Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

Dodatok č.1 k VZN č.6/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum zverejnenia návrhu: 19.11.2018

Schválené: 6.12.2018

Vyhlásené: 7.12.2018

Účinnosť: 22.12.2018

Dodatok č. 1 k VZN obce č. 6/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno

 

D O D A T O K č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 6/2017
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto na tomto dodatku č. 1 k VZN 6/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno

V prílohe č. 1 k VZN obce č. 6/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno sa v bode 2 vypúšťa sa text na rok 2018. Nové znenie textu:

…..a drobné stavebné odpady z iného dôvodu, ako je uvedený ….


V Nitrianskom Pravne dňa 19. 11. 2018

 

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce

 


Obec Nitrianske Pravno
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno

 

O Z N Á M E N I E

 

Dodatok č. 1 k VZN obce č. 6/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno

…………………………………………………………………………………………………

 

Dátum zverejnenia návrhu: 19. 11. 2018

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 29. 11. 2018

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 19. 11. 2018

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 


Obec Nitrianske Pravno
Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Číslo: 6/2017

 

V Y H O D N O T E N I E    P R I P O M I E N O K

 

K návrhu dodatku č. 1 k VZN obce č. 6/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno

…………………………………………………………………………………………………………

Dátum zverejnenia návrhu: 19. 11. 2018

 

V súlade s § 6 zákona ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako predkladateľ dodatku č. 1 k VZN obce Nitrianske Pravno č. 6/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno, týmto oznamujem poslancom OZ Nitrianske Pravno, že k citovanému návrhu dodatku VZN mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku do 29. 11. 2018. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nitrianskom Pravne pripomienky od fyzických a právnických osôb.

 

V Nitrianskom Pravne dňa 03. 12. 2018

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

 


Obec Nitrianske Pravno
Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu
Číslo: 6/2017

 

OBEC Nitrianske Pravno

v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

Dodatok č. 1

k Všeobecnému záväznému nariadeniu

č. 6/2017

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno

…………………………………………………………………………………………………………

 

Návrh tohto dodatku k všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 19. 11. 2018
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 19. 11. 2018
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29. 11. 2018
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 03. 12. 2018

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 06. 12. 2018
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 07. 12. 2018
VZN nadobúda účinnosť dňom: 22. 12. 2018

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka