Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Iné dokumenty a smernice

Interná smernica o poskytovaní informácií podľa infozákona a sadzobník poplatkov

 

INTERNÁ SMERNICA

obec Nitrianske Pravno

Poskytovanie informácií

 

 

1. Účel vydania smernice


1.1. Obec Nitrianske Pravno je povinná v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o slobode informácii) (ďalej len „zákon“) umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

1.2. Smernica obce Nitrianske Pravno o poskytovaní informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „smernica“) upravuje pravidlá pre poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce Nitrianske Pravnol.

1.3. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce Nitr. Pravno, ktorí sú povinní pri poskytovaní informácií v zmysle zák.č.211/2000 Z. z. sa ňou riadiť.

 

2. Pojmy a skratky

 

2.1. Pojmy

Žiadateľ - je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie

Hromadný prístup k informáciám – je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internetu


Zverejnená informácia - je taká informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovávanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici

Sprievodná informácia - je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne sprístupnená

2.2. Skratky

OcÚ Nitr. Pravno – Obecný úrad Nitr. Pravno

 

3. Postup

 

3.1. Povinné osoby

Osoby povinné podľa zákona sprístupňovať informácie sú vymedzené v § 2 zákona. V podmienkach obce Nitr. Pravno sprístupňujú informácie:

a/ Obec Nitr. Pravno v rámci ktorej žiadosť o informácie smeruje,

b/ právnické osoby zriadené obcou: 

 • ZŠ  s právnou subjektivitou,
 • Obec Nitr. Pravno. s.r.o.


Povinné osoby sprístupnia iba informácie o nakladaní s majetkom obce Nitr. Pravno a hospodárení s verejnými prostriedkami a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy v zmysle § 3 ods.2 zákona.

 

3.2. Povinné zverejňovanie informácií


3.2.1. Obec Nitr. Pravno zverejňuje tieto informácie :

 • spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry,
 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
 • postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 • prehľad predpisov, podľa ktorých obec Nitr. Pravno rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci Nitr. Pravno
 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií obcou Nitr. Pravno.
   

3.2.2. Obec Nitr. Pravno ďalej povinne zverejňuje primeraným spôsobom informácie, v zmysle § 5 odst.9 zákona:

 • termíny zasadnutí a návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne, zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne,
 • texty navrhovaných a schválených všeobecne záväzných nariadení,
 • výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí OZ, okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí,


3.2.3. Obec Nitr. Pravno povinne zverejňuje označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20 – násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve obce, ktorý obec previedla alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva, právny titul, ako aj osobné údaje a iné identifikačné údaje osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:

 • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
 • adresa pobytu alebo sídlo,
 • identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.
   

3.2.4. Informácie podľa bodu 3.2.3. sa zverejňujú najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva.

3.2.5. Na prevod alebo prechod majetku podľa bodu 3.2.3., ktorý sa uskutočnil pred 2. januárom 2006 sa nevzťahuje sprístupnenie informácie.

3.2.6. Informácie podľa bodu 3.2.1. a) až f),  3.2.2. a) až e) a 3.2.3 sa zverejňujú spravidla spôsobom umožňujúcim hromadný prístup:

na internetovej stránke obce Nitr. Pravno, v sídle povinnej osoby na verejne prístupnom mieste - na úradných tabuliach obce Nitr. Pravno vo vestibule Obecného úradu v Nitr. Pravne

3.2.7. Podklady pre povinné zverejňovanie informácií podľa článku 3.2.1. zabezpečujú poverení zamestnanci obce

3.2.8. Na obmedzenie zverejňovania informácií sa použijú ustanovenia § 8 až 12 zákona.

 

3.3. Sprístupňovanie informácií na žiadosť


3.3.1. Poskytovanie informácií na žiadosť je poskytnutie každej informácie, ktorú má Obec Nitr. Pravno k dispozícii, pričom nepatrí medzi informácie, ktoré sa zverejňujú povinne a jej poskytnutie nie je obmedzené zákonom v súlade s § 8 až § 12 zákona.

3.3.2. Žiadosť možno podať :

 • ústne ,
 • písomne,
 • faxom,
 • elektronickou poštou,
 • iným technicky vykonateľným spôsobom.
   

3.3.3. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

3.3.4. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov, alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu, alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

3.3.5. Ak sa žiadosť týka poskytnutia informácií, ktorú má k dispozícii zamestnancov prednosta Obecného úradu Nitr. Pravno určí, ktorý zo zamestnancov bude gestorom. Tento zamestnanec má právo vyžiadať si informácie od ostatných zamestnancov, ktorí sú mu povinní bezodkladne ich poskytnúť.

 

3.4. Prijímanie a evidencia žiadostí


3.4.1. Písomné žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané počas úradných hodín v  podateľni Obecného úradu v Nitr. Pravne.

3.4.2. Písomnú žiadosť o poskytnutie informácii zaeviduje zamestnanec podateľne do centrálnej evidencie došlej pošty v súlade so spisovým poriadkom OcÚ N. Pravno. Takto zaevidovanú žiadosť postúpi žiadosť zamestnancovi ktorý vedie evidenciu všetkých žiadostí o poskytnutie informácií. Poverený zamestnanec po zaevidovaní žiadosti bezodkladne postúpi jej kópiu príslušnému zamestnancovi k získaniu podkladov k záverečnému vybaveniu.

3.4.3. Poverený zamestnanec vedie evidenciu všetkých žiadostí o poskytnutie informácií. Evidencia obsahuje:

 • dátum podania žiadosti,
 • vyžiadaná informácia a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
 • výsledok vybavenia žiadosti (odloženie žiadosti, postúpenie žiadosti, vydanie rozhodnutia),
 • podanie opravného prostriedku,
 • rozhodnutie o opravnom prostriedku.


3.4.4. Ak ktorýkoľvek zamestnanec obdrží obdrží písomnú žiadosť o poskytnutie informácie, ktorá nebola zaevidovaná podľa bodu 3.4.1. a 3.4.2. zabezpečí jej evidenciu okamžite po jej obdržaní.

3.4.5. Po pridelení žiadosti zodpovednému zamestnancovi obce zodpovedá za jej úplné vybavenie poverený zodpovedný zamestnanec.

3.4.6. Spisový materiál k žiadosti o poskytnutie informácie je vedený počas trvania jej vybavovania u zodpovedného zamestnanca za túto agendu. Spisový obal sa označuje registratúrnou značkou AO1 s lehotou uloženia 5 rokov.
 

3.5 Odkaz na zverejnenú informáciu


3.5.1. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, Obec Nitr. Pravno môže bez zbytočného odkladu najneskôr do piatich pracovných dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získavanie zverejnenej informácie.

3.5.2. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

 

3.6 Odloženie žiadosti


3.6.1. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Obec Nitr. Pravno – poverený zamestnanec vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ ani na základe výzvy tieto nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, Obec Nitr. Pravno žiadosť odloží. O odložení sa rozhodnutie nevydáva.

 

3.7. Ústne žiadosti

 

3.6.1. Ústne žiadosti o poskytnutie informácií prijíma a vybavuje každý zamestnanecv súlade s náplňou svojej činnosti a organizačným poriadkom OcÚ Nitr. Pravno.

3.6.2. Ten, kto prijal ústne podanú žiadosť je povinný vyplniť formulár o prijatí ústnej žiadosti – Úradný záznam a odovzdať ho k evidencii žiadostí o poskytnutie informácií vedenej zodpovedným zamestnancom OcÚ Nitr. Pravno.

 

3.8. Postúpenie žiadosti

 

3.8.1. Príjemca po prijatí žiadosti posúdi, či je obec Nitr. Pravno povinná na poskytnutie požadovanej informácie a či má požadovanú informáciu k dispozícii.

Ak Obec Nitr. Pravno ku ktorej žiadosť smeruje :

nemá požadované informácie k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní inej povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom , keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť, nemá túto vedomosť, žiadosť odmietne rozhodnutím.

3.8.2. Príslušný poverený zamestnanec poskytne všetky informácie, ktoré možno poskytnúť po vylúčení informácií podľa článku 3.3.1.

3.8.3. Informácie sa sprístupňujú najmä písomne poštou, ústne, nahliadnutím do spisu, vrátane možností vyhotoviť si odpis alebo výpis, kopírovaním informácie na technický nosič dát, telefonicky, faxom, elektronickou poštou, pričom príslušný zamestnanec vykoná opatrenia, aby nahliadnutím do spisu nebol porušený článok 3.3.1.

3.8.4. Ak nemožno informáciu sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne príslušný zamestnanec so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

 

3.9. Lehoty na vybavenie žiadostí

 

3.9.1. Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Nitr. Pravno vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prípustnej forme podľa § 16 ods. 2, písm. a/ ak tento zákon neustanovuje inak.

3.9.2. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní z nasledovných závažných dôvodov § 16,ods.2, písm.a/

a/ vyhľadávanie a zber požadovaných informácií je na inom mieste ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,

b/ vyhľadávanie a zber väčšieho počtu odlišných informácií v jednej žiadosti,

c/ preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

3.9.3. Obec Nitr. Pravno – poverený zodpovedný zamestnanec oznámi žiadateľovi bezodkladne najneskôr pred uplynutím lehoty 8 pracovných dní, predĺženie lehoty ako i dôvody, ktoré viedli k predĺženiu.

3.9.4. Ak je predmetom žiadosti zistenie informácií, ktoré už boli zverejnené, môže Obec Nitr. Pravno bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi údaje, umožňujúce vyhľadanie a zistenie zverejnenej informácie.

3.9.5. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, Obec Nitr. Pravno mu ich sprístupní. V tomto prípade začína lehota na sprístupnenie informácie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie .

 

3.10. Vybavenie žiadosti

 

3.10.1. Ak je žiadateľovi o poskytnutie informácie v plnom rozsahu a v lehote v zmysle čl. 3.9 vyhovené, urobí Obec Nitr. Pravno rozhodnutie zápisom v spise. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

3.10.2. Ak sa žiadateľovi nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom Obec Nitr. Pravno v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá, ak bola žiadosť odložená z  dôvodu, že nemá predpísané náležitosti.

3.10.3. Ak povinná osoba uvedená v čl. 3.1.1., písm. c) žiadosti o poskytnutie informácie nevyhovie hoci len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do troch dní, Obci Nitr. Pravno – starostovi obce podnet na vydanie rozhodnutia (podľa čl.3.10.2.) na úseku starostlivosti o životné prostredie.

3.10.4. Ak v lehote na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácie nebola informácia poskytnutá, nebolo vydané rozhodnutie a ani nebola informácia sprístupnená, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo odmietnuté poskytnutie informácie. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje 3. deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

3.11. Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

 

3.11.1. Žiadateľ môže podať proti rozhodnutiu odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa článku 3.9.

3.11.2. Odvolanie sa podáva Obci Nitr. Pravno ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

3.11.3. Poverený zamestnanec bezodkladne doručí odvolanie príslušnému zamestnancovi ktorý žiadosť vybavoval. Tento po posúdení spisu a odvolania predloží  návrh rozhodnutia o odvolaní (zrušenie alebo potvrdenie rozhodnutia ) do 10 dní starostovi obce na rozhodnutie.

3.11.4. O odvolaní rozhoduje s konečnou platnosťou starosta obce do 15 dní odo dňa doručenia odvolania.

3.11.5. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

3.11.6. Rozhodnutie o odvolaní možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

 

3.12. Obmedzenia prístupu k informáciám

 

3.12.1. Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za : štátne tajomstvo alebo služobné tajomstvo, alebo skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií, alebo patrí do bankového tajomstva alebo daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, povinná osoba ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.

3.12.2. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, povinná osoba v zmysle zákona sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby .

3.12.3. Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom, povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba (§116 Občianskeho zákonníka ).

3.12.4. Obec Nitr. Pravno sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracované v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom, poslancom obecného zastupiteľstva, vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, alebo členom hodnotiacej komisie, ktorá sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov. Sprístupňujú sa osobné údaje v rozsahu:

 • Titul, meno, priezvisko,
 • Funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
 • Pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
 • Mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané z verejného rozpočtu.

 

3.13. Úhrada nákladov za poskytnutie informácie

 

3.13.1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady nákladov vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

3.13.2. Úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sú stanovené sadzobníkom úhrad za poskytovanie informácií, vydaným obcou Nitr. Pravno v súlade s § 21 zákona č.211/2000 Z.z. a vyhláškou MF SR č.481/2000 Z.z..

 

3.14 Záverečné ustanovenia

 

3.14.1. Ak nie je v zákone a v tejto smernici ustanovené inak, použije sa na konanie zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

3.14.2. Povinné osoby podľa článku 3.1.1. b), c) primeraným spôsobom upravia použitie tejto smernice v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

3.14.3. Porušenie tejto smernice sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny v súlade so Zákonníkom práce.

3.14.4. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom podpisu starostu obce Nitr. Pravno

 

4. Odkazy a poznámky

 

4.1 Súvisiace normy a predpisy

 • Zákon o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 428/2001 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Zákon č.21/92 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.227/2005 Z.z. Trestný zákon
 • Zákon č.511/92 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávajúcich vyhlášok Národného bezpečnostného úradu a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov
   

4.2 Interné dokumenty

 • Registratúrny poriadok
 • Pracovný poriadok zamestnancov Obce Nitr. Pravno

 

5. Platnosť sa vzťahuje na:

 • Zamestnanci obce Nitr. Pravno
 • Spojená škola s právnou subjektivitou, Školská ul., Nitr. Pravno
 • Obec Nitr. Pravno, s.r.o.

 

V Nitr. Pravne dňa 1. 1. 2009
 

Vypracovala: Boďová Ľubica, prednosta OcÚ Nitr. Pravno
Schválil:  Ing. Balčirák Jozef, starosta obce

 


 

Obec Nitrianske Pravno

v súlade s § 21 ods.1 až 3 zák. č. 211/2000 Z. z.

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  s vyhláškou
Ministerstva financií SR č. 481/2000

 

 

stanovuje

sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

 

 

1. Bezplatne sa poskytujú informácie

a/ ústne

b/ telefonicky

2. Za úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie:

a/ náklady spojené s vyhotovením kópie

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej 0,07 EUR
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej 0,13 EUR
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej 0,13 EUR
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej 0,20 EUR

 

 

 

b/ náklady spojené so zaslaním informácie – obálky

1 ks obálka C 6 0,03 EUR
1 ks obálka C 5 0,05 EUR
1 ks obálka A 4 0,12 EUR
1 ks obálka doporučená 0,08 EUR
1 ks obálka doporučená - do vlastných rúk 0,039 EUR
1 ks poštová poukážka 0,04 EUR

 

 

 


 

c/ náklady spojené s vyhotovením technického nosiča dát

1 ks diskety 0,66 EUR
1 ks CD 1,66 EUR

 

 

d/ Náklady spojené s odoslaním informácie formou listu sa účtujú podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

e/ Náklady spojené s odoslaním vyhotovenej informácie e-mailom, faxom a telefonicky sa účtujú podľa aktuálneho cenníka Slovenských telekomunikácií.

 

Úhrada poplatku :

Úhrada sa určí ako súčet nákladov za sprístupnenie a odoslanie informácie a žiadateľ uhradí poplatok vo výške nákladov ihneď po vybavení žiadosti v hotovosti do pokladne Obecnému úradu N. Pravno – pokladňa na prízemí v pracovnom čase od 7.30 h. do 11.30 a  od 12.30 h. do 15.00, alebo poštovou poukážkou.

Zamestnanec, ktorý žiadosť o poskytnutie informácie vybavoval na nej vyznačí meno toho, kto uhrádza poplatok, výšku poplatku a čoho sa týka.

 

 

V Nitr. Pravne dňa 1. 7. 2013

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce


 


Predpoveď počasia

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka