Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

Doplnok č.1 k VZN č. 2/1996 o pravidlách spolunažívania

Schválené: 10.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

D o p l n o k č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu

o pravidlách spolunažívania č. 2/1996

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne v súlade s § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. h/, n/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách spolunažívania č. 2/1996 k paragrafovému zneniu nasledovne:

 

1. Doplnok k

§ 4

Základné zásady spolunažívania


6.

a/ Zakazuje sa z okien a balkónov bytov, bytových domov, vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny, prášiť koberce, pľuvať alebo iným podobným spôsobom znečisťovať verejné priestranstva a obťažovať spoluobčanov zápachom a hlukom.

b/ grilovať na balkónoch a lodžiách bytových domov

c/ poškodzovať prvky drobnej a záhradnej architektúry /lavičky, preliezačky, jazierka, fontány, hojdačky, pieskoviská, šmýkačky a pod./

d/ Zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na územ obce s výnimkou od 31. decembra od 10.00 hod. do 1. januára do 03.00 hod.
Ohňostroj sa môže používať mimo schváleného obdobia len na základe písomného povolenia obce.

 

2. Doplnok k

§ 8

Povinnosti majiteľov nehnuteľností

 

6. Ošetrovanie a údržbu verejnej zelene na území obce vykonáva obec, súkromnej zelene jej vlastník, nájomca, správca.

7. Súčasťou ošetrovania a údržby zelených plôch je aj likvidácia a ničenie burín, zabezpečovaná nasledovne:

a/ správcovia areálov organizácií, podnikov, škôl a iných zariadení sú povinní zabezpečiť likvidáciu burín, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak, vo vnútri svojho areálu, ako aj v jeho okolí – za plotom po najbližšiu verejnú komunikáciu, alebo chodník.

b/ vlastníci nehnuteľného majetku na území obce sú povinní zabezpečiť likvidáciu burín na svojom pozemku aj na zelených pásoch nachádzajúcich sa medzi hranicou pozemku a chodníkom, alebo komunikáciou.

c/ likvidáciu burín na ostatných verejných priestranstvách zabezpečuje obec.

8. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádzajú dreviny, kríky, živé ploty a iné porasty je povinný udržiavať porasty tak, aby ich korene neobmedzovali pohyb chodcov, nerušili cestnú premávku, neprekážali zimnej údržbe komunikácií, nezakrývali dopravné značky a iné označenie.

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno tento Doplnok č.1 schválilo uznesením č. 7/2015 dňa 10. decembra 2015 3/5-ou väčšinou hlasov prítomných poslancov. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016.

 

 

V Nitrianskom Pravne 10. 12. 2015

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka