Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív VZN

NÁVRH :: Dodatok č. 1 k VZN obce č. 3/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Dátum zverejnenia návrhu: 21.5.2019

- - - NÁVRH - - -

Dodatok č. 1 k VZN obce č. 3/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

D O D A T O K č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno obce č. 3/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 30 - § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 1.

Zrušuje sa časť VZN ods. 2) § 2 Predmet dane a nahrádza sa textom

 

1. Verejným priestranstvom na účely vyrubenia tejto dane sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, konkrétne ulice: Námestie SNP, Prievidzská, Dlhá, Hviezdoslavova, Športová, Mlynská, Turčianska. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

 


Obec Nitrianske Pravno

Návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2017

Číslo: 1

 

O Z N Á M E N I E

 

K návrhu dodatku č. 1 k VZN obce č. 3/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

…………………………………………………………………………………………………………

Dátum zverejnenia návrhu: 21. 05. 2019

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak ni sú zdôvodnené.

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 31. 05. 2019

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 21. 05. 2019

 

 

Mgr. Andrej Richter
starosta obcePredpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka