Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

Dodatok č. 6 k VZN č. 9/2014, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do ZŠ

Dátum zverejnenia návrhu: 19.2.2019

Schválené: 7.3.2019

Vyhlásené: 7.3.2019

Platné do: 22.3.2019

 

Dodatok č. 6

k VZN č. 9/2014, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do ZŠ

 

 

D O D A T O K  č. 6

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 9/2014, ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 9/2014.

Vypúšťa sa § 2 v článku č. 1 vo VZN č. 9/2014 a nahrádza sa § 2 článku 1 tohto dodatku a § 8 časti IV. sa mení nasledovne:

Čl. 1

Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zápis do základnej školy

 

§ 2

Určenie miesta a času zápisu do základnej školy

 

4. Obec Nitrianske Pravno určuje pre základnú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas zápisu nasledovne:

Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca predloží platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

V osobitných závažných prípadoch môže škola dohodnúť so zákonným zástupcom žiaka náhradný termín zápisu v súlade s ods. 3.

Zápis prvákov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa koná v Základnej  škole, Školská 370/19 v Nitrianskom Pravne nasledovne

dňa 4. apríla 2019 v čase od 13.00 hod do 18.00 hod.

5. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné osobné údaje:

a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa

b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov

Ostatné ustanovenia pôvodného VZN č. 9/2014, ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach zostávajú nezmenené.

 

IV. ČASŤ

§ 8

Záverečné ustanovenia

 

  1. V zmysle § 6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto Dodatku č. 4 k VZN č. 9/2014 zverejnený na úradnej tabuli Obce Nitr. Pravno a na internetovej stránke Obce Nitrianske Pravno od 06. 02. 2018.
     
  2. Dodatok č. 6 k VZN č. 9/2014 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskom Pravne dňa 07. 03. 2019.
     
  3. Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2014 v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je účinný od 22. 3. 2019.

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 07. 03. 2019

 

Mgr. Andrej Richter
starosta obce

 


Obec Nitrianske Pravno

Dodatok č. 6 k VZN č. 9/2014, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do ZŠ

 

O Z N Á M E N I E

 

Návrhu dodatku č. 6 k VZN č. 9/2014, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do ZŠ

…………………………………………………………………………………………………………

Dátum zverejnenia návrhu: 19. 02. 2019

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 29. 02. 2019

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 19. 02. 2019

 

Mgr. Andrej Richter
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka