Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Nahradené: 3/2016

OBEC Nitrianske Pravno

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 4/2017

o dani z nehnuteľnosti

…………………………………………………………………………………………………………

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 4/2017

o dani z nehnuteľnosti

 

§ 1

Základné ustanovenie

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2018 daň z nehnuteľnosti.
   
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Nitrianske Pravno.

 

DAŇ Z POZEMKOV

§ 2

Základ dane

 

 1. Stanovenie hodnoty lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy.
   
 2. Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov podľa jednotlivých katastrálnych území nasledovne

  a) katastrálne územie Nitr. Pravno - priemerná hodnota 0,1 €/m2
  b) katastrálne územie Solka – priemerná hodnota 0,08 €/m2
  c) katastrálne územie Vyšehradné – priemerná hodnota 0,07 €/m2
   
 3. Pri ostatných pozemkoch sa postupuje podľa zákona

 

§ 3

Sadzba dane

 

 1. Správca dane určuje pre pozemky na území celej obce Nitr. Pravno, /vrátane častí Solka a Vyšehradné /, okrem pozemkov uvedených v bodoch 2. a 3. tohoto paragrafu ročnú sadzbu dane z pozemkov 0,3%.
 2. Správca dane na území celej obce Nitr. Pravno, /vrátane časti Solka a Vyšehradné / okrem časti obce uvedenej v bode 3. tohoto paragrafu u r č u je ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu

  a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty vo výške - 1 % zo základu dane

  b/ pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške - 0,8 % zo základu dane.
   
 3. Správca dane na území časti obce Chvojnica k.ú. Nitr. Pravno určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov slúžiacich na rekreačné účely a bývanie za pozemky druhu

  a/ orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, TTP vo výške - 1,25 % zo základu dane

 

DAŇ ZO STAVIEB

§ 4

Sadzba dane

 

 1. Správca dane na území celej obce Nitr. Pravno určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  - 0,05 €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, - 0,1 € 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu - 0,30 €

d) samostatne stojace garáže - 0,30 €

e) stavby hromadných garáží - 0,30 €

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou - 0,30 €

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 0,5 €

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou - 0,5 €

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/ - 0,5 €

 1. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,02 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

DAŇ Z BYTOV

§ 5

Sadzba dane

 

 1. Správca dane na území celej obce Nitr. Pravno určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 0,05 €.

 

§ 6

Zníženie dane

 

 1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov takto

  a) Úľava – zníženie dane sa poskytuje na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu - vo výške 50 %
   
 2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb takto:

  a) Úľava – zníženie dane zo stavieb na bývanie, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov , ako aj prevažne alebo úplne nevládny občan, alebo občan ZŤP, ktoré slúžia na jeho trvalé bývanie – vo výške 50 %
   
 3. Úľava – zníženie dane vo výške 50 % zo stavieb užívaných na účely sociálnej pomoci.
   
 4. Úľava – zníženie dane vo výške 70 % zo stavieb - stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.

 

§ 7

Spôsob, forma a miesto platenia dane

 

 1. Daň z nehnuteľnosti vyrúbi správca dane rozhodnutím každoročne. Vyrúbený poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 2. Správca dane môže určiť daňovníkovi splátkový kalendár, pričom termíny splátok budú určené v rozhodnutí.
 3. Daň možno zaplatiť

  a) prevodom na účet obecného úradu uvedenom v rozhodnutí. V prípade platenia prevodom je platiteľ povinný dodržať pridelený variabilný symbol uvedený v rozhodnutí.

  b) v hotovosti alebo platobnou kartou na obecnom úrade, prípadne poštovou poukážkou.

 

§ 8

Vyrubovanie dane

 

 1. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,- € nebude vyrubovať ani vyberať.

 

§ 9

Spoločné záverečné ustanovenia

 

 1. Ak sa v zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní podľa všeobecného predpisu zák. 563/2009 Z.z. zákon o správe daní (daňový poriadok).
   
 2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti sa ruší VZN č. 3/2016 zo dňa 15. 12. 2016.
 3. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno toto Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti schválilo uznesením č. ……. dňa 14. decembra 2017.
   
 4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

 

V Nitr. Pravne dňa 14.12.2017

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka