Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce Nitrianske Pravno

AKTUÁLNE PLATNÉ VZN

Číslo a názov  všeobecne záväzného nariadenia obce Zverejnené
VZN č. 3/2016 - o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 16.12.2016
VZN č. 4/2016 - o dani za psa na rok 2017 16.12.2016
VZN č. 5/2016 - o dani za užívanie verej.priestranstva na rok 2017 16.12.2016
VZN č. 6/2016 - o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2017 16.12.2016
VZN č. 7/2016 - o poplatku za kom.odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2016
VZN č. 8/2016 - o nakladaní s odpadmi na kalendárny rok 2017 16.12.2016
VZN č. 9/2016 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 16.12.2016
VZN č. 10/2016 - Trhový poriadok 16.12.2016
VZN č. 1/2016 - o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce 18.04.2016
VZN č. 9/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska 18.12.2015
VZN č. 8/2015 - miesto na vylepovanie volebných plagátov 18.12.2015
VZN č. 9/2014 - miesto a čas zápisu do zákl.školy a výška mesač.príspevkov ... 15.12.2014
  └  Doplnok č.2 k VZN č.9/2014 - miesto a čas zápisu do základnej školy... 16.12.2016
  └  Doplnok č.3 k VZN č.9/2014 - miesto a čas zápisu do základnej školy... 06.02.2017
VZN č. 1/2014 - o obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku ... 12.09.2014
VZN č. 1/2013 - záväzná časť Návrh Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN obce 24.05.2013
VZN č. 2/2013 - o zákaze prevádzkovať  niektoré hazardné hry na  území obce 19.06.2013
VZN č. 1/2012 - záväzná časť Územného plánu obce Nitrianske Pravno 10.02.2012
VZN č. 10/2012 - záväzná časť Návrh Zmien a doplnkov č.3 k ÚPN obce 20.02.2012
VZN č. 1/2011 - o povodňovom pláne právn.osôb a fyz.osôb podnikateľov 30.05.2011
VZN č. 8/2011 - o zákaze alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 19.02.2011
VZN č. 9/2011 - o úprave nájmov bytov vo vlastníctve obce 19.02.2011
VZN č. 1/2010 - poskyt. fin.príspevkov na podporu rodinných pomerov dieťaťa 26.03.2010
VZN č. 2/2009 - o podmienkach predaja tovaru a služieb na trhových miestach 25.05.2009
VZN č. 1/2009 - podmienky na poskytovanie sociálnych služieb 22.05.2009
  └  Doplnok č.1 k VZN č.1/2009 - stanovenie úhrad prijímateľa za poskyt.službu 15.12.2011
VZN č. 9/2008 - o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 11.12.2008
  └  Doplnok č.1 k VZN č.9/2008 - o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 10.12.2010
VZN č. 1/2008 - o miestnych pamätihodnostiach 08.02.2008
VZN č. 2/2007 - záväzná časť Doplnku č.3 ÚPN SÚ Nitrianske Pravno 25.10.2007
VZN č. 1/2005 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 16.12.2005
VZN č. 2/2004 - stanovenie školského obvodu základnej školy na území obce  26.03.2004
VZN č. 4/2002 - podmienky držania psov v obci Nitrianske Pravno  15.11.2002
  └  Doplnok č.1 k VZN č. 4/2002 o podmienkach držania psov v obci N.Pravno 16.07.2004
VZN č. 2/1996 - Pravidlá spolunažívania 29.12.1995
  └  Doplnok č.1 k VZN č. 2/1996 o pravidlách spolunažívania 18.12.2015
   

 

VZN - archív

Všeobecne platné nariadenia obce, ktorých platnosť uplynula, alebo boli zrušené, resp. novelizované. 

Číslo a názov  všeobecne záväzného nariadenia obce Začiatok
platnosti
Koniec
platnosti
VZN č. 2/2016 - o nakladaní s odpadmi na území obce 01.07.2016 31.12.2016
VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016 01.01.2016 31.12.2016
Doplnok č.1 k VZN č.9/2014 - miesto a čas zápisu do zákl. školy... 29.02.2016 15.12.2016
     
     

 

 

 

Ostatné staré znenia VZN obce sú uverejnené na starej stránke obce na adrese www.nitrianskepravno.eu

 

 


 


Predpoveď počasia

Boli ste už niekedy na Vyšehrade?

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka