Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív VZN

Návrh - Dodatok č. 7 k VZN obce č. 9/2014 ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady pr

Návrh - Dodatok č.1 k VZN č.3/2017 o miestnej dani za ver.priestranstvo

Návrh VZN č. 2/2019 - o prideľovaní nájomných bytov

navrh_VZN 2_2019 .pdf(231.5 kB)navrh_VZN 2_2019 .pdf

Návrhy dodatkov k VZN

Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 9-2014 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do ZŠ

N á v r h

D O P L N O K č. 3

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 9/2014

ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a tento Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrianske Pravno č. 9/2014.

 

Vypúšťa sa § 2 v článku č. 1 vo VZN č. 9/2014 a nahrádza sa § 2 článku 1 tohto doplnku a § 8 v článku 2, časti IV. sa mení nasledovne:

 

Čl. 1

Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

a zápis do základnej školy

 

§ 2

Určenie miesta a času zápisu do základnej školy

 

 1. Obec Nitrianske Pravno je zriaďovateľom Spojenej školy, Školská 370/19, Nitr. Pravno s organizačnými zložkami Základná škola s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten , Školská 370/19, Nitr. Pravno a Základná umelecká škola, Školská 1, Nitrianske Pravno a určuje miesto a čas zápisu dieťaťa do základnej školy.
   
 2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v zmysle § 20 ods. 2 školského zákona prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, a to formou zápisu do školy. Ak zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,93 EUR.
   
 3. Miesto a čas zápisu určuje obec podľa § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona všeobecne záväzným nariadením, a to tak, aby sa vykonal od 1. apríla do 30. apríla.
   
 4. Obec Nitrianske Pravno určuje pre základnú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas zápisu nasledovne:
   

  Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca predloží platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  V osobitných závažných prípadoch môže škola dohodnúť so zákonným zástupcom žiaka náhradný termín zápisu v súlade s ods. 3.

  Zápis prvákov do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa koná v Základnej  škole, Školská 370/19 v Nitrianskom Pravne nasledovne:

   

  streda dňa 5. apríla 2017 v čase od 8.00 do 17.00 hod.

 5. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné osobné údaje:

 

a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa

b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov

 

Ostatné ustanovenia pôvodného VZN č. 9/2014 a Doplnku č. 2, ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach zostávajú nezmenené.

 

IV. ČASŤ

§ 8

Záverečné ustanovenia

 

 

 1. V zmysle § 6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto Doplnku č. 3 k VZN č. 9/2014 zverejnený na úradnej tabuli Obce Nitr. Pravno a na internetovej stránke Obce Nitr. Pravno www.nitrianskepravno.sk od 9. 2. 2017.
 2. Tento návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 9/2014 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskom Pravne dňa 23. 2. 2017 uznesením číslo 6/2016 3/5-vou väčšinou prítomných poslancov.
 3. Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2014 v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je účinný od 10. 3. 2017.

 

V Nitrianskom Pravne dňa 23. 2. 2017

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka