Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 5/2017 o dani za ubytovanie

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Nahradené: 6/2106

OBEC Nitrianske Pravno

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 5/2017

o dani za ubytovanie

…………………………………………………………………………………………………………

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne v § 6 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 37 - § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 5/2017

o dani za ubytovanie

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v obci Nitrianske Pravno podľa §11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1.januára 2018 daň za ubytovanie.

 

§2

Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečivých kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

 

§3

Daňovník

 

 1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení na území obce prechodne odplatne ubytuje.

 

§4

Základ dane

 

 1. Základom dane je počet prenocovaní.

 

§5

Sadzba dane

 

 1. Sadzba dane je 0,30 € na osobu a prenocovanie.

 

§6

Oznamovacia povinnosť

 

 1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť obci v lehote do 30. dní od začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania, že sa stáva platiteľom dane z ubytovania (ďalej len platiteľ dane) a uviesť

  a) identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, IČO, kontaktné údaje),

  b) údaje o ubytovacom zariadení (adresa ubytovacieho zariadenia, kategorizácia ubytovacieho zariadenia, ubytovacia kapacita).
   
 2. V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný oznámiť zmeny ohlásených údajov alebo ukončenie poskytovania prechodného odplatného ubytovania.

 

§7

Vyberanie dane

 

 1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
 2. Miestna daň za ubytovanie sa nevyrubuje rozhodnutím.
 3. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia.
 4. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný predložiť štvrťročné hlásenie (príloha č. 1 k VZN č. 7/2017 k dani za ubytovanie) dane za ubytovania do 10 dní po skončení štvrťroka a priznanú daň v tomto termíne aj uhradiť.
 5. Úhradu dane vykoná nasledovným spôsobom

  a) v hotovosti do pokladne OcÚ Nitr. Pravno alebo platobnou kartou
  b) platbou priamo na účet obce Nitr. Pravno

 

§8

Spoločné záverečné ustanovenia

 

 1. Ak sa v zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní podľa všeobecného predpisu zák. 563/2009 Z.z. zákon o správe daní (daňový poriadok).
 2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie sa ruší VZN č. 6/2016 zo dňa 15. 12. 2016.
 3. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo uznesením č. ……. dňa 14. decembra 2017.
 4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

 

V Nitr. Pravne dňa 14.12.2017

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce


 

        Príloha č. 1 k VZN č. 7/2017 - Hlásenie k dani za ubytovanie
 

 

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka