Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

Doplnok č. 1 k VZN č. 9/2014 - ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

Schválené: 25.2.2016

Vyhlásené: 10.2.2016

Účinnosť: 11.3.2016

D O P L N O K č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 9/2014, ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky  úhrady príspevkov v školských jedálňach.


Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a tento Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 9/2014.

Vypúšťa sa § 2 v článku č. 1 vo VZN č. 9/2014 a nahrádza sa § 2 článku 1 tohto doplnku
a § 8 v článku 2, časti IV. sa mení nasledovne:


Čl. 1
Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
a zápis do základnej školy

§ 2
Určenie miesta a času zápisu do základnej školy

 

 1. Obec Nitrianske Pravno je zriaďovateľom Spojenej školy, Školská 370/19, Nitr. Pravno s organizačnými zložkami Základná škola s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten,  Školská 370/19, Nitr. Pravno a Základná umelecká škola, Školská 1, Nitrianske Pravno a určuje miesto a čas zápisu dieťaťa do základnej školy.
 2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v zmysle § 20 ods. 2 školského zákona prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, a to formou zápisu do školy. Ak zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,93 EUR.
 3. Miesto a čas zápisu určuje obec podľa § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona všeobecne záväzným nariadením, a to tak, aby sa vykonal od 1. apríla do 30. apríla.
 4. Obec Nitrianske Pravno určuje pre základnú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas zápisu nasledovne: 

  Zápis prvákov do 1. ročníka na školský rok 2016/2017 sa koná v Základnej škole, Školská 370/19 v Nitrianskom Pravne nasledovne:

  streda dňa 6. apríla 2016 v čase od 8.00 do 17.00 hod. 

  Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca predloží platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. V osobitných závažných prípadoch môže škola dohodnúť so zákonným zástupcom žiaka náhradný termín zápisu v súlade s ods. 3.
 5. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné osobné údaje:
  a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
  b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov


Ostatné ustanovenia pôvodného VZN č. 9/2014, ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach zostávajú nezmenené.

IV. ČASŤ

§ 8
Záverečné ustanovenia

 1. V zmysle § 6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto Doplnku č. 1 k VZN č. 9/2014 zverejnený na úradnej tabuli Obce Nitr. Pravno a na internetovej stránke Obce Nitr. Pravno www.nitrianskepravno.sk od 10. 2. 2016.
 2. Tento návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 9/2014 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskom Pravne dňa 25. 2. 2016 uznesením číslo 1/2016, 3/5-vou väčšinou prítomných poslancov.
 3. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2014 v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je účinný od 11. 3. 2016

 

V Nitrianskom Pravne dňa 25. 2. 2016

Ing. Balčirák Jozef
starosta obcePredpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka