Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS, objekt E SO 02: NN vývody z TS“Vytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno

____________________________________________________________

Podacie číslo obce: 1079/2017
Podacie číslo SOcÚ: 251/2017/SP-2
Vybavuje : Mgr. Budayová

V Nitrianskom Pravne dňa 14.06.2017

 

Verejná vyhláška

Zverejnená dňa:
Zvesená dňa:

Meno, podpis, pečiatka

 

R o z h o d n u t i e
 

Navrhovateľ :

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,
so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442 151

prostredníctvom splnomocnenej osoby Márie Dubovcovej, Turie 502, 013 12 Žilina
(ďalej len navrhovateľ)

 

 

Ostatní účastníci konania:

 1. Ing. Ľubomír Kollárik, Vápenická 310/18, Prievidza
 2. Obec Nitrianske Pravno (ako vlastník dotknutých pozemkov)
 3. Zmena územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania v zmysle § 42 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

 

Navrhovateľ podal dňa 04.05.2017, na stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia vydaného pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), ktorým bola dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016) do územia umiestnená stavba pod názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS“, umiestnenie ktorej sa navrhovalo na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1282/1 (pozemky KN registra „E“ parc. č. 3709/3, 3709/4, 3710/2, 6971, 3746, 3745, 3710/1, 3711, 3744/4 (v mimozast. území obce), parc. č. 1701 a 1703 (v zastavanom území) - vzdušná + zemná prípojka VN, parc. č. 1701 – kiosková trafostanica s navrhovanými vývodmi W.1 až W.5, parc. č. 1381/1, 1330/1, 1329 , 1331 a 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – rekonštrukcia časti NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) a 1331 – zemné NN rozvody do WRIS2, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – demontáž a znovumontáž NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1319 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6953), 1316, 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1514 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/2), 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1) – nové NN rozvody, prepájajúce Dlhú ulicu s Mlynskou, ukončené v PRIS7, parc. č. 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1), 1701 – 5x navrhované NN káblové vývody z novej TS, parc. č. 1701, 1456/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7152/2), 1614/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/1) – vzdušné NN rozvody do existujúceho podperného bodu v dĺ. 32 m a v zmysle výkresu „celková situácia stavby č. 3436 – 02“, v k. ú. Nitrianske Pravno.

 

Obec Nitrianske Pravno ako stavebný úrad príslušný podľa §-u 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe návrhu navrhovateľa, postupom podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, posúdil predložený návrh na zmenu územného rozhodnutia a na základe tohto posúdenia a po vykonanom konaní podľa ustanovenia § 41 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti s ustanovením § 39 a § 39a stavebného zákona, nahradzuje rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS“, v k. ú. Nitrianske Pravno, vydané pod číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016), konkrétne dopĺňa objekt „E SO 02: NN vývody z TS“, týmto novým

 

rozhodnutím o umiestnení stavby s názvom

„Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS,

objekt E SO 02: NN vývody z TS“

(ďalej len stavba),

 

na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností) registra „C“

katastrálne územie Nitrianske Pravno
parcelné číslo 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2)

 

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba – spoločnosť Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s. PROJEKTY - Ing. Peter Gocál, autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 4570*Z*A2, komplexné architektonické a inžinierske služby.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

Pôvodný objekt pozostával z nových vývodov z navrhovanej trafostanice zemnými káblami pre napojenie existujúcej siete v smere k Dlhej ulici, Turčianskej ulici, Mlynskej ulici a Kukučínovej.

Cit z rozhodnutia: „Trasa všetkých NN vývodov W.1-W.5 povedie od navrhovanej TS k existujúcemu DB stĺpu v dĺ. 3 m. Vývod W.1 ďalej pokračuje v trase existujúcej NN siete v dĺ. 35 m smer Turčianska ulica po existujúci JB stĺp. Trasa vývodov W.2 – 3 m, W.3 – 3 m a W.4 - 3 m končí v mieste existujúceho DB stĺpu. Vývod W.5 bude od DB pokračovať v trase existujúceho NN káblu v dĺ. 36 m. Trasa prepojenia vývodu W.5, ako prepojenia Dlhej ulice a Mlynskej ulice vedie z novej skrine SR ako náhrada existujúcej SR kolmo k rodinným domom do chodníka parc. č. 1514, ďalej povedie cez parc. č. 1451/1 do chodníka na Mlynskej ulici po skriňu VRIS1 pri rod. dome súp. č. 436. Dĺ. trasy je 78 m. Trasa rekonštrukcie NN siete bude vedená v pôvodnej trase existujúcej NN siete krížom cez záhrady rodinných domov medzi Mlynskou a Kukučínovou ulicou. Dĺ. rekonštrukcie NN siete je 59 m“.

Zmena územného rozhodnutia sa priamo dotýka navrhovaného predĺženia existujúceho NN káblového vedenia NNK 1 AYKY 3x120+70mm2 parc. č. 1451/1 na parc. KN-C č. 1321. Z existujúcej SR č. 504-05-18 po demontovanú WRIS1 č. S4/2 sa trasa nemení a v tomto bode sa predlžuje až po novú VRIS2, osadenú na podperný bod exist. JB stĺpu zemným káblom 1-AYKY-J 3x120+70mm2; trasa 22m, dĺ. káblu 25m.

Ostatné NN rozvody objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“ zostávajú nezmenené.

2. Polohové a výškové umiestnenie stavby:

Polohové a výškové umiestnenie stavby - v katastrálnom území Nitrianske Pravno na pozemkoch parc. č. 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), podľa zakreslenia vo výkrese „celková situácia stavby“ číslo 3436-02, prerokovanom na ústnom pojednávaní a odsúhlasenom v tomto konaní, ktorý je súčasťou projektu pre toto územné rozhodnutie. Ostatné NN rozvody objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“ zostávajú nezmenené.

3. Napojenie stavby na pozemné komunikácie: zmena osadenia inžinierskej líniovej stavby si nevyžaduje napojenie na pozemné komunikácie.

4. Napojenie stavby na siete technického vybavenia:

Zmena územného rozhodnutia, ktorá pozostáva zo zmeny objektu E SO 02: NN vývody z TS si vyžaduje napojenie na verejné NN rozvody, ktoré boli predmetom návrhu v územnom rozhodnutí, vydanom obcou Nitrianske Pravno pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016).

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia územia:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, č. KPÚTN-2017/9450-2/24161 zo dňa 30.03.2017:

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a  stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Slovenská správa ciest, IVSC Žilina č. SSC/1145/2017/6470/11268 zo dňa 24.04.2017:

 • Podľa predloženého výkresu č. 3436-12 pri pretlaku št. cesty I. triedy štartovacia a cieľová jama sú navrhované min. 0,129 m od obrubníka, pričom chránička je navrhovaná s presahom stien montážnych jám min. 0,25 m. Hĺbka uloženia chráničky je navrhovaná min. 1,2 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky.
 • Stavebná ryha je navrhovaná len v chodníku bez zásahu do cestného telesa št. cesty I. triedy. Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúceho odvodňovacieho systému št. cesty I. triedy (dažďová kanalizácie, uličné vpusty).
 • Stavebné práce v tesnej blízkosti št. cesty I. triedy nesmú byť vykonávané v období výkonu zimnej údržby ciest (spravidla od 1. Novembra do 31. Marca).
 • Stavebný materiál nesmie byť ani dočasne ukladaný na vozovku št. cesty I. triedy.
 • Pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisťovaniu vozovky a ani k zbytočnému prerušeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. V prípade znečistenia je investor stavby povinný vykonať bezodkladne nápravu na vlastné náklady.
 • Žiadateľ /investor/ zodpovedá od začatia do ukončenia prác za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj za prípadné škody na št. ceste I/64 a jej príslušenstve vzniknuté v dôsledku činnosti žiadateľa /investora/.
 • K začatiu a ukončeniu prác je potrebné prizvať zástupcu SSC IVSC Žilina. Začatie prác oznámiť min. 3 dni vopred.
 • Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky zástupcu majetkového správcu štátnej cesty I. triedy.
 • V prípade, že počas realizácie prác by došlo k obmedzeniu premávky na št. ceste I/64, bude potrebné projekt dočasného dopravného značenia odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom a o určenie požiadať príslušný cestný správny orgán.
 • Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu komunikácie.
 • Pred kolaudáciou stavby požadujeme predložiť porealizačný geometrický plán pretlaku zástupcovi SSC IVSC Žilina.
 • Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/64 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty.
 • O povolenie na zvláštne užívanie št. cesty I/64 je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán.

 

6.Ostatné podmienky určené stavebným úradom a vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých organizácii:

a) Stavba musí byť založená tak, aby bola ochránená pred škodlivými vplyvmi a účinkami geologických a hydrogeologických pomerov v území. Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

b) Pri navrhovaní líniovej energetickej stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na navrhovanie stavieb ako aj príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

c) Pri umiestňovaní stavby dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.

d) Pred začatím stavebného konania bude k pozemkom, dotknutých stavbou, preukázané vlastnícke resp. iné právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona.

e) Pre umiestnenie stavby, pozostávajúcej z objektov PS 01: Kiosková trafostanica MKP 800, 22/0, 4kV, 250kVA, SO 01: VN prípojka a zostávajúce rozvody objektu SO 02 NN vývody z TS a ich projektovú prípravu zostávajú v platnosti podmienky uvedené v rozhodnutí, vydanom obcou Nitrianske Pravno pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016). Podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu zmeny v objekte „SO 02 NN vývody z TS“ na pozemkoch KN registra C parc. č. 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) v k.ú. Nitrianske Pravno sa nahrádzajú podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí.

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

 

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442 151 (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 04.05.2017 prostredníctvom splnomocnenej osoby Márie Dubovcovej, trvale bytom Turie 502, 013 12 Žilina, na stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia vydaného pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), ktorým bola dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016) do územia umiestnená stavba pod názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS“, umiestnenie ktorej sa navrhovalo na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1282/1 (pozemky KN registra „E“ parc. č. 3709/3, 3709/4, 3710/2, 6971, 3746, 3745, 3710/1, 3711, 3744/4 (v mimozast. území obce), parc. č. 1701 a 1703 (v zastavanom území) - vzdušná + zemná prípojka VN, parc. č. 1701 – kiosková trafostanica s navrhovanými vývodmi W.1 až W.5, parc. č. 1381/1, 1330/1, 1329 , 1331 a 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – rekonštrukcia časti NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) a 1331 – zemné NN rozvody do WRIS2, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – demontáž a znovumontáž NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1319 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6953), 1316, 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1514 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/2), 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1) – nové NN rozvody, prepájajúce Dlhú ulicu s Mlynskou, ukončené v PRIS7, parc. č. 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1), 1701 – 5x navrhované NN káblové vývody z novej TS, parc. č. 1701, 1456/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7152/2), 1614/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/1) – vzdušné NN rozvody do existujúceho podperného bodu v dĺ. 32 m a v zmysle výkresu „celková situácia stavby č. 3436 – 02“, v k. ú. Nitrianske Pravno.

 

Stavba umiestňovaná uvedeným rozhodnutím pozostávala z nasledovných objektov:

Prevádzkový súbor: PS 01: Kiosková trafostanica MKP 800, 22/0, 4kV, 250kVA

Stavebné objekty: SO 01: VN prípojka, SO 02: NN vývody z TS

Zmena územného rozhodnutia vydaného obcou Nitrianske Pravno pod číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016) sa dotýka zmeny v časti objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“.

Pôvodný objekt pozostával z nových vývodov z navrhovanej trafostanice zemnými káblami pre napojenie existujúcej siete v smere k Dlhej ulici, Turčianskej ulici, Mlynskej ulici a Kukučínovej.

Cit z rozhodnutia: „Trasa všetkých NN vývodov W.1-W.5 povedie od navrhovanej TS k existujúcemu DB stĺpu v dĺ. 3 m. Vývod W.1 ďalej pokračuje v trase existujúcej NN siete v dĺ. 35 m smer Turčianska ulica po existujúci JB stĺp. Trasa vývodov W.2 – 3 m, W.3 – 3 m a W.4 - 3 m končí v mieste existujúceho DB stĺpu. Vývod W.5 bude od DB pokračovať v trase existujúceho NN káblu v dĺ. 36 m. Trasa prepojenia vývodu W.5, ako prepojenia Dlhej ulice a Mlynskej ulice vedie z novej skrine SR ako náhrada existujúcej SR kolmo k rodinným domom do chodníka parc. č. 1514, ďalej povedie cez parc. č. 1451/1 do chodníka na Mlynskej ulici po skriňu VRIS1 pri rod. dome súp. č. 436. Dĺ. trasy je 78 m. Trasa rekonštrukcie NN siete bude vedená v pôvodnej trase existujúcej NN siete krížom cez záhrady rodinných domov medzi Mlynskou a Kukučínovou ulicou. Dĺ. rekonštrukcie NN siete je 59 m“.

Zmena územného rozhodnutia sa priamo dotýka navrhovaného predĺženia existujúceho NN káblového vedenia NNK 1 AYKY 3x120+70mm2 vedeného z parc. č. 1451/1 na parc. KN-C č. 1321. Z existujúcej SR č. 504-05-18 po demontovanú WRIS1 č. S4/2 sa trasa nemení a predlžuje sa až od tohto bodu po novú VRIS2, osadenú na podperný bod exist. JB stĺpu zemným káblom 1-AYKY-J 3x120+70mm2; trasa 22m, dĺ. káblu 25m.

Ostatné NN rozvody objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“ zostávajú nezmenené.

Dňom podania návrhu na zmenu územného rozhodnutia bolo začaté konanie o zmene územného rozhodnutia stavby „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS – zmena v objekte SO 02: NN vývody z TS“ na pozemkoch KN registra C parc. č. 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) a dokumentácie pre územné rozhodnutie predloženej v novom návrhu dňa 04.05.2017.

Obec Nitrianske Pravno ako stavebný úrad prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska Nitrianske Pravno dňa 04.05.2017 oznámila podľa § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na deň 13.06.2017 nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

V oznámení o začatí konania účastníci konania boli upozornení, že môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozornil, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje záväzné stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V oznámenom konaní mal navrhovateľ určené, aby najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplnil o chýbajúci doklad, čo bolo splnené. K pozemkom, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby navrhovateľ predložil písomný súhlas v súlade s ust. § 3 ods. 1 písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a súčasne aj zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 24.01.2017.

V lehote riadne oznámeného konania a ani na ústnom pojednávaní neboli stavebnému úradu doručené žiadne pripomienky a námietky. Stavebný úrad dal možnosť účastníkom konania vyjadriť sa ku všetkým zisteným skutočnostiam a teda má za to, že splnil povinnosť podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. s správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov t. z. dal možnosť účastníkom konania ešte pred vydaním rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladom.

Obec Nitrianske Pravno posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že nové umiestnenie časti stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a preskúmala súlad návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou „Územný plán obce Nitrianske Pravno“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 1/2012 dňa 23.02.2012, „ÚPN-O Nitrianske Pravno zmeny a doplnky č. 1“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 2/2013 dňa 14.02.2013, ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 2, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.05.2013 a ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 3, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.04.2016. 

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili dotknuté orgány a vlastníci technických sietí: Krajský pamiatkový úrad Trenčín a Slovenská správa ciest IV SC Žilina. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok podľa položky č. 59 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke 100 € na účet stavebného úradu.

 

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Nitrianske Pravno, Obecný úrad, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Nitrianske Pravno

 

Rozhodnutie sa doručí na vedomie:

 1. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
 2. SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 01001 Žilina
 3. OÚ Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3, Trenčín
 4. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5
 5. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 6. Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava
 7. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2
 8. Ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
 9. Do spisu úradu

 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

Tešíte sa na Tradičný Pravňanský jarmok?
 
 
70%

 
 
 
30%

 
Počet hlasujúcich: 23

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka