Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad

Matričný úrad sídli na prízemí obecného úradu.

Kontakt:

Obecný úrad Nitr.Pravno
Matričný úrad
Námestie SNP 1/1
972 13 Nitrianske Pravno

tel: 046/5447 510 kl. 23

email: matrika@nitrianskepravno.sk

Na matrike vybavíte:

 • rodné listy občanov
 • úmrtné listy občanov
 • sobášne listy občanov
 • určenie otcovstva
 • späťvzatie priezviska po rozvode manželstva
 • všetko ohľadom sobášov
 • všetko ohľadom úmrtia
 • zápis do osobitnej matriky
 • spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

 

Osobitná matrika 

Do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali občanom SR v cudzine:

 • narodenie dieťaťa v cudzine
 • uzatvorenie manželstva v cudzine
 • úmrtie občana v cudzine


Tieto udalosti nahlási občan na príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu, ktorý zabezpečí zápis do osobitnej matriky. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami. 
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list, úmrtný list, alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. 

Potrebné doklady:

 • rodný list
 • sobášny list
 • úmrtný list
 • platný doklad totožnosti


Doba vybavenia: do 3 mesiacov 
Poplatok: bez poplatku 

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov 

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi. 

Potrebné doklady:

 • hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
 • právoplatné súdne rozhodnutie
 • zmena alebo oprava rodného čísla


Doba vybavenia: do 1 mesiaca 
Poplatok: bez poplatku 

Späťvzatie priezviska po rozvode manželstva 

Žiadateľka podáva žiadosť o zmenu do 3 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu na príslušný matričný úrad kde bolo manželstvo uzavreté. Osobná účasť žiadateľa je potrebná. 

Potrebné doklady:

 • oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo na matrike)
 • platný OP
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie súdu


Poplatok: bez poplatku 

Výpisy z matrík 

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis – rodný, sobášny alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy:

 • osobe, ktorej sa zápis týka alebo je členom rodiny
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej, osobnej dočasnej, alebo pestúnskej starostlivosti podľa osobitného zákona
 • poručníkovi, ak sa o dieťa stará
 • súdom ustanovenému opatrovníkovi
 • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní podľa osobitného zákona
 • na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov


Za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba. 
Výpisy z matrík pre použitie v zahraničí musia mať vyššie overenie (legalizácia, Apostille), ak SR nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznaní verejných listín. Legalizáciu výpisov vydaných našou matrikou vykonáva Okresný úrad Prievidza. 

Doba vybavenia: na počkanie 
Poplatok: SP =5,00€ 

Určenie otcovstva 

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením. Prítomnosť oboch rodičov je nutná.

 • obaja rodičia predložia platný občiansky preukaz
 • rodné listy
 • ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak je vdova, úmrtný list bývalého manžel


Doba vybavenia: na počkanie 
Poplatok: bez poplatku 

Zápis úmrtia do matriky

Je potrebné predložiť:

 • listy o prehliadke zosnulého v troch vyhotoveniach (1x originál, 2x kópia) potvrdené prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom
 • občiansky preukaz zosnulého
 • občiansky preukaz vybavujúcej osoby


Doba vybavenia: na počkanie 
Poplatok: bez poplatku 

Uzatvorenie manželstva 

Obaja snúbenci podávajú žiadosť o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. 

Potrebné doklady:

 • žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • rodné listy oboch snúbencov
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov (platné v čase sobáša)
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • maloletý predkladá tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (od 16 do 18 rokov)
 • vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela / manželky
   

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady na uzavretie manželstva v Slovenskej republike:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • potvrdenie o osobnom stave
 • sobášny list zaniknutého manželstva, alebo úmrtný list zomretého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad totožnosti

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným opatrením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. 
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom v SR. Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode. 

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa sa týmto ale budúci manžel nestáva. 

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov. 

Poplatky:

 • povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR = 16,50 €
 • uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR = 16,50 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo určenej doby = 16,50 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo úradne určenej miestnosti = 66,00 €
 • uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom = 66,00 €
 • uzatvorenie manželstva medzi cudzincami = 165,50 €
 • uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt = 199,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami = 33,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo na inom vhodnom mieste = 66,00 €


Sobášne dni : Piatok a Sobota


 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka