Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

Dodatok č.3 k VZN č.12/2017 (príspevok na obedy)

Dátum zverejnenia návrhu: 19.11.2018

Schválené: 6.12.2018

Vyhlásené: 7.12.2018

Účinnosť: 22.12.2018

Dodatok č. 3
k VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

 

D O D A T O K č. 3

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne v zmysle § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti s ustanovením § 41, 54, 72, 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o sociálnych službácvh“/ v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 1 k VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.

V § 4 Druhy a formy sociálnych služieb, ktorých poskytovateľom je obec Nitrianske Pravno, odst. 3 Poskytnutie finančných príspevkov na stravovanie v bode c) sa mení slovo kalendárnych za slovo pracovných. Znenie textu po úprave:

c) V jednom mesiaci je možné uplatniť si finančný príspevok na obedy v počte zodpovedajúcom počtu pracovných dní v mesiaci.

V § 4 Druhy a formy sociálnych služieb, ktorých poskytovateľom je obec Nitrianske Pravno, odst. 3 Poskytnutie finančných príspevkov na stravovanie sa dopĺňa bod d). Znenie textu:

d) Oprávnené fyzické osoby sú povinné, v prípade uplatnenia si finančného príspevku na obedy, predložiť pokladničný blok za úhradu obedu.

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 19. 11. 2018

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce


Obec Nitrianske Pravno
Dodatok č. 3 k VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

 

O Z N Á M E N I E

 

Dodatok č. 3 k VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

…………………………………………………………………………………………………

 

Dátum zverejnenia návrhu: 19. 11. 2018

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 29. 11. 2018

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 19. 11. 2018

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 


Obec Nitrianske Pravno
Návrh dodatku č. 3 k VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

 

V Y H O D N O T E N I E       P R I P O M I E N O K

 

Návrh dodatku č. 3 k VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

…………………………………………………………………………………………………

Dátum zverejnenia návrhu: 19. 11. 2018

V súlade s § 6 zákona ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako predkladateľ Návrhu dodatku č. 3 k VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, týmto oznamujem poslancom OZ Nitrianske Pravno, že k citovanému návrhu VZN mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku do 29. 11. 2018. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nitrianskom Pravne pripomienky od fyzických a právnických osôb.

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 03. 12. 2018

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 


Obec Nitrianske Pravno
Návrh dodatku č. 3 k VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

 

OBEC Nitrianske Pravno

v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

 

Dodatok č. 3 k VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

…………………………………………………………………………………………………

 

Návrh dodatku č. 3 k VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 19. 11. 2018

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 19. 11. 2018

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29. 11. 2018

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku uskutočnené dňa: 03. 12. 2018

 

Schválený dodatok č. 3 k VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 06. 12. 2018
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 07. 12. 2018
Nadobúda účinnosť dňom: 22. 12. 2018

 



Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka