Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Multifunkčné ihrisko

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Obec Nitrianske Pravno na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

 

Čl.1

Úvodné ustanovenia

 1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza na parc. č 90087 v k.ú. Nitrianske Pravno. Jedná sa o viacúčelové ihrisko s umelou trávou s oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Rozmery MI sú 50 x 25 m – čiary /54 x 27 m – po mantinely/.
 2. Vlastníkom MI je Obec Nitrianske Pravno; Nám.SNP 1, IČO 00318337 a prevádzkovateľom MI je Obec Nitrianske Pravno s.r.o., Nám.SNP 1, Nitrianske Pravno, IČO 36821292
 3. Prevádzkovateľ poverí správcovstvom zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI.
 4. Priestorom MI sa rozumie oplotený a uzamknutý areál MI spolu s hracou plochou vybavenou umelou trávou, športovými a pomocnými zariadeniami (mantinely, bránky, stožiare, osvetlenie, lavičky, oplotenie), spevnené a trávnaté plochy.
 5. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI ( ďalej len „užívateľ“).
   

Čl.2

Všeobecné ustanovenia

 1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať .
 2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je MI prispôsobené.
 3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity – malý futbal, nohejbal, volejbal. Exteriérové priestory tvoria ihriská na futbal a tenis.
 4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov či zamestnancov v rámci športových dní, branno-športových aktivít, prípadne individuálne športové aktivity jednotlivcov a kolektívov a pod.).


Čl.3

Organizačné ustanovenia

Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať platný prevádzkový poriadok. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené. Deti do 15 rokov sa môžu v priestore MI pohybovať len v sprievode dospelej osoby.

 

Užívateľ je povinný:

 • dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska,
 • oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI,
 • riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná,
 • správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce, užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.
 • bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore MI
 • vstupovať (vystupovať) na plochu ( z plochy) MI výhradne cez koridory na to určené
 • pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv
 • v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok
 • bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI
 • dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku
   

Je prísne zakázané:

 • použitie kopačiek s kovovými hrotmi, obuvi s klincami (tretry) a podobne, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchu - trávnika.
 • vodiť psov a iné zvieratá do priestoru MI,
 • pohybovať sa a jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI,
 • v celom priestore MI fajčiť a požívať alkoholické nápoje vrátane toxických, omamných a psychotropných látok,
 • vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi či potravinami,
 • použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI,
 • prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie,
 • používať topánky s podpätkom
 • preliezať a preskakovať mantinely MI.

 

Čl.4

Prevádzkové ustanovenia

 1. Prevádzkové hodiny využívania MI pre jednotlivé kategórie sú obsahom prílohy a tohto prevádzkového poriadku.
 2. Prednostné užívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu využitia MI :
  - aktivity Spojenej školy (počas školského vyučovania),
  - dlhodobé prenájmy (spravidla na obdobie školského roka),
  - krátkodobé rezervácie,
  - záujemcovia bez rezervácie – uprednostnené budú deti a mládež do 18 rokov.
 3. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja je ihrisko k dispozícii na základe priebežných požiadaviek zo strany občanov. Tieto požiadavky sa uplatňujú objednávkou u prevádzkovateľa MI alebo povereného správcu ihriska.
 4. Prevádzkovateľ má vyhradené právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa záujmu užívateľov. Úpravu prevádzkových hodín musí oznámiť starostovi obce.
 5. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj záujemcovia z inej kategórie.
 6. Bezplatné užívanie MI môže povoliť starosta obce záujmovým skupinám sídliacim na území obce, výlučne písomnou formou. Písomné povolenie na bezplatné užívanie MI uschováva prevádzkovateľ / správca spolu s prevádzkovým denníkom.
 7. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom / správcom MI.
 8. Platbu za prenájom MI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie písomnú nájomnú zmluvu. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a platbách za prenájom, ktoré odovzdá do pokladne obce spolu s kópiou príslušnej časti prevádzkového denníka. Peniaze za prenájom použije obec výlučne na údržbu, opravy a iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou MI.

 

Čl.5

Tiesňové volania

 

1) Telefónne linky pre záchranné služby:

112 - tiesňové volanie

150 - hasičská a záchranná služba

155 - záchranná zdravotnícka služba

158 - polícia

 

Čl.6

Záverečné ustanovenia

Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva:

- prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec a správca,
- starosta obce alebo poverený zamestnanec obecného úradu

 

 

V Nitrianskom Pravne 1.6.2010 
starosta obce

 


Príloha 1)

Prevádzkové hodiny MI:

Pondelok - Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)

08.00 - 14.00 hod. - vyhradené pre aktivity Spojenej školy N.Pravno, rezervácie

14:00 - 20:00 hod. - deti a mládež do 18 rokov, dospelí, záujmové združenia


Pondelok - Piatok (počas prázdnin a sviatkov)

09:00 - 20:00 hod. - deti a mládež do 18 rokov, dospelí, rezervácie, 
                                       záujmové združenia


Sobota - Nedeľa

09:00 - 20:00 hod. - deti a mládež do 18 rokov, dospelí, rezervácie, 
                                        záujmové združenia


 

Cenník platný od 1.6.2010 a schválený obcou Nitrianske Pravno

Užívanie Multifunkčného ihriska je spoplatnené takto:

Aktivity Spojenej školy v N.Pravne v čase pre nich vyhradenom bezplatne
Záujmové združenia so sídlom v Nitr. Pravne bezplatne
Užívatelia nad 18 rokov s trvalým pobytom v N.Pravne 5,00€ / hod.
Užívatelia s trvalým pobytom mimo N.Pravna 10,00€ / hod.
Deti a mládež do 18 rokov s trvalým pobytom v N.Pravne 2,00€ / hod.
Individuálny vstup na MI - deti a mládež  do 18 rokov, dospelí 1,00€ / hod.
Použitie šatne a sprchy – užívateľ s trvalým pobytom v Nitr.Pravne 0,50€ /osoba
Použitie šatne a sprchy – užívateľ s trvalým pobytom mimo Nitr.Pravna 1€  /osoba
Paušálny poplatok pri zapnutom osvetlení 3,30€ / hod.

Všetky uvedené ceny sú konečné, neúčtuje sa k nim DPH !

Započítava sa každá, aj začatá hodina.

Deti do 15 rokov majú vstup na ihrisko povolení iba s dospelou osobou zodpovednou za mladistvých!

Rezervácie a informácie :

prevádzkovateľ MI : Obec Nitr. Pravno, s.r.o. - 046 / 54 98 635

správca MI : p. L. Gombarček – 0917 415 993


 

Prevádukový podiadok v PDF na stiahnutie

prevadzkovy_poriadok_MI.pdf(105.8 kB)prevadzkovy_poriadok_MI.pdf


Predpoveď počasia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka