Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

 

Prehľad sadzieb daní a poplatkov pre rok 2017

MIESTNE DANE

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ VZN Č.3/2016
Daň z pozemkov
Správca dane stanovuje hodnotu lesných pozemkov nasledovne:

 
KÚ Nitrianske Pravno 0,10€/m2
KÚ Solka 0,08€/m2
KÚ Vyšehradné 0,07€/m2
Sadzba dane zo základu dane:  
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a TTP 1,00%
b) Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, stavebné
pozemky
0,30%
c) s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,80%
d) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté
porasty využívané na rekreačné účely na území obce Chvojnica
1,25%
   
Daň zo stavieb
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu


0,05€/m2

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, st. pre
vodné hosp., stavby využívané na skladovanie vl. produkcie
vrátane stavieb na vl. administratívu
0,10€/m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,30€/m2
d) samostatne stojace garáže 0,30€/m2
e) Stavby hromadných garáží 0,30€/m2
f) Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,30€/m2
g) Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vl.
produkcie vrátane stavieb na vl. administratívu
0,50€/m2
h) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a vl. administratívu
0,50€/m2
i) Ostatné stavby neuvedené v a) až h) 0,50€/m2
Za každé ďalšie podlažie 0,02€/m2
   
Daň z bytov  
Byty a nebytové priestory 0,05€/m2
   
Daň za psa VZN 4/2016  
Sadzba je za psa staršieho ako 6 mesiacov na rok 7,- €
   
Daň za užívania verejného priestranstva VZN 5/2016  
1. Dlhodobé užívanie (viac ako mesiac)-cena za m2/deň  
  - Umiestnenie prenosného zariadenia 0,10€/m2
  - Ostatné 0,03€/m2
  - Dlhodobé užívanie trhového miesta 0,20€/m2
2. Krátkodobé užívanie (menej ako mesiac) -cena za m2/deň  
  - V Nitrianskom Pravne 2,- €/m2
  - V Solke a Vyšehradnom 1,- €/m2
   
Trhové miesto na jarmoku ubytovanie 
 Trhový poriadok 10/2016
 
  - za predajný stánok 2,- €/m2
  - za motorové vozidlo za stánkom 10,- €
  - za atrakcie ľudovej technickej zábavy (kolotoče) 600,- €/5 dní
  - za stánok s občerstvením bez predaja alkoholu 4,- €/m2
  - za stánok s občerstvením s predajom alkoholu 8,- €/m2
   
Daň za ubytovanie VZN 6/2016  
Daň sa vyrubuje za osobu a noc 0,30€
   

MIESTNE POPLATKY

Poplatok za znečistenie ovzdušia VZN 9/2008  
Zdroje s tepelným výkonom do 0,3 MW  
  - Pevné palivo 4,- €/t
  - Ľahký vykurovací olej 2,- €/t
  - Nafta 0,40€/t
  - Zemný plyn 0,20€/t
   
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu VZN 7/2016  
Poplatok za komunálny odpad je stanovený na osobu a deň  
  - FO, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt 0,0493€
  - FO, ktorá nemá v obci trvalý pobyt, ale oprávnená na území
    obce užívať nehnuteľnosť
                                                               Popl.= 0,0493*365
17,99€/os
  - Podnikatelia prevádzkujúci ubytovacie zariadenie na území
     obce mimo hotel Vyšehrad(penzióny, Školiace str. Vyšehrad,
     Letný tábor Vyšehrad a iné)
                                                               Popl.= 0,0493*365*UDP1
 
  - Právnické osoby, podnikatelia, organizácie, firmy a ostatní nešpecifikovaní
                                                               Popl.= 0,0493*365*UDP2
 
  - Podnikatelia prevádzkujúci reštauračné, kaviarenské alebo
     iné pohostinské zariadenia
                                                               Popl.= 0,0493*365*UDP1
 

UDP1-súčet Ø počtu zamestnancov mimo zamestnancov s trvalým pobytom v obci a priemerného počtu miest určených na poskytovanie služby
UDP2- súčin Ø počtu zamestnancov neznížený o zamestnancov s trvalým pobytom v obci a koeficientu 1,00

 
Poplatok za drobný stavebný odpad 0,015€/kg
   

OSTATNÉ POPLATKY

Poplatky v obecnej knižnici  
Základný ročný poplatok za vystavenie čitateľského preukazu:  
  - Dospelí čitatelia 2,- €/rok
  - Mládež od 15 rokov 2,- €/rok
  - Deti do 15 rokov 1,- €/rok
Výpožičná lehota a sankcie za jej dodržiavanie
Ak čitateľ nevráti požičané knižné jednotky v stanovenom termíne,
je povinný zaplatiť sankčný poplatok nasledovne:
 
  - Dospelí čitatelia 2,- €/rok
  - Deti a mládež do 14 rokov 1,- €/rok
   
Vyhlásenie oznamu v rozhlase (uznesenie OZ 1/2009)  
Vyhlásenie oznamu komerčného charakteru v trvaní max. 1 min. 10,- €
   
Poplatok za občianske obrady   
  (uznesenie OZ 7/2008 zo dňa 11.12.2008)  
1. sobáše  
  - Snúbenci obaja s trvalým pobytom v obci Bezplatne
  - Jeden, prípadne obaja s trvalým pobytom v obci patriacej
    do matričného obvodu
20,-€
  - Obaja z iného matričného úradu 40,-€
  - Uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti
    Poplatok sa vyberie bez rozdielu, či ide o občana z Nitrianskeho
    Pravna a jeho matričného obvodu, alebo je sobáš delegovaný
100,-€
2. Občianske obrady iné (uvítanie detí a iné)  
  - Obaja s trvalým pobytom v obci Bezplatne
  - Občania inej obce patriacej do matričného obvodu Nitrianske Pravno 20,-€
   
Poplatok za výrub stromov  
  - Fyzické osoby 6,50€
  - Právnické osoby 66,- €

SOCIÁLNE SLUŽBY

VZN 1/2009 z 21.5.2009  
  - Opatrovateľská služba 1,-€/hod.
  - Odľahčovacia služba 1,-€/hod.
Jednorázová dávka sociálnej pomoci pri narodení dieťaťa 70,- €
   

PRENÁJOM MAJETKU

Prenájom zariadení a miestností v majetku obce do 3 hod.  
  - Požiarna zbrojnica 17,-€
  - Zasadačka OcU 7,-€
  - MTJ soc. zariadenie 5,-€
Prenájom zariadení a miestností v majetku obce do 6 hod.  
  - Požiarna zbrojnica 24,-€
  - Zasadačka OcU 10,-€
  - MTJ soc. zariadenie 9,-€
Prenájom zariadení a miestností v majetku obce celý deň  
  - Požiarna zbrojnica 34,-€
  - Zasadačka OcU 14,-€
  - MTJ soc. zariadenie 12,-€

Spotreba elektrickej energie, dodávky plynu, vodného a stočného, nákladov na upratovanie a prenájom vnútorného zariadenia a vybavenia zariadení a miestnosti určených na prenájom budú fakturované samostatne.
V prípade prenájmu na viac dní, poplatok bude stanovený ako za celý deň krát počet dní prenájmu.

 
Prenájom pozemkov  
Ročné nájomné  
  - V obci Nitrianske Pravno 0,10€/m2
  - V častiach Solka a Vyšehradné 0,05€/m2
  - Pozemky na individuálnu rekreáciu 0,20€/m2
  - Pozemky na ktorých je stavby na individuálnu rekreáciu 0,50€/m2
   
Prenájom hrobových miest VZN 9/2015 z 10.12.2015  
Prenájom na 10 rokov  
  a) Jednohrob 120x250 cm 20,-€
  b) Dvojrob 230x250 cm 40,-€
  c) Hroby neatypických rozmerov(každý začatý m2) 6,67€
   

PREDAJ MAJETKU

1. Nová lokalita - zloženie ceny: základná cena pozemku podľa bodu 2 písm. b) + náklady na vysporiadanie pozemku+ rozp. náklady na infraštruktúru  
2. Doplnenie pozemkov  
a) Ak dokúpením nevytvoria stavebný pozemok (max. do 150m2 alebo max. šírka do 10m)  
  - Nitrianske Pravno 7,-€
  - Solka, Vyšehradné 4,-€
  - Chvojnica k.ú N.Pravno 10,-€
b) Ak dokúpením vytvoria stavebný pozemok (nad 150m2
alebo nad 10m)
 
  - Nitrianske Pravno 14,- €
  - Solka, Vyšehradné 7,-€
  - Chvojnica k.ú N.Pravno 20,-€
3. V sporných prípadoch bude cena za pozemok individuálne individuálne
   

 

PDF verzia dokumentu na stiahnutie a tlač:Predpoveď počasia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka