Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Komisie

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno zriadilo na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Pravno dňa 15. 12. 2014 tieto stále komisie:

 • komisia finančná a verejných súťaží
 • komisia výstavby, bytových a nebytových priestorov a kataster obce
 • komisia verejného poriadku, životného prostredia, lesného hospodárstva
 • komisia školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu
 • komisia sociálna
 • komisia pre ochranu verejného záujmu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností
 • komisia pre pamätihodností obce

 


 

Zloženie komisií:

Komisia finančná a verejných súťaží

Predseda komisie: Peter Kubíček
Členovia z radov poslancov:

 • Bc. Zdenka Žillová
 • Mgr. Beáta Heldiová Beáta
 • Ing. Pavel Áč
 • Ľudevít Matušík
 • Mgr. Juraj Daňo
 • Peter Znášik
 • Marek Oller
 • Róbert Kremel

zapisovateľ: - Ing. Katarína Lišková
zástupca zapisovateľa: Drahomíra Chmurová

Komisia výstavby, bytových a nebytových priestorov a kataster obce

Predseda komisie: Bc. Zdenka Žillová

Členovia komisie z radov poslancov:

 • Róbert Kremel
 • Peter Kubíček
 • Mgr. Juraj Daňo
 • Ing. Peter Pekár
 • Peter Znášik

z radov občanov: 

 • Emil Polonyi
 • Ing. arch. Marian Grom

zapisovateľ: Drahomíra Chmurová
zástupca zapisovateľa:  Adriana Bukovinská

Komisia verejného poriadku, životného prostredia, lesného hospodárstva

Predseda komisie: Marek Oller

Členovia komisie z radov poslancov:

 • Ľudevít Matušík
 • Mgr. Juraj Daňo
 • Peter Znášik

z radov občanov: 

 • Zita Jakubjaková
 • Tibor Pavlíček

zapisovateľ: Adriana Bukovinská
zástupca zapisovateľa: Drahomíra Chmurová

Komisia školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu

Predseda komisie: Ing. Pavel Áč

Členovia komisie z radov poslancov:

 • Ján Štálnik
 • Marek Oller
 • Róbert Kremel
 • Bc. Zdenka Žillová

z radov občanov: 

 • Otília Jamrichová
 • Zita Jakubjaková
 • Mária Blahová
 • Mgr. Martina Richter
 • Ing. Jana Uhrincová

zapisovateľ: Magdaléna Vaňová
zástupca zapisovateľa: Daša Dobrovičová

Komisia sociálna

Predseda komisie: Ľudevít Marušík
Členovia komisie z radov poslancov:

 • Ján Štálnik
 • Marek Oller
 • Bc. Zdenka Žillová Zdenka

z radov občanov: 

 • Ingrid Gromová
 • Jarmila Mokrá
 • Renáta Drábiková
 • Ing. Miroslava Zaťková

zapisovateľ: p. Dobrovičová Daša

Komisia pre ochranu verejného záujmu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností

Predseda komisie: Mgr. Juraj Daňo
Členovia komisie z radov poslancov:

 • Mgr. Beáta Heldiová
 • Peter Znášik

zapisovateľ: Ing. Mgr. Dagmar Ferencová Matiašková – prednosta OcÚ

Komisia pre pamätihodností obce

Predseda komisie: Peter Znášik
Členovia komisie - poslanci:

 • Bc. Zdenka Žillová
 • Mgr. Beata Heldiová

Z radov občanov: 

 • Mgr. Andrej Richter
 • Ing. arch. Marian Grom

zapisovateľ: - p . Chmurová Drahomíra


 

Základné ustanovenia

Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo v súlade s § 15 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. Zriadenie a názov komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo svojim, uznesením spravidla na celé funkčné obdobie zastupiteľstva. Uznesenie o zriadení komisie sa nevykoná v prípade ak zvolený predseda komisie odmietne vykonávať funkciu predsedu komisie. O spôsobe výkonu uznesenia, jeho zmene resp. prijatí nového uznesenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadaní.

Komisia pozostáva z poslancov obecného zastupiteľstva, z odborníkov v príslušnej oblasti činnosti z radov občanov, špecialistov. Nie je podmienka aby člen komisie bol občanom obce Nitrianske Pravno. Člena komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie. Členstvo v komisii je dobrovoľné. Členstvo zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním zastupiteľstvom na návrh predsedu komisie alebo starostu obce, automaticky úmrtím člena.

Komisia má minimálne troch členov, pričom poslanci OZ môžu byť členmi viacerých komisií. Komisie pri plnení úloh navzájom medzi sebou spolupracujú.

Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo len z radov poslancov. Vnútorná štruktúra komisie, rozdelenie ďalších funkcií je v kompetencii samotnej komisie.

 

Postavenie a činnosť komisie

Komisia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva. Rokuje a vyjadruje sa k otázkam predkladaných predsedom komisie k oblasti činnosti, na ktorú je zriadená a ktorú vykonáva ako stála komisia obecného zastupiteľstva. Komisia je oprávnená predkladať na rokovanie obecného zastupiteľstva vlastné iniciatívne návrhy a stanoviská.

Komisia sa schádza podľa potreby, spravidla 1x za dva mesiace. Nie je povinnosťou komisie mať osobitný plán práce. Jej zasadnutia zvoláva predseda komisie podľa potreby. Na svoje rokovanie si komisia môže prizvať odborného zamestnanca obecného úradu, ktorý predmetnú činnosť zabezpečuje profesionálne.

Rokovanie komisie je platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Odporúčania, návrhy a úlohy sú prijaté ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pre členov komisie sú vlastné rozhodnutie záväzné. Členovia komisie sú povinní navzájom spolupracovať.

Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje záznam, ktorý spíše poverený zapisovateľ alebo predseda komisie. Záznam slúži ako podklad pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce.

Komisia je povinná overiť sťažnosť resp. petíciu občanov podľa jej obsahu a vecnej príslušnosti k predmetu činnosti komisie. Túto povinnosť vykonáva na základe písomného poverenia starostu obce.
Komisia najneskôr do 30.11. bežného roka predkladá starostovi obce informáciu o svojej činnosti a aktivitách v priebehu celého roka.
 

Hlavné úlohy stálych  komisií obecného zastupiteľstva

I. Výstavby, bytových a nebytových priestorov a kataster obce

 • komisia rieši, dáva odporúčania a zaujíma stanoviská k investičnej výstavbe v obci. Vyjadruje sa povinne k návrhom na zmenu a doplnenie územného plánu obce, plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, k ich zmenám a doplnkom. Vedie evidenciu pripomienok a námetov k zmenám územného plánu a minimálne 1 x za 4 roky predkladá obecnému zastupiteľstvu stanovisko k potrebe doplniť územný plán obce ako aj ďalšie koncepčné plány rozvoja obce.
 •  je stálou komisiou pre zabezpečovanie verejného obstarávania tovarov a služieb pri zákazkách s nízkou hodnotou. K špecifickým otázkam verejného obstarávania si prizýva odborníkov, resp. vyžaduje odborné stanoviská špecialistov
 • zaujíma stanoviská na požiadanie starostu obce, vyjadruje sa k návrhom územných rozhodnutí pre priemyselné stavby a stavby väčšieho rozsahu v katastri obce
 • odporúča obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce, ktoré investičné zámery v obci je žiaduce verejne prerokovať s občanmi pred vydaním rozhodnutí obce
 • pripravuje námety a hlavné zámery plánu investičných akcií v obci na príslušné plánovacie obdobie
 • posudzuje individuálne žiadosti občanov na dotácie pri výskyte mimoriadnych udalostí a prírodných katastrof v súvislosti s bývaním a svoje odporúčania predkladá k rozhodnutiu zastupiteľstva
   

II. Komisia školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu

 • organizuje kultúrno- spoločenský život v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre príslušný rozpočtový rok
 • navrhuje obecnému zastupiteľstvu akcie a požiadavky na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí vrátane poverenia zodpovedného organizátora podujatia
 • dbá na organizovanie kultúrnych akcií a podujatí umožňujúcich kultúrne vyžitie pre všetky vekové a hodnotovo orientované skupiny obyvateľov
 • koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení, spoločenských organizácií na zabezpečovaní kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných v obci a podporovaných z rozpočtu obce
 • napomáha udržiavaniu tradícií a zvykov v obci, rozširuje počet podujatí pre príslušné vekové skupiny občanov
 • zapája prostredníctvom ZŠ s MŠ žiakov školy do organizovania vlastných kultúrnych podujatí a akadémií pre rodičov a občanov ako aj podporuje krúžkovú činnosť detí a žiakov školy a ich účasť a prezentáciu na kultúrnych podujatiach v obci
 • predseda komisie informuje o požiadavkách školy smerom k obecnému zastupiteľstvu, hlavne na úseku kultúrnych aktivít školskej mládeže počas školského roka ako aj v čase letných prázdnin
 • monitoruje činnosť občianskych združení, spoločenských organizácií a záujmových skupín na úseku telovýchovných a športových podujatí v obci
 • komisia je koordinátorom a tvorcom plánu telovýchovných a športových podujatí v obci v rámci kalendárneho roka
 • posudzuje a odporúča obecnému zastupiteľstvu odsúhlasenie žiadostí na dotácie z rozpočtu obce pre právnické subjekty v obci ktoré sú aktívne na úseku športu
 • je garantom športových a telovýchovných podujatí, na ktorých je poskytovaná vecná cena obce alebo cena starostu obce, resp. sú plne hradené z rozpočtu obce
 • predkladá návrhy na technické dobudovanie športových objektov v obci a odporúča obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce spôsob resp. potrebu zainteresovania sa obce do týchto projektov
 • je garantom zverejňovania dosiahnutých výsledkov na úseku telovýchovy a športu organizáciami a jednotlivcami v obecných médiách
 • je nápomocná základnej škole a MŠ pri zabezpečovaní odborníkov pre krúžkovú a záujmovú činnosť na úseku športu
 • aktívne napomáha efektívnemu využívaniu športových zariadení obci
   

III. Finančná a verejných súťaží

 • prerokováva východiská rozpočtu obce na príslušné plánovacie obdobie a rozpočtový rok s odporúčaním záverov pre obecné zastupiteľstvo
 • podieľa sa na príprave vybraných častí záverečného účtu obce, pripravuje svoje odporúčania pre zastupiteľstvo najmä pre oblasť záväzkov, pohľadávok a ich vymáhania resp. odpustenia, použitie prostriedkov prebytku rozpočtového hospodárenia obce
 • prerokováva výsledky inventarizácie majetku obce s odporúčaniami na nakladanie s majetkom, ktorý sa stal prebytočným, nepoužiteľným alebo nefunkčným a návrhy predkladá obecnému zastupiteľstvu.
 • pred prípadným prijatím úveru obcou posudzuje alternatívy a možnosti získania návratných zdrojov financovania s odporúčaním východísk pre obecné zastupiteľstvo
 • zaujíma odborné stanoviská k návrhom a analýzam obecného úradu v súvislosti s prípravou VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad ako aj ďalších súvisiacich VZN
 • podieľa sa na príprave interných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s tým súvisiacich smerníc
 • vyjadruje sa ku každej zmluve v súvislosti s odpredajom, prenájmom resp. správou obecného majetku pred prerokovaním zmluvy v obecnom zastupiteľstve.
 • v súlade s plánom kontrolnej činnosti predseda komisie odporúča svojich členov ako prizvaných ku kontrole vykonávanej hlavným kontrolórom obce
 • podieľa sa na príprave právnych noriem a predpisov obce
   

IV. Sociálna komisia

 • Podieľa sa na spracovaní analýz a je garantom tvorby programu sociálnej starostlivosti v obci 
 • posudzuje a dáva svoje stanoviská k požiadavkám na jednorazovú sociálnu výpomoc občanom v súlade s príslušným VZN
 • monitoruje stav starostlivosti o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov v obci, potrebu riešenia osobitných prípadov obcou vrátane aktivít obce na umiestnenie takýchto občanov v príslušných zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • spolupracuje s organizáciou jednoty dôchodcov v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb pre seniorov, klubovej činnosti dôchodcov, kultúrno - spoločenských aktivít dôchodcov, spoluúčasti obce na materiálno technickom zabezpečení starostlivosti o dôchodcov.
 • monitoruje stav a dáva stanoviská pre rozhodnutia starostu obce na úseku zabezpečenia opatrovateľskej služby v obci
 • posudzuje v úzkej súčinnosti s komisiou verejného poriadku a priestupkovou komisiou starostlivosť o deti z neúplných rodín, porušovanie dodržiavania povinnej školskej dochádzky, starostlivosť o neprispôsobivých občanov,
 • spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a navrhuje spoluúčasť obce na poskytovaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti o občanov s príspevkom obce
   

V. Verejného poriadku, životného prostredia, lesného hospodárstva

 • prejednáva a získava poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na životné prostredie v obci, navrhuje opatrenia a podnety na riešenie
 • navrhuje a odporúča výrub stromov v obci
 • kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci
 • kontroluje udržiavanie zelene a zelených plôch v obci, dodržiavanie náhradnej výsadby po výrube stromov
 • spolupracuje so všetkými komisiami obecného zastupiteľstva v obci
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva
 • je nápomocná a spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania ustanovení VZN obce o dodržiavaní verejného poriadku v obci
 • zúčastňuje sa preventívnych a kontrolných akcií organizovaných políciou
 • svojimi podnetmi prispieva informáciám polície o stave na úseku verejného poriadku v obci
 • overuje stav a prerokováva sťažnosti občanov na úseku porušovania občianskeho spolunažívania a porušovania verejného poriadku na základe postúpenia sťažnosti starostom obce
 • monitoruje situáciu a stav miestnych komunikácií, odporúča postupnosť opravy miestnych komunikácií podľa ich stavu po zime, s dôrazom na odstránenie resp. opravu výtlkov
 • podieľa sa na spracovávaní plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií s postupnosťou ich zaraďovania do ročných rozpočtov obce
 • vyjadruje sa k návrhom na zmenu resp. doplnenie dopravného značenia miestnych komunikácií, k umiestneniu technických zariadení na spomalenie resp. meranie rýchlosti, navrhuje dopravná značenie novozriadených úsekov miestnych komunikácií
 • posudzuje plán údržby miestnych komunikácií, hodnotí stav priekop, odvodňovacích kanálov, stav a vykášanie trávy popri miestnych komunikáciách
 • monitoruje stav verejného osvetlenia v obci a o svojich zisteniach informuje obecný úrad. Predseda komisie overuje stav odstránenia porúch a zistených nedostatkov

VI. Pre ochranu verejného záujmu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností

VII. Pre pamätihodnosti obce 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka