Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za TKO

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok ukladá mesto alebo obec (správca dane) a je príjmom jeho rozpočtu.

 

Za čo sa platí poplatok?

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Komunálne odpady sú: 

  • odpady z domácnosti vznikajúce na území obce okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; 
  • odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty, chalupy), na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (garáže, garážové stojiská a parkovacie stojiská);
  • odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
     

Drobný stavebný odpad

  • odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m³ ročne od jednej fyzickej osoby.

 

Kto je povinný platiť poplatok?

Poplatníkom (osobou, ktorá je povinná platiť poplatok) je:

1.   Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť. 

2.   Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce.

3.   Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce.

Ak žije viacero osôb v spoločnej domácnosti, môže poplatkovú povinnosť prevziať na seba jeden z nich. Túto povinnosť nesmie plniť alebo za iného prevziať osoba, ktorá sa dlhodobo zdržuje v zahraničí alebo je nezvestná. V prípade, že poplatník je osobou, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, poplatkovú povinnosť za ňu plní buď zákonný zástupca, alebo ustanovený opatrovník.
 

Kedy vzniká a zaniká poplatková povinnosť?

Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu).

Oznamovacia povinnosť voči obci

Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

Vyrubenie poplatku a spôsob jeho platenia

Obec vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím (platobný výmer) na celé zdaňovacie obdobie. Takto vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pomernú časť poplatku obec vyrubí v prípade, ak poplatníkovi vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Pri poplatníkoch, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, obec vyrubí poplatok ich zvolenému zástupcovi. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný  odpad je možné splatiť aj formou splátok, pričom jednotlivé lehoty splátky určí obec v rozhodnutí, ktorým vyrubuje poplatok. Poplatník môže zaplatiť poplatok, ktorý bol určený v splátkach aj naraz, avšak v tomto prípade ho musí zaplatiť najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Výška poplatku

Výška poplatku sa vypočítava podľa toho, o aký druh daňovníka ide. Denná sadzba poplatku je stanovená na 0,0493€.

a)  fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
PzKO = Spopl.x počet dní ( 0,0493€/osoba/deň x 365 = 17,99€),   

b)  podnikatelia prevádzkujúci ubytovacie zariadenia na území obce, mimo hotel Vyšehrad /Penzióny, Školiace stredisko Vyš., KLetný tábor Vyš., a iné/ - 
PzKO = Sadzba popl.x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie, 

c)  právnické osoby, podnikatelia, organizácie, firmy a ostatní špecifikovaní –
PzKO = Sadza popl.x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie, 

d)  fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha 
PzKO = Sadza popl.x počet dní,

e)  podnikatelia prevádzkujúci reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské zariadenia na území obce – PzKO = Sadzba popl. x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie. 

Úľavy a vrátenie poplatku

Obec má schválené KRITÉRIA na odpúšťanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Príloha č.1 k VZN č. 7/2016 

1. odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku bez písomnej žiadosti

  • pri predložení potvrdenia o zaplatení poplatku za celý kalendárny rok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 v mieste prechodného bydliska ( bez prejednania na zasadnutí komisie )
     

2. zníženie poplatku s písomnou žiadosťou – o 50%  

  • v prípade, že si občan podá písomnú žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 z iného dôvodu, ako je uvedený v bode 1, musí ku žiadosti priložiť:

a) potvrdenie o tom, že sa nezdržiava v obci, kde má trvalý pobyt z dôvodu denného štúdia s dátumom k 31.10. bežného roka – ako doklad bude slúžiť potvrdenie o návšteve školy

b) potvrdenie o pobyte mimo trvalého bydliska – ako doklad bude slúžiť potvrdenie o zamestnaní, pracovná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte alebo čestné prehlásenie o pobyte  mimo trvalého bydliska

Komisia bude tieto žiadosti následne prejednávať a odporúčať starostovi prípadné odpustenie poplatku.

Termín na predloženie žiadosti :   od 1.11.bežného roka do 30.11. bežného roka


Potvrdenia

Taktiež vydávame potvrdenia o zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre osoby, ktoré majú v našej obci prechodné pobyty.

 

KDEKDE VYBAVÍM: Obecný úrad, DANE A POPLATKY - prízemie, číslo dverí 7 

ČASDOBA VYBAVENIA: na počkanie

PoplatokPOPLATOK: podľa vydaného rozhodnutia

ZákonSÚVISACE VZN : VZN č. 7/2013 o poplatku za kom.odpady...

ZákonSÚVISACE VZN : VZN č. 8/2016 - o nakladaní s odpadmi na kalendárny rok 2017

KONTAKTY

 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka