Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Výberové konanie na obsadenie funkcie PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU v Nitrianskom PravneVytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno v zmysle § 5 Zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výberové konanie na obsadenie funkcie
P R E D N O S T A
OBECNÉHO ÚRADU V NITRIANSKOM PRAVNE

s nástupom od 12.6.2017


Požadované vzdelanie:

 • Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ( vyššie vzdelanie výhodou)


Osobnostné predpoklady, znalosti a zručnosti:

 • Organizačné, riadiace, plánovacie a odborné schopnosti
 • Záujem a ochota učiť sa
 • Seriózne a reprezentatívne vystupovane
 • Komunikačné zručnosti
 • Iniciatívnosť a aktívnosť
 • Samostatnosť a flexibilita
 • Zodpovednosť a spoľahlivosť
 • Analytické myslenie
 • Prezentačné a negociačné schopnosti
 • Zvládanie záťažových situácií
 • Znalosť práce s výpočtovou technikou (vybraných SW aplikácií)
 • Morálna a občianska bezúhonnosť
 • Vodičský preukaz skupiny „B“
 • Úväzok – plný
 • Odborná prax vo verejnej správe výhodou
 • Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka výhodou
 • Všeobecný prehľad o obci Nitrianske Pravno a jej strategických dokumentoch obce
 • Znalosť príslušných právnych predpisov pre oblasť samosprávy- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 537/2015 o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákon 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme, zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 


Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Štruktúrovaný profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca vo výkone práce vo verejnom záujme
 • Výpis z registra trestov – originál, nie starší ako 3 mesiace
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení


Pracovná náplň prednostu obecného úradu v Nitrianskom Pravne:

 1. Riadenie a organizovanie práce Obecného úradu v N. Pravne a osobná účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v N. Pravno
 2. Zasadnutia Obecnej rady
  - zvolanie zasadnutia
  - príprava na rokovanie prejednávaných žiadostí, návrhy s doplnením podkladov pre rozhodnutie
  - príprava programu a uznesenia na schválenie v OZ s doporučením Obecnej rady
  - zápisnica z rokovania, výpis uznesení z rokovania - žiadateľom a pre zamestnancov na ďalšie konanie, povolenia k žiadostiam prerokovaných v OR
 3. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva
  - zostavenie programu
  - príprava materiálov na rokovanie, správy, VZN
  - Zvolanie zasadnutia - návrh na uznesenie pre rokovanie OZ
  - správa o činnosti Obecnej rady, kontrola uznesení
  - zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
  - uznesenie zo zasadnutia - rozpracovanie uznesenia pre plnenie pracovníkmi OcÚ N. Pravno, zverejnenie uznesenia
 4. Zverejnenie zasadnutia OZ - Pravnianske zvesti - správa zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva, iné informácie a nariadenia obce zverejnené v novinách.
 5. Archivovanie zápisníc OR a OZ, uznesení - zabezpečenie zviazania do kníh
 6. Príprava Všeobecne záväzných nariadení obce - vypracovanie návrhu na rokovanie v OZ v Nitr. Pravne a na rokovanie komisií, Právnych dokumentov pre obec – Požiarny poriadok, Povodňový plán a iné vnútorné pokyny a usmernenia.
 7. Rozpočet obce - návrh rozpočtu obce za OcÚ N. Pravno - oprava, údržba, spoluúčasť na tvorbe celého rozpočtu obce - sledovanie čerpania v roku. zostavenie rozpočtu mzdového fondu zamestnancov obce v rámci rozpočtu obce. Informácia o schválenom rozpočte obce pre jednotlivé organizácie, združenia, ktoré sú zahrnuté v rozpočte obce.
 8. Organizačno-technické práce:
  - Starostlivosť o chod úradu po technickej stránke a ostatných budov v majetku obce
  - Zabezpečenie pravidelných kontrol technického zariadenia /kotolne, hasiace prístroje, hromozvody, elektrické zariadenia, alarm/ u všetkých budov v majetku obce a motorových vozidiel.
  - Rozdelenie dennej pošty na jej zaevidovanie v Denníku na vybavenie pracovníkom úradu.
 9. Personálna a mzdová agenda - zamestnanci OcÚ N. Pravno :
  - kontrola evidencie dochádzky, podklady k výplatám, evidencia dovoleniek pracovníkov
  - podklady k výplatám - návrh na vyplatenie odmien a príplatkov pracovníkom
  - vypracovanie návrhu na zaradenie pracovníkov podľa katalógu a mzdového predpisu a odmeňovania pracovníkov, koordinovanie pracovných činností 
  - prehodnotenie pracovných náplní, prerozdelenie práce pracovníkom 
  - vystavovanie platových dekrétov
  - zostavenie rozpočtu pre mzdový fond na nasledujúci rok na zapracovanie do rozpočtu obce
  - evidencia zasadnutí komisií, príprava návrhu odmien poslancov OZ a ZPOZ podľa schválených kritérií
 10. Prenesený výkon štátnej správy kompetencií v oblasti Sociálnych vecí - opatrovateľská služba
  - evidencia, aktualizácia osobnej dokumentácie zamestnancov opatrovateliek, pracovné zmluvy pri vzniku nového pracovného pomeru
  - zmeny v opatrovateľskej službe, zavedenie novej služby,
  - zmeny v pracovných zmluvách a dohody o zmenách podmienok dohodnutých v prac. zmluve
  - informačná činnosť pre žiadateľov o opatrovateľskú službu a informačná činnosť pre občanov žiadateľov o vznik prac. pomeru ako opatrovateľka, právne poradenstvo
  - mesačné výkazy opatrovateliek, mesačné štatistické hlásenia
  - podklady k výplatám
  - organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovania poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu.
 11. Dohody o výkone prác - brigádnická práca - dojednávanie zmluvných vzťahov, správa cintorínov, kultúra, ostatná brigádnická činnosť
 12. Výberové konania – obsadenie pracovného miesta povinnosti vyplývajúce z vnútorných pokynov pre OcÚ N. Pravno.
 13. Vzdelávanie pracovníkov - zamestnancov obce - zabezpečenie školenia cez RVC Nitra a školenia zamestnancov v oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarna ochrana.
 14. Kontrola a usmerňovanie práce zamestnancov podľa pokynov starostu obce a uznesení OR a OZ v Nitr. Pravne.
 15. Samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov - vydávanie rozhodnutí v správnom konaní, príprava podkladov, usmerňovanie podriadených zamestnancov v oblasti vydávania rozhodnutí.
 16. Priestupky – predvolanie, zápisnica, vydanie rozhodnutí, evidencia priestupkov
 17. Koordinovanie a zabezpečovanie volieb, referenda alebo miestneho hlasovania
  - organizačno-technické zabezpečenie, príprava miestností, materiálu k  voľbám, odovzdanie a prevzatie miestností, archivácia dokumentácie.
 18. Samostatné štúdium právnych predpisov a platných zákonov pre potreby výkonu práce svojej a podriadených zamestnancov. Archivácia zákonov /zviazanie/ vypracovanie výňatkov zo zákonov pre prácu zamestnancov obce.
 19. Majetko-právne záležitosti - spolupráca s právnikom pri riešení záležitostí pracovno-právnych so zamestnancami a majetkoprávne poradenstvo, zmluvné vzťahy obce s partnermi, vymáhanie nedoplatkov - exekúcie.
 20. Spoluorganizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, slávnostných aktov, občianskych obradov, účasť na týchto podujatiach.
 21. Spolupráca s organizáciami - Klubom dôchodcov, Dobrovoľným hasičským zborom, MTJ, PZŽ, školami na území obce - spolupráca pri zabezpečení akcieschopnosti Hasičského zboru v obci, vedenie evidencie, vypracovanie štatistických hlásení, zabezpečenie konania preventívnych kontrol v rodinných domoch a organizáciách prostredníctvom Obecného hasičského zboru, aktualizácia požiarneho poriadku obce, spolupráca s firmou zabezpečujúcou problematiku požiarnej ochrany.
 22. Podnikateľská činnosť - evidencia podnikateľov, vydávanie povolení k podnikateľskej činnosti v prevádzke, času predaja, otvorenia prevádzky,
 23. Správy o povesti občanov obce - spolupráca s orgánmi súdu, Polície, úradu vyšetrovania, Obvodného úradu - odboru sociálnych vecí a úradu práce.
 24. Štatistické hlásenia -vyplývajúce z okruhu uvedených činností, ktoré požadujú Min. vnútra, Min. financií SR, Obvodný úrad prípadne iné orgány, ktoré sú zisťovanie oprávnené realizovať zo zákona.
 25. Spolupráca so školami a školskými zariadeniami, pracovnoprávne vzťahy. Správa majetku, hospodárenie s finančnými prostriedkami, rozpočet.
 26. Organizovanie všetkých štatistických zisťovaní nariadených zákonom pre obec: sčítanie ľudí, domov a bytov, pôdy, stromov, zvierat a iné nariadené obci zákonom.
 27. Príprava a zabezpečenie materiálov dostupných z rokovaní v orgánoch obce pre Obecnú kroniku - písomné materiály, zápisnice, Pravnianske zvesti a iné dostupné materiály.
 28. Denný styk so stránkami - vybavovanie záležitostí občanov, informácie k podaniu žiadostí, k riešeniu vzniknutej situácie, porada podľa právnych predpisov, nahliadnutie do Zbierok zákonov, prípadne iných právnych predpisov.
 29. Organizovanie práce študentov pri výkone práce - odborná prax študentov na Obecnom úrade v N. Pravne - uzatvorenie dohody so školou, po ukončení praxe vystavenie hodnotenia študenta.
 30. Organizovanie prác na Obecnom úrade pri potrebe zastupovania pracovníka.
 31. Účasť na osobných jednaniach so starostom obce, na jednaniach z poverenia starostom obce, účasť na ostatných akciách spolu so starostom prípadne z poverenia.
 32. Úlohy vyplývajúce z poverenia starostom obce na úseku CO, živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí v obci.
 33. Prednosta OcÚ N. Pravno vykonáva všetky ostatné práce, ktorými je poverený starostom obce.
 34. Zodpovedná osoba – poverená starostom obce - ochrana osobných údajov zák.č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov - vedenie dokumentácie, Bezpečnostný projekt, školenie zamestnancov obce, oprávnené


Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne na Obecný úrad Nitrianske Pravno , Nám. SNP č. 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, do podateľne najneskôr do 19. 5. 2017 do 14.00 hod.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované dokumenty je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: „VÝBEROVÉ KONANIE – PREDNOSTA – NEOTVÁRAŤ!“
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady budú do 23.5.2017 telefonicky pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 29.5.2017 od 15,00 v kancelárii starostu obce v budove obecného úradu v Nitrianskom Pravne.

Je potrebné, aby uchádzači v žiadosti uviedli svoje telefónne číslo, na ktoré budú v prípade potreby kontaktovaní.

 

Obec Nitrianske Pravno si vyhradzuje právo nikoho nevybrať v prípade ak sa neprihlási vyhovujúci kandidát

Telefón: 046/5446233, 0905/847732

e-mail: starosta@nitrianskepravno.sk


Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Výberové konanie - titulka


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.4.2018

meniny má: Vojtech

Boli ste na Silvestra na námestí?
 
 
40%

 
 
 
60%

 
Počet hlasujúcich: 86

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka