Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda

Dátum zverejnenia návrhu: 19.11.2018

Schválené: 6.12.2018

Vyhlásené: 7.12.2018

Účinnosť: 22.12.2018

Dodatok č. 1
k VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda

 

D O D A T O K č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 1/2018
o organizácii miestneho referenda

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právny predpisov a § 11a zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 1 k VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda.

V § 8 Osoby oprávnené hlasovať, ods. 2 sa mení text a znie nasledovne:

(2) Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v referende sa vzťahuje príslušné ustanovenie zákona číslo 180/ 2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V § 10 Zoznamy na hlasovanie, ods. 2 sa mení text a znie nasledovne:

(2) O vyhotovení zoznamov platia primerane ustanovenia zákona číslo 180/ 2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

V Nitrianskom Pravne dňa 19. 11. 2018

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce


Obec Nitrianske Pravno
Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda

 

O Z N Á M E N I E

 

Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda

…………………………………………………………………………………………………

 

Dátum zverejnenia návrhu: 19. 11. 2018

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 29. 11. 2018

 

V Nitrianskom Pravne dňa 19. 11. 2018

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obcePredpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka