Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 6/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Nahradené: 7/2016

OBEC Nitrianske Pravno

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 6/2017

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno

…………………………………………………………………………………………………………

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 6/2017

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno

 

 

§ 1

Sadzba a určenie poplatku

 

 1. V obci nie je zavedený množstvový zber.
 2. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu poplatku
  0,05477 € za osobu a kalendárny deň /ďalej len „Spopl“/ za KO,
   
 3. Určenie poplatku za komunálne odpady /ďalej len „PzKO“/

  a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt

       PzKO = Spopl. x počet dní /0,05477 €/osoba/deň x 365 =19,99 €/

  b) podnikatelia prevádzkujúci ubytovacie zariadenia na území obce, mimo hotel Vyšehrad /Penzióny, Školiace stredisko Vyš., Letný tábor Vyš., iné/.

       PzKO = Spopl. x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie

  Ukazovateľ dennej produkcie /UDP/ je súčet priemerného počtu osôb pripadajúci na

  jeden kalendárny deň, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b/ alebo c/ v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo, ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba, do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, /ďalej len "priemerný počet zamestnancov"/ + priemerný počet miest určených na poskytovanie ubytovania pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období.


  c) právnické osoby, podnikatelia, organizácie, firmy a ostatní špecifikovaní

      PzKO = Spopl. x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie

  UDP: priemerný počet zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt x koeficient 1,00


  d) fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ale ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.

      PzKO = Spopl. x počet dní

  e) podnikatelia, prevádzkujúci reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské zariadenia na území obce

      PzKO = Spopl. x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie


  UDP: priemerný počet zamestnancov + priemerný počet miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na jeden kalendárny deň v rozhodujúcom období


 

§ 2

Vyrubenie miestneho poplatku

 

 1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obec rozhodnutím.
   
 2. Poplatok pre obec v ustanovenej výške vyberá od poplatníka a za vybratý poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti.

 

§ 3

Splatnosť poplatku

 

 1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrúbi správca poplatku rozhodnutím každoročne. Vyrúbený poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 2. Poplatok je splatný v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Nitr. Pravne alebo platobnou kartou, prevodom na účet správcu poplatku uvedenom v rozhodnutí.
 3. V prípade platenia prevodom na účet je platiteľ povinný dodržať pridelený variabilný symbol uvedený v rozhodnutí.
 4. Správca dane môže určiť daňovníkovi splátkový kalendár, pričom termíny splátok budú určené v rozhodnutí.

 

§ 4

Záverečné ustanovenia

 

 1. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí podľa Kritérií, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.
 2. Obec môže poplatok zvýšiť až na 3-násobok ročnej sadzby poplatku v prípade, že poplatník nebude separovať hociktorú zložku odpadu, ktorá sa na území obce separuje - viď. príloha č. 1 k VZN č. 6/2017.
 3. Obecné zastupiteľstvo obce Nitr. Pravno sa na toto Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 schválilo uznesením …..dňa 14. 12. 2017.
 4. VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
 5. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 sa zrušuje VZN č. 7/2016 zo dňa 15.12.2016

 

V Nitr. Pravne dňa 14.12.2017


Ing. Jozef Balčirák
starosta obce


Príloha č. 1 k VZN č. 6/2017

 

K R I T É R I Á

na odpúšťanie alebo zníženie poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

 

 1. ODPUSTENIE POPLATKU alebo zníženie poplatku bez písomnej žiadosti

  Pri predložení potvrdenia o zaplatení poplatku za celý kalendárny rok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste prechodného bydliska v slovenskom jazyku (bez prejednania na zasadnutí komisie).

 2. ZNIŽENIE POPLATKU s písomnou žiadosťou - o 50 %

  V prípade, že si občan podá písomnú žiadosť o zníženie poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 z iného dôvodu, ako je uvedený v bode 1, musí ku žiadosti priložiť:

  a/ - potvrdenie o tom, že sa nezdržiava v obci, kde má trvalý pobyt z dôvodu denného štúdia s dátumom k 31.10. bežného roka

       - ako doklad bude slúžiť potvrdenie o návšteve školy v slovenskom jazyku

  b/ - Potvrdenie o pobyte mimo trvalého bydliska

       - ako doklad bude slúžiť potvrdenie o zamestnaní, pracovná zmluva,
         potvrdenie o prechodnom pobyte v slovenskom jazyku

  Komisia bude tieto žiadosti následne prejednávať a odporúčať starostovi prípadné odpustenie poplatku.

 

Termín na predloženie žiadosti: od 1. 11. bežného roka do 30. 11. bežného roka.

 


Príloha č. 2 k VZN č. 6/2017

 

pre určenie všeobecných podmienok pre účely vyrúbenia daní a poplatkov v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre potreby Obecného úradu v Nitrianskom Pravne s platnosťou od 1. 1. 2018.

 

1. Platenie poplatku

a/ Ročný poplatok vyrúbený fyzickej osobe
- do 30,- € je splatný naraz
- nad 30,- € na 2 splátky
     - I. splátka – do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
     - II. splátka - do 30. 6. bežného roka

b/ Ročný poplatok vyrúbený právnickej osobe
- do 200,- € je splatný naraz
- nad 200,- € na 2 splátky
     - I. splátka – do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
     - II. splátka - do 30. 6. bežného roka

Ak vyrúbený poplatok presahuje sumy určené v bode 1, písm. a/ tejto Smernice, správca dane určuje daňovníkovi splátkový kalendár, pričom vyrúbený poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach.

c/ Poplatky sa vyrubujú rozhodnutím s vyznačením splatnosti.

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitr. Pravne uznesením ….. dňa 14. 12. 2017.

 

V Nitrianskom Pravne 14.12.2017

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obcePredpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka