Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola

Základná škola Nitrianske Pravno

Areál Základnej školy v Nitrianskom PravneSpojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit kindergarten

Školská 370/19
972 13  Nitrianske Pravno

email: zsnitrianskepravno@gmail.com

tel. - Základná škola:046/5447453 
tel. - Školská jedáleň:0911732447 

web: https://zsnitrianskepravno.edupage.org

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Triedy ZŠ

 


 

22.10.2008 :: Nový šk. rok v ZŠ s MŠ Nitr. Pravno priniesol mnoho zmien ...

   Nový školský rok v Spojenej škole  Nitrianske Pravno a jej organizačnej zložke Základnej škole s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten priniesol žiakom i pedagógom viacero príjemných prekvapení a zmien.

Štatistické údaje:

  Počet tried Počet žiakov Počet oddelení Počet zamestnancov
23 504   44
4 83   11
ZUŠ 10 190   10
ŠKD - 114 3 3
ŠJ pri ZŠ a MŠ       7
SPOLU 37 891 3 75

 

Rada školy:

Pri Spojenej škole pracuje 1 jedenásťčlenná rada školy, ktorej predsedníčkou je Mgr. Hladká Marta.

 

Školská reforma

Vážení občania, rodičia,

z médií už máte informácie, že školstvo prechádza v tomto období výraznými zmenami. V máji 2008 bol v parlamente schválený nový školský zákon, v auguste vstúpili do platnosti nové vyhlášky o základnej škole, materskej škole a základnej umeleckej škole.

 

Od tohto školského roka v 1. a 5. ročníku základnej školy sa začína uskutočňovať výchova a vzdelávanie podľa výchovno-vzdelávacích programov a to: 

a) štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a 
          vzdelávania v školách
      b) školského vzdelávacieho programu, ktorý je základným dokumentom školy.

 

Čo prinesie reforma v škole:.

Pre žiaka:
- menej bifľovania
- zvýšenie záujmu a potreby učiť sa aj mimo školy
- zaujímavejšie vyučovacie hodiny 
- rozvoj kľúčových kompetencií tak, aby získané poznatky v škole vedeli uplatniť v reálnom živote.

Čo prinesie reforma v škole pre rodiča:
- lepší výber medzi školami podľa ich profilácie

Čo sa mení:

 • rodičia detí v poslednom ročníku MŠ pred nástupom do základnej školy za ne neplatia príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
 • zaviedlo sa členenie základnej školy na primárne vzdelanie, ktoré dosiahnu žiaci ročníkov 1.-4.
 • a nižšie stredné vzdelanie dosiahnu žiaci ročníkov 5.-9. v súlade s medzinárodnými štandardmi.
 • podľa štátneho vzdelávacieho programu posilňujeme vzdelávanie žiakov v informačno-komunikačných technológiách. Źiaci sa budú povinne učiť nové predmety ako informatickú výchovu od 2. ročníka, informatiku od 5. ročníka
 • občianska náuka sa začína učiť už od 5. ročníka, predmet zemepis v 5. ročníku sa mení na geografiu, prírodopis na biológiu, chémiu sa začnú učiť už od 6. ročníka. Piataci sa technickú výchovu v 5. ročníku neučia.
 • školská reforma umožňuje individuálne vzdelávanie žiaka prvého stupňa
 • znižuje sa maximálny počet detí v triedach na:
     - 22 v prvom ročníku,
     - 25 v druhom až štvrtom ročníku
     -28 v piatom až deviatom ročníku
 • žiakom sa zakazuje používanie mobilu počas vyučovania
 • prváci sa budú môcť učiť v jednom slede 5 vyučovacích hodín, teda o jednu viac ako doteraz.


Cieľom školskej reformy a vzdelávania je okrem iného:

 • naučiť žiaka komunikovať v aspoň dvoch cudzích jazykoch. Školská reforma zavádza jednotný model ich výučby Źiaci sa budú postupne povinne učiť v B a C triedach 2 cudzie jazyky a to od 3. ročníka 1. cudzí jazyk a od 6. ročníka 2. cudzí jazyk.
 • Žiaci v triedach s vyučovacím jazykom nemeckým sa budú učiť v 1. ročníku nemecký jazyk, v 3. ročníku 2. cudzí jazyk a v 6. ročníku 3. cudzí jazyk. Vyučovanie cudzích jazykov bude nabiehať postupne a týka sa to terajších prvákov.

 

Zameranie základnej školy

Naša škola sa zameriava na vyučovanie cudzích jazykov, najmä nemeckého jazyka. Aj v tomto roku škola poskytuje žiakom možnosť navštevovať triedy s vyučovacím jazykom nemeckým a vyučovaním nemeckého jazyka od 1. ročníka.

 • Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu v 1. a 5. ročníku posilniť autonómiu školy a vytvoriť priestor na uskutočnenie výchovy a vzdelávania podľa zamerania školy na cudzie jazyky, informatiku
 • využívať efektívne počítač a multimédiá pri vzdelávaní
 • uplatňovať systém starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov, ale aj individuálne pristupovať k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v úzkej spolupráci so špeciálnym pedagógom, školským psychológom a zákonnými zástupcami,
 • vhodnými opatreniami v úzkej spolupráci s rodičmi znížiť
      - počet vymeškaných hodín žiakov
      - počet znížených známok zo správania 2., 3 a 4. stupńa
      - počet riaditeľských pokarhaní
 • pokračovať v realizácii úloh školských projektov
 • vytvárať podmienky pre záujmovú činnosť žiakov.

 

Školské projekty

  koordinátor
Škola podporujúca zdravie Mgr. Danka Greňová
Výchova k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Pavel Suchý
Primárna prevencia drogových závislostí Mgr. Ivona Haneschová
Koncepcia environmentálnej výchovy Mgr. Jolana Schusterová
Infovek Mgr. Roman Mik
Žiacky parlament Mgr. Ivona Haneschová

 

Materiálno-technické zabezpečenie školy:

V modernizácii a obnovovaní priestorov Spojenej školy Nitrianske Pravno chceme pokračovať i naďalej, samozrejme všetko závisí od finančných prostriedkov, ktoré škola získava nielen od štátu, ale aj obce, či iných mimorozpočtových zdrojov

 

Zrealizované činnosti v školskom roku 2007/2008

 • vymaľované priestory telocvične, chodieb a šatní, 2 kabinetov
 • rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní – chlapci a dievčatá v telocvični
 • zakúpenie vešiakov a lavičiek do šatní v telocvični
 • výmena okien za plastové v telocvični –šatne, kabinety
 • ŠKD – vymaľovanie priestorov klubu v pavilóne E
 • výmena podlahovej krytiny pav. D -  schodište
 • zriadená multimediálna učebňa v pavilóne B (školský nábytok, počítač, dataprojektor, vizualizér, e-beam tabuľa, 2 magnetické tabule)
 • výmena 2 vchodových dverí za hliníkovo- plastové v pav. C a D
 • doplnenie kabinetov učebnými pomôckami, knižný fond v žiackej knižnici, učiteľskej knižnici podľa požiadaviek vedúcich kabinetov, PK, MZ, vedúcej ŠKD, vedúcich záujmových krúžkov
 • zakúpenie školského nábytku – lavice, stoličky, učiteľské katedry do 1.A a 1.B triedy
 • pav. B – položený obklad a dlažba do chodbičky pred zborovňou, obklad okolo umývadla v multimediálnej učebni
 • výmena ventilov v telocvični v šatni dievčatá a výmena 2 radiátorov v chodbe v telocvični
 • zabezpečenie OOPP pre zamestnancov školy, čistiace prostriedky, lekárničky, materiál na údržbu
 • realizácia revízií podľa plánu
 • pripojenie ZUŠ na internet
 • bezbariérový prístup do ZUŠ
 • výmena sklobetónu za plastové okná v MŠ
 • zakúpenie 3 strunových hojdačiek do materskej školy
 • realizácia signalizačného zariadenia v MŠ

 

Na záver, našim žiakom želáme , aby do nového školského roka vykročili tou správnou nohou. 

vedenie školy

Trieda - ilustračná foto


 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka