Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

Dodatok č.2 k VZN č.12/2017 (prepravná služba)

Dátum zverejnenia návrhu: 21.5.2018

Schválené: 14.6.2018

Účinnosť: 29.6.2018

 

D O D A T O K    č. 2

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. k VZN č. 12/2017
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne v zmysle § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti s ustanovením § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o sociálnych službách“/ v znení neskorších predpisov

dopĺňa VZN č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

 • bodom 8 § 4 Druhy a formy sociálnych služieb, ktorých poskytovateľom je obec Nitrianske Pravno

  a
   
 • prílohou č. 2 Cenník prepravnej služby za 1 km prepravnej vzdialenosti.


 

8. Prepravná služba

a) Prepravná služba je sociálna služba určená na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

b) Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

c) Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

d) Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

e) Prepravná služba Obce Nitrianske Pravno:

 1. je prioritne určená obyvateľom častí Nitrianskeho Pravna – Solka a Nitrianske Pravno – Vyšehradné na prepravu do zdravotného strediska v Nitrianskom Pravne.
 2. bude poskytovaná obyvateľom obce Nitrianske Pravno.
 3. bude poskytovaná len v rámci okresu Prievidza.
 4. bude poskytovaná počas úradných hodín Obecného úradu v Nitrianskom Pravne.
 5. Obyvateľ obce, ktorý žiada o prepravnú službu musí informovať Obecný úrad v Nitrianskom Pravne minimálne 1 deň vopred, a to osobne, alebo telefonicky.

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 14. 06. 2018

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Príloha 2
k VZN č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

 

Cenník prepravnej služby za 1 km prepravnej vzdialenosti:

 

a) 0,10 € občan ŤZP - S – preukazuje sa preukazom ŤZP - S,

b) 0,40 € senior nad 62 rokov – preukazuje sa občianskym preukazom,

c) 0,30 € občan s nepriaznivým zdravotným stavom - preukazuje sa potvrdením od lekára
(na základe vyplneného formulára podľa zákona o sociálnych službách), alebo preukazom ŤZP,

d) 0,30 € rodičia s maloletými deťmi do 12 rokov sa preukážu zdravotným preukazom poistenca (alebo dieťaťa), deti za prepravu neplatia,

e) 0,50 € ostatní prepravovaní, nezaradení (zlomeniny a pod.).

 

V Nitrianskom Pravne dňa 14. 06. 2018

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce


 


 


Obec Nitrianske Pravno
Návrh dodatku č. 2 a prílohy č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia
Číslo: 12/2017

O Z N Á M E N I E

 

K návrhu dodatku č. 2 a prílohy č. 2 VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

…………………………………………………………………………………………………

 

Dátum zverejnenia návrhu: 21. 05. 2018

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 30. 05. 2018

 

V Nitrianskom Pravne dňa 21. 05. 2018

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 


Obec Nitrianske Pravno
Návrh dodatku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia
Číslo: 12/2017

 

V Y H O D N O T E N I E     P R I P O M I E N O K

 

K návrhu dodatku č. 2 a prílohy č. 2 VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

…………………………………………………………………………………………………

Dátum zverejnenia návrhu: 21. 05. 2018

V súlade s § 6 zákona ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako predkladateľ návrhu dodatku č. 2 k VZN obce Nitrianske Pravno č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, týmto oznamujem poslancom OZ Nitrianske Pravno, že k návrhu dodatku č. 1 a prílohe č. 2 VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku do 30. 05. 2018. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nitrianskom Pravne pripomienky od fyzických a právnických osôb.

 

V Nitrianskom Pravne dňa 31. 05. 2018

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 


Obec Nitrianske Pravno
Návrh dodatku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia
Číslo: 12/2017

 

OBEC Nitrianske Pravno

v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

 

Dodatok č. 2 a Prílohu č. 2

VZN obce č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

…………………………………………………………………………………………………

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 21. 05. 2018

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 21. 05. 2018

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 30. 05. 2018

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 31. 05. 2018

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 14. 06. 2018
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 21. 05. 2018
Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňom: 29. 06. 2018

 

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka