Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

Dodatok č. 7 k VZN obce č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

Dátum zverejnenia návrhu: 21.5.2019

Schválené: 6.6.2019

Vyhlásené: 7.6.2019

Účinnosť: 22.6.2019

Dodatok č. 7 k VZN obce č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

 

D O D A T O K č. 7

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 9/2014.

Zrušuje sa obsah IV. ČASTI § 7 Výška príspevku v školskej jedálni a nahrádza sa nasledujúcim textom:

V zmysle zákona č. 390/2011 a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov od 01. 09. 2019.

Ministerstvo školstva SR v apríli 2019 vydalo nové finančné limity na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania, platné od 01. 09. 2019.

Na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školských jedálňach pri ZŠ s MŠ (ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jedno jedlo nasledovne:

1/ Materská škola Desiata 0,38 € ( z toho 1,20 dotácia)
                             Desiata + obed 1,28 € /0,34 + 0,90/
                             Desiata + obed + olovrant 1,54 € /0,38+0,90+0,26/

Réžia – paušálny poplatok na mesiac bez ohľadu na počet odstrkovaných dní 2,- €

 

2/ Základná škola

a/ žiaci 1 - 4: obed  1,21 €
b/ žiaci 5 - 9 : obed 1,30 €
Réžia – paušálny poplatok na mesiac bez ohľadu na počet odstravovaných dní 2,- €

c/ Dospelí stravníci: obed – potraviny 1,41 €
                                 réžia 1,34 €
                                spolu: 2,75 €

d/ Úhrada stravného pre zamestnancov  1,06 € zamestnanec
                                                                 0,17 € soc. fond
                                                                 1,52 € zamestnávateľ

e/ Bývalí zamestnanci – dôchodcovia 2,75 €

 

Dotácia na stravovanie žiakov v ZŠ bude od 01. 09. 2019 vo výške 1,20 € na 1 obed (zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky). Dotácia bude využitá na nákup potravín podľa 3. finančného písma, zvyšok dotácie bude použitá na režijné náklady – nákup zariadení a riadu pre jedáleň.

Podmienky, za ktorých má žiak nárok na dotáciu:

- účasť na výchovno – vzdelávacom procese / vyučovaní

- prevzatie stravy – žiak sa pípne čipovou kartou na výdajnom terminály v školskej jedálni a potvrdí prevzatie jedla.

Včas neohlásenú stravu platí rodič v plnej výške. Na tento účel slúži finančná zábezpeka – preddavok stravného vo výške 25 €, z ktorej bude včas neodhlásená, alebo neprevzatá strava hradená. V prípade vyčerpania zálohy je rodič povinný uhradiť novú zálohovú platbu, inak bude stravník vyradený zo stravovania. Ak sa bude stravník dôsledne zo stravy odhlasovať, bude mu celý preddavok stravného po ukončení stravovania vrátený. Stravník sa môže zo stravy odhlásiť do 12:00 hod. vždy jeden deň vopred prostredníctvom SMS na čísle 0911 732 447, osobne v kancelárii vedúcej, prostredníctvom čipu na terminály, alebo elektronicky cez internet. V Materskej škole je táto lehota stanovená na pondelok do 8.00 hod.

Finančné prostriedky sa uhrádzajú do 25. dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac na účet školskej jedálne poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet školskej jedálne. Stravník je povinný pri bankovom prevode uviesť meno stravníka a číslo čipovej karty /v poznámke/. Čipovú kartu je možné zakúpiť si v kancelárii vedúcej školskej jedálne. Za neodhlásenú a neodobratú stravu sa náhrada neposkytuje.

Podmienky poskytovania stravy a spôsob jej vydávania určí vedúca školskej jedálne interným predpisom, ktorý bude riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školskej jedálne a na internetovej stránke školy. Preplatky stravného budú vrátené do 2 mesiacov po obdržaní čísla účtu stravníka, prípadne budú odrátané zo stravného.

Počas nemoci môže rodič vyzdvihnúť stravu do obedára pre dieťa v prvý deň nemoci. 

Poplatky stravného dovozom stravy do objektu hasičskej zbrojnice:

Žiak 1- 4: 1,21 € potraviny
                 0,78 € réžia
      Spolu: 1,99 €
     
 Dotácia: 1,20 €
      Žiak: 0,79 €

Žiak 5-9: 1,30 € potraviny
                0,78 € réžia
     Spolu: 2,08 €
     
Dotácia: 1,20 €
     Žiak: 0,88 €

Dospelí: 1,41 € potraviny
               1,54 € réžia
     Spolu: 2,95 €
     Zamestnávateľ: 1,63 € (55%)
       Sociálny fond: 0,17 €
      Zamestnanec: 1,15 €

Týmto sa ruší dodatok č. 5 k VZN obce č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach a nahrádza sa týmto dodatkom č. 7.

 

V Nitrianskom Pravne dňa 21. 05. 2019

Mgr. Andrej Richter
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka