Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Iné dokumenty a smernice


 

Štatút obce

Erb obceŠtatút obce Nitrianske Pravno upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu
 

Organizačný poriadok Obecného úradu v Nitrianskom Pravne

Organizačný poriadok - titulkaObecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne podľa § 11 ods. 4 písm i/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a ORGANIZAČNÝ PORIADOK Obecného úradu v Nitrianskom Pravne   § 1 Úvodné ustanovenia   Organizačný poriadok Obecného úrad ...
 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne + doplnok

Ilustračný obrázokRokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne (ďalej len rokovací poriadok) upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení (ďalej len
 

Rokovací poriadok Obecnej rady v Nitrianskom Pravne

Ilustračný obrázokObecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 14 zák. č. 369/90 b. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   vydáva tento ROKOVACÍ PORIADOK OBECNEJ RADY V NITRIANSKOM PRAVNE   § 1 Príprava rokovania obecnej rady   Termíny rokovaní obecnej rady s ...
 

Smernica č. 2/2015 o vybavovaní petícií adresovaných orgánom obce Nitrianske Pravno

Obec Nitrianske Pravno vydáva túto Smernicu s cieľom stanovenia interných postupov pri vybavovaní petícií, ktoré sú určené orgánom obce, a to so zámerom zabezpečiť promptné a vecné reakcie volených orgánov samosprávy na podnety, názory a požiadavky občanov, ktoré sú adresované na obec vo forme petície.
 

Sadzobník správnych poplatkov obce Nitrianske Pravno podľa zák.145/1995 Z.z.

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník"). Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a následky nezaplatenia poplatku. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré
 

Interná smernica o poskytovaní informácií podľa infozákona a sadzobník poplatkov

Obec Nitrianske Pravno je povinná v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o slobode informácii) (ďalej len „zákon“) umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo
 

Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely

Ilustračný obrázokVnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Nitrianske Pravno

Ilustracny obrazokTieto zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní sťažností, príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom oznamovaní výsledku prešetrenia sťažnosti a pri kontrole vybavovania sťažností v Obci Nitrianske Pravno (ďalej len „obec“), ako orgánu verejnej správy (ďalej len VS). Sú záväzné pre obecné zastupiteľstvo, starostu, orgány obecného zastupiteľstva a zamestnancov
 

Vnútorná smernica starostu obce č.1/2015 o prijímaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

Ilustračný obrázokVnútorná Smernica starostu obce Nitrianske Pravno číslo: 01 / 2015, o prijímaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti     Vypracovala: Boďová Ľubica, Prednosta OcÚ Nitr. Pravno V Nitrianskom Pravne dňa: 26.06.2015     Článok 1 Úvodné ustanoveni ...
 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Nitrianske Pravno

Ilustračný obrázokObecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   v y d á v a   Zásady hospodárenia s majetkom obce Nitrianske Pravno   Prvá hlava   Majetok obce   § 1 Úvodné ustanovenia   Majetkom obce sú veci vo ...
 

Program odpadového hospodárstva obce Nitrianske Pravno 2016-2020

Od roku 1993 sa v Slovenskej republike v súlade so štátnou environmentálnou politikou, pre potreby definovania úloh strategického a koncepčného rozvoja odpadového hospodárstva, z úrovne štátu vypracúva Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „POH SR“), ktorý je ...
 

Kolektívna zmluva

Ilustr.obrPre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2019- 2020
 


Predpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka