Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad 
Sídlo: Námestie SNP 360/18, 972 13   Nitrianske Pravno
          ( Dom služieb - prízemie, bývalá Drogéria Matušík)

Stránkové dni pre verejnosť sú :

pondelok            od 7:30 do 15:00 hod.

stredu                od 7:30 do 16:00 hod.                     

Tel. kontakt  na pracovisko Stavebného úradu v Nitrianskom Pravne:

046 / 54 46 218  - Mgr. Viera Budayová

e-mail:  viera.budayova@bojnice.sk

 

Žiadosti týkajúce sa stavby, rekonštrukcie, búracie povolenie, prestavba a pod. sa  naďalej podávajú prostredníctvom podateľne na obecnom úrade, kde sa zaevidujú. Obec skontroluje úhradu správneho poplatku, pridelí žiadosti číslo a následne  ju  vrátane projektovej dokumentácie a potrebných vyjadrení doručí na Spoločný stavebný úrad - pracovisko Nitrianske Pravno.


 

Oznámenie o začatí územného konania - Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno

DokumentNavrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, podal dňa 20.02.2017 na stavebnom úrade obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenú pod názvom „Vonkajšie osvetlenie ...

viac...


 

Kolaudačné rozhodnutie stavby povolenej pod názvom „Sklad separovaného odpadu“, vrátane žiadosti o povolenie zmien uskutočnených počas realizácie stavby.

DokumentObec Nitrianske Pravno podala dňa 14.11.2016 na určenom stavebnom úrade obci Malinová návrh na kolaudáciu stavby povolenú pod názvom „Sklad separovaného odpadu“, vrátane žiadosti o povolenie zmien uskutočnených počas realizácie stavby. Stavba bola povolená obcou Malinová pod číslom...

viac...


 

Kolaudačné rozhodnutie MT5399 Nitrianske Pravno, Mlynská – NNK pre KELLY TRANS

DokumentSlovenská inšpekcia životného prostredia , Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len "inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a §10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné

viac...


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o dodatočnom posúdení zmeny stavby a nariadenie ústneho pojednávania

DokumentNavrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 1, Nitrianske Pravno, podal dňa 14.11.2016 na určenom stavebnom úrade obci Malinová návrh na kolaudáciu stavby povolenú pod názvom „Sklad separovaného odpadu“, vrátane žiadosti o povolenie zmien uskutočnených 

viac...


 
Položky 1-4 z 5

Tlačivá na stiahnutie:

Tlačivá - Stavebný úrad

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 Ziadost_na_zriadenie_vjazdu.pdf (66.7 kB) (66.7 kB)

 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
 Ziadost_o_dodatocne_SP.pdf (98 kB) (98 kB)

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
 Ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_od3m_do_20m.pdf (68.4 kB) (68.4 kB)

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf (54.9 kB) (54.9 kB)

 
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Ziadost_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.pdf (56.4 kB) (56.4 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_SP.pdf (113 kB) (113 kB)

 
Žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 120 stavebného zákona
 Ziadost_o_suhlas_podla_par120_stavebneho_zakona.pdf (55.6 kB) (55.6 kB)

 
Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia
 Ziadost_o_umiestnenie_dopravneho_znacenia.pdf (59.8 kB) (59.8 kB)

 
Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_uzivanie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania.pdf (49.6 kB) (49.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (studňa)
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uskutocnenie_vodnej_stavby.pdf (68.8 kB) (68.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 Ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_vynatiu_pozemku_z_polnohospodarskeho_fondu.pdf (52.2 kB) (52.2 kB)

 
Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
 Ziadost_o_vyjadrenie_podla_par28_vodneho_zakona.pdf (57.7 kB) (57.7 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie výrubu dreviny rastúcej vo verejnej zeleni
 Ziadost_o_zabezpecenie_vyrubu_dreviny_rastucej_vo_verejnej_zeleni.pdf (74.5 kB) (74.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim.pdf (69.6 kB) (69.6 kB)

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 Ziadost_o_zmenu_trvania_reklamnej_stavby.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

 
Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby
 Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby.pdf (72.8 kB) (72.8 kB)

 
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
 Navrh_na_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia.pdf (52.7 kB) (52.7 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_vodn_stavbu.pdf (62.2 kB) (62.2 kB)

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_UR.pdf (103.9 kB) (103.9 kB)

 
Ohlásenie drobných stavieb
 Ohlasenie_drobnych_stavieb.pdf (69.2 kB) (69.2 kB)

 
Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
 Ohlasenie_odstranenia_nepovolenej_reklamnej_stavby.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

 
Ohlásenie reklamnej stavby
 ohlasenie_reklamnej_stavby.pdf (90.7 kB) (90.7 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav / Udržiavacích prác
 Ohlasenie_stavebnych_uprav.pdf (61.6 kB) (61.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie
 vydanie_povolenia_na_zriadenie_vjazdu_na_pozemok.pdf (61.9 kB) (61.9 kB)

 
Vyhlásenie stavebného dozoru (kvalifikovanej osoby)
 Vyhlasenie_stavebneho_dozoru_kvalifikovanej_osoby_o_stavbe.pdf (48.8 kB) (48.8 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_KR.pdf (95.8 kB) (95.8 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby
 KR_na_reklamnu_stavbu.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

 


Predpoveď počasia

Boli ste už niekedy na Vyšehrade?

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka