok na mesiac bez ohľadu na počet odstravovaných dní 2,- €

c/ Dospelí stravníci: obed – potraviny 1,26 €

                                 réžia 1,34 €

                                spolu: 2,60 €

 

d/ Úhrada stravného pre zamestnancov  1,00 € zamestnanec

                                                               0,17 € soc. fond

                                                               1,43 € zamestnávateľ

 

e/ Bývalí zamestnanci – dôchodcovia 2,60 €

 

Finančné prostriedky sa uhrádzajú do 30. dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac na účet školskej jedálne poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet školskej jedálne. Stravník je povinný pri bankovom prevode uviesť meno stravníka /v poznámke/.

Podmienky poskytovania stravy a spôsob jej vydávania určí vedúca školskej jedálne interným predpisom, ktorý bude riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školskej jedálne a na internetovej stránke školy.

Preplatky stravného budú vrátené do 2 mesiacov po obdržaní čísla účtu stravníka, prípadne budú odrátané zo stravného. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Počas nemoci môže rodič vyzdvihnúť stravu do obedára pre dieťa v prvý deň nemoci. 

Stravník sa prihlasuje a odhlasuje zo stravy do 12.00 hod. deň vopred /výnimkou je pondelok – do 8.00 hod./ 

V Nitrianskom Pravne dňa 20. 11. 2018

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce

 

 


Obec Nitrianske Pravno

Dodatok č. 5 k VZN obce č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

 

O Z N Á M E N I E

 

Dodatok č. 5 k VZN obce č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

…………………………………………………………………………………………………

 

Dátum zverejnenia návrhu: 20. 11. 2018

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 30. 11. 2018

 

V Nitrianskom Pravne dňa 20. 11. 2018

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 


Obec Nitrianske Pravno

Návrh dodatku č. 5 k VZN obce č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach

 

V Y H O D N O T E N I E      P R I P O M I E N O K

 

K návrhu dodatku č. 5 k VZN obce č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach

…………………………………………………………………………………………………………

Dátum zverejnenia návrhu: 19. 11. 2018

 

V súlade s § 6 zákona ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako predkladateľ dodatku č. 5 k VZN obce č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach, týmto oznamujem poslancom OZ Nitrianske Pravno, že k citovanému návrhu dodatku VZN mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku do 29. 11. 2018. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nitrianskom Pravne pripomienky od fyzických a právnických osôb.

 

V Nitrianskom Pravne dňa 03. 12. 2018

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 


Obec Nitrianske Pravno

Návrh dodatku č. 5 k VZN obce č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach

 

OBEC Nitrianske Pravno

v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

 

Dodatok č. 5

k Všeobecnému záväznému nariadeniu

č. 9/2014

ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach

…………………………………………………………………………………………………………

Návrh tohto dodatku k všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 19. 11. 2018

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 19. 11. 2018

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29. 11. 2018

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 03. 12. 2018

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 06. 12. 2018
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 07. 12. 2018
VZN nadobúda účinnosť dňom: 22. 12. 2018

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka