Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby Vytlačiť
 

Podacie číslo obce: 2020/2016
Podacie číslo SOcÚ: 766/2016/SP-6

V Nitrianskom Pravne dňa 12.07.2017
Vybavuje: Mgr. Budayová

 

Verejná vyhláška

 

R o z h o d n u t i e

o dodatočnom povolení stavby

 

Stavebník Peter Valentín a manž. Gabriela Valentínová,
obaja bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno

(ďalej len „stavba“)

 

Ostatní účastníci konania:

 1. Tibor Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 2. Terézia Baniarová, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 3. Marek Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 4. Martin Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 5. Lívia Balážová, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 6. Ivan Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 7. Filip Mušák, Kľačno č. 25
 8. Obec Nitrianske Pravno, ako vlastník susednej nehnuteľnosti (parc. č. KN-E 6962/1)
 9. Mária Balčiráková, Nám. SNP 154/37, Nitrianske Pravno
 10. Marek Balčirák, Nám. SNP 154/37, Nitrianske Pravno
 11. Ing. Jozef Balčirák, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno
 12. Peter Balčirák, Malinová 351
 13. Katarína Chválová, Beňuš 501
 14. Slovenská správa ciest, IV a SC Žilina, Rázusa 104 A
 15. ARK, s.r.o., Jilemnického 18, Košice poštová adresa: Ing. arch. Richard Krajči, Prievidzská 28/33, Nitrianske Pravno
 16. San-Projekt – Ing. Ján Sandus, Nám. Sl. Republiky 10, 014 01 Bytča
 17. Ing. Marek Filin, Uhlištná 11, Prievidza
 18. Fire projekt, Ing. Dušan Trško, SNP 1473/121-11, 017 07 Považská Bystrica 7
 19. 3MConsulting, spol. s r.o. . Ing. Ignác Macík, Tatranská 6397/74, Banská Bystrica
 20. EL-PROJEKT, s.r.o., Pod Hrádkom 27, Prievidza 5
 21. Neznámym fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemku parc. č. 398 v k.ú. Nitrianske Pravno a ktorých pobyt nie je stavebnému úradu známy sa rozhodnutie doručuje prostredníctvom verejnej vyhlášky

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdil v zmysle ustanovenia §-u 88 ods. 1 písm. b) a §-u 88a stavebného zákona v súčinnosti s  vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie rozostavanú stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „Novostavba polyfunkčného domu na parcele č. 397 Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“), realizácia ktorej bola začatá na Prievidzskej ulici, na pozemku parc. č. 397400/2 (stavba, žumpa, spevnená plocha), parc. č. 271 (KN-E parc. č. 6962/1) a 397 prípojka vody, v katastrálnom území Nitrianske Pravno stavebníkmi Petrom Valentínom a Gabrielou Valentínovou, obaja bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno bez stavebného povolenia, v rozsahu v akom sa dotýka práv a právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi a takto

r o z h o d o l :

Na podklade predložených dokladov, výsledkov vykonaného konania, zabezpečených stanovísk a podania žiadosti o dodatočné povolenie rozostavanej stavby, sa podľa ustanovenia §-u 88 ods. 1 písm. b) a §-u 88a ods. 4 stavebného zákona a podľa ustanovenia §-u 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

rozostavaná stavba „Novostavba polyfunkčného domu na parcele č. 397 Nitrianske Pravno“
v katastrálnom území Nitrianske Pravno, Prievidzská ulica
na pozemkoch KN-C 397400/2 (stavba, žumpa, spevnená plocha), parc. č. 271 (KN-E parc. č. 6962/1) a 397 prípojka vody

 

 

dodatočne povoľuje

v rozsahu projektovej dokumentácie odsúhlasenej v tomto konaní, pozostávajúcej najmä (stručný opis, kapacita):

zo zrealizovaných stavebných prác:

z hrubej murovanej stavby budúceho polyfunkčného objektu v existujúcej radovej zástavby Prievidzskej ulice v úrovni stropu II. NP;

Z prác, potrebných na dokončenie:

Z dobudovania novostavby murovaného polyfunkčného objektu v existujúcej radovej zástavbe Prievidzskej ulice v pamiatkovo chránenej zóne, na mieste pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Pôvodný RD bol napojený na všetky dostupné inžinierske siete, ktorých prípojky využíva aj súčasný predmet povoľovania okrem prípojky vody. Polyfunkčný objekt je dvojpodlažný, s obytným podkrovím, nepodpivničený, prestrešený do ulice asymetrickou sedlovou strechou a časť do dvora sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 42, 40 a 35o. Na I.NP sú navrhované obchodné priestory a jeden jednoizbový byt. Na II. NP sú navrhované 3 dvojizbové byty a v podkroví jeden dvojizbový a jeden jednoizbový apartmán. Vykurovanie objektu je teplovodné, zdrojom vykurovania bude plynový kondenzačný kotol s výkonom 45 kW. Vstup do obytných priestorov z Prievidzskej ulice je z dvorovej časti domu cez podchod (dufart), pričom bude vybudovaný nový obvodový múr v dĺ. 6740 mm vedľa jestvujúceho rodinného domu parc. č. 396 a následne zo spoločných priestorov schodiska. Vstup na pozemok a do dvorovej časti bude zachovaný ako v pôvodnom objekte rodinného domu. Pre potreby objektu je statická doprava riešená pre parkovanie 7 stojísk na parkovisku spoločnosti Vjarspol, s.r.o. Nitrianske Pravno. Zásobovanie obchodnej jednotky na prízemí bude realizované odstavením zásobovacieho vozidla pre krátkodobé státie v podchode. Priestory v okolí objektu budú upravené zámkovou dlažbou a vegetačnými tvárnicami. Splaškové vody z objektu budú zachytávané do novej žumpy o objeme 45 m3, po zrealizovaní verejnej kanalizácie obce bude objekt napojený na verejnú kanalizáciu v súlade s platnou legislatívou. Pripojenie na vodu je navrhované novou prípojkou z verejných rozvodov, vedených v chodníku na parc. č. 136/1 (KN-E parc. č. 6962/1) pričom jestvujúca prípojka bude odstránená; napojenie elektrinu a plyn je z existujúcej prípojky elektriny a plynu, zachovanej z pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Odvádzanie dažďových vôd zo strešných rovín je navrhované na pozemku stavebníka do vsakovacej jamy o objeme 4,5 m3. Objekt bude chránený bleskozvodom.

 

Polohové umiestnenie stavby:

 • Podľa výkresu „celková situácia č. S 101“, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia a ktorá bola odsúhlasená aj Krajským pamiatkovým úradom Trenčín.
 • Objekt vo väčšine kopíruje osadenie pôvodného rodinného domu súp. č. 149, t.z. predný obvodový múr je osadený na hranici s pozemkom parc. č. 271 (chodník), ľavý obvodový múr (pri pohľade zo štátnej komunikácie) je osadený na spoločnej hranici so susedným pozemkom parc. č. 399 a 400/1,
 • Ľavý zadný roh objektu bude osadený vo vzdialenosti 17880 mm od spoločnej hranice s pozemkom chodníka parc. č. 271 a vo vzdialenosti 2880 mm od spoločnej hranice so susedným pozemkom parc. č. 396,
 • Spevnené plochy zo zámkovej dlažby a spevnené plochy z vegetačných tvárnic budú umiestnené na pozemkoch parc. č. 397 a 400/2 po zadný obvodový múr objektu na parc. č. 398.

Výškové umiestnenie stavby:

+0,000 ≡ 100,300 (pevný bod 100,000 je označený na asfaltovom chodníku pred elektromerom), ktorá je totožná s úrovňou podlahy I.NP objektu; max. výška objektu podľa výkresu „rez A-A“ je + 12,083 m (hrebeň vyššej sedlovej strechy); výška upravených spevnených plôch bude -0,150m až – 0,200m.

Napojenie na siete technického vybavenia a na komunikáciu:

Rozostavaný polyfunkčný objekt bude napojený na verejné rozvody vody, plynu a elektriny podľa pokynov správcov resp. vlastníkov sietí technického vybavenia.

Napojenie na verejné rozvody elektriny bude z existujúcej prípojky elektriny, ukončenej v elektromerovom rozvádzači pôvodného rodinného domu. Z elektromerového rozvádzača RE pôjde prívodný kábel CYKY-J 5x25 spolu s ovládacím káblom CYKY-O 3x1,5 ako rezerva do hlavného rozvádzača HR na I.NP. V HR budú podružné elektromery.

Napojenie na verejné rozvody vody bude novou prípojkou vody PELD DN 32 do novej vodomernej šachty na pozemku stavebníka, v ktorej bude umiestnená vodomerná zostava. Z VŠ bude objekt napojený domovou prípojkou PELD DN 32.

Splaškové vody budú odvádzané kanalizačnou prípojkou PVC-U K1- 160 do novej vodonepriepustnej žumpy o objeme 45 m3.

Dažďové vody zo strešných rovín budú zachytávané prostredníctvom dažďových zvodov a odvedené kanalizačným potrubím PVC-U D1-160 do vsakovacej jamy o objeme 4,5m3 na pozemku stavebníka.

Spevnená plocha zo zámkovej dlažby a vegetačných tvárnic, ako úprava pozemku je navrhovaná od existujúceho vjazdu na pozemok stavebníka až po úroveň zadného obvodového múru objektu na parc. č. 398.

Prístup na pozemok stavebníka je zo štátnej komunikácie I-000064 parc. č. 136/1 cez existujúci vjazd pôvodného rodinného domu.

Pre  dokončenie stavby sa určujú primerane podľa paragrafu 66 stavebného zákona tieto podmienky:

 1. Stavba bude dokončovaná podľa dokumentácie overenej Spoločným obecným úradom Nitrianske Pravno v konaní o jej dodatočnom povolení, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Pri dokončovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť rešpektovať vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Súčasne je potrebné rešpektovať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 3. Pri dokončovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 4. Stavba bude dokončovaná prostredníctvom zhotoviteľa: spoločnosť ESPA s.r.o., so sídlom Hečkova 1199/30, 972 01 Bojnice. Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania zmeny stavby stavbyvedúcim.
 5. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
  Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník.
 6. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 7. Stavba rodinného domu bude dokončená najneskôr do  4 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak nebude stavba ukončená v určenej lehote, treba o jej predĺženie vopred požiadať stavebný úrad.
 8. Ďalšie podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, č. OU-PD-OSZP-2017/004156 zo dňa 16.02.2017:

 • Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácií stavby.
 • Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu k dokumentácii predkladanej v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠS ochrany prírody a krajiny, č. OU-PD-OSZP-2017/004148-002 zo dňa 08.02.2017:

 • V stavbou dotknutom území platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany.
 • Na základe uvedeného odporúčame dodatočné povolenie predmetnej stavby.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, č. OU-PD-OSZP-2017/009845 zo dňa 21.04.2017 – súhlas na stavbu v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. na stavbu „prípojka vody a kanalizácie, žumpa“):

 • Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.
 • Vodami s povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.
 • Odpadové vody z prevádzky akumulovať v technicky vyhovujúcej a kapacitne postačujúcej žumpe.
 • Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 73 6781 Žumpy a ďalšie súvisiace normy.
 • Žumpa musí byť vodonepriepustná, pred užívaním vykonať skúšky vodotesnosti podľa STN 75 0905 oprávnenou osobou, atesty predložiť ku kolaudácii stavby.
 • Odpadové vody akumulované v žumpách musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd v súlade s § 36 ods. 3 vodného zákona. Vypúšťať obsah žúmp do povrchových a podzemných vôd je zakázané.
 • Obsah žumpy likvidovať na čistiarni odpadových vôd podľa predbežného súhlasu prevádzkovateľa V.O.S.R, spol. s r.o., Pravenec 420 zo dňa 21.06.2017, o vývoze viesť prevádzkový denník s uvedením množstva, miesta vývozu a potvrdením ČOV o likvidácii.
 • Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami dbať, aby nebola zhoršená ani ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2017/8209-5/19305 zo dňa 15.03.2017:

 • KPÚ požaduje na fasádu použiť hladenú omietku, nie štruktúrovanú ani škrabanú, tieto nie sú v PZ Nitrianske Pravno prípustné.
 • Požadujem konečnú farebnú úpravu objektu a konkrétny typ brány a vstupných dverí konzultovať a schváliť pred realizáciou na KPÚ Trenčín.
 • Štátny dohľad v zmysle § 32 odsek 13 zákona č. 49/2002 Z.z. nad vykonanými prácami na kultúrnej pamiatke bude vykonávať KPÚ Trenčín.

Stredoslovenská energetika-distribúcia, a.s. Žilina pod č. 4300060043 zo dňa 23.02.2017:

Istič pred elektromerom (A) s charakt. B: Existujúci : 3x35 Požadovaný : 3x80 Odsúhlasený : do 3x80.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. ( ďalej len SSE-D ) s hore uvedenou stavbou súhlasí a nasledovnými pripomienkami:

 • V predmetnej lokalite katastra Nitrianske Pravno, na ulici Prievidzská 8/149, KN 397, sa nachádzajú podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadenia. (zelenou plnou NN podzemné)
 • Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 • Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 • Presnú trasu podzemných vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovníka SSE-D, a-s.
 • Pripojenie na el. energiu, žiadane riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: istiaca skriňa RIS3/č.505-02-01, v majetku SSE-D.
 • Odsúhlasená prúdová hodnota hl. ističa pred elektromerom In = 3x80 Ampér.
 • Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z..
 • Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.
 • Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom minimálne AYKY-J4Bx50mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (cháničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť) – v zmysle predloženej PD.
 • Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovateľnú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.sse-d.sk
 • Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v odrážke 5 tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti SSE-D, a.s.“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia – miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSE-D nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
 • Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho mista po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
 • Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-d, splnení Technických podmienok SSE-D, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSE-D od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSE-D „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.sse-d.ak , a ku ktorému bude zo strany SSE-D zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSE-D v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia – Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSE-D“ zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
 • Po potvrdení vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSE-D (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSE-D v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSE-D žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
 • SSE-D upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miestna plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSE-D k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSE-D, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.
 • SSE-D si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade äprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti, potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce inštalačné rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb.
 • Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovenská správa ciest, pod č. SSC/7314/2017/6470/20035, zo dňa 30.06.2017:

 • Parkovisko návštevníkov je navrhované na susednom pozemku s parc. č. KN-C 403/1. Potrebný počet parkovacích miest musí byť navrhnutý v zmysle STN.
 • Z dôvodu využívania existujúceho vjazdu a parkovania na susednom pozemku je potrebné z hľadiska plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky požiadať o stanovisko príslušný dopravný inšpektorát.
 • Spevnené plochy sú navrhované v klesajúcom sklone od št. cesty I. triedy, čiže nebude dochádzať k vytekaniu dažďovej vody z pozemku na št. cestu I/64.
 • Dažďové vody zo striech a plôch polyfunkčného objektu sú navrhované do vsakovacej retenčnej nádrže na pozemku investora (nebudú zaústené do dažďovej kanalizácie št. cesty I. triedy).
 • Vo výkrese je vyznačená nová prípojka z verejného vodovodu, ktorý sa nachádza v chodníku. Počas stavebných prác nedôjde k zásahu do cestného telesa št. cesty I. triedy.
 • Prípojky el. energie as plynu sú podľa výkresu existujúce a vyvedené až na pozemok investora stavby.
 • Stavebný materiál nesmie byť ani dočasne ukladaný na vozovku št. cesty I. triedy.
 • Pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisteniu vozovky a ani k zbytočnému prerušeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. V prípade znečistenia je investor stavby povinný vykonať bezodkladne nápravu na vlastné náklady.
 • Investor stavby zodpovedá od začatia do ukončenia prác za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj za prípadné škody na št. ceste I/64 a jej príslušenstve vzniknuté v dôsledku jeho činnosti.
 • Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky zástupcu štátnej cesty I. triedy.
 • O vyjadrenie je potrebné požiadať aj príslušný cestný správny orgán.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Z 03 Prievidza pod č. 169-321/Šc-2017 zo dňa 03.04.2017:

S umiestnením novostavby polyfunkčného objektu súhlasíme. Na pozemkoch KN-C p. č. 397 v k. ú. Nitrianske Pravno, sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodár. prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza.

S predloženou projektovou dokumentáciou novej vodovodnej prípojky, pripojením vodovodnej prípojky na verejný vodovod a dodávku pitnej vody z verejného vodovodu pre polyfunkčný dom a odstránením pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky z verejného vodovodu súhlasíme s podmienkami:

 • Vodomerná šachta musí byť vybudovaná pred realizáciou vodovodnej prípojky v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru. Vo vodom. šachte bude umiestnený vodomer dimenzie DN 20 mm, ktorý bude fakturačným meradlom pre celý navrhovaný objekt. Meranie spotreby vody v bytových jednotkách a obchodnej prevádzke a rozúčtovávanie spotreby vody si zabezpečí vlastník nehnuteľnosti vlastnými podružnými meradlami spotreby vody na vlastné náklady.
 • Vodovodná prípojka bude na rozvádzaciu vetvu verejného vodovodu DN/OD 160 mm pripojená navŕtavacím pásom s uzáverom. Toto pripojenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Montáž navŕtavacieho pásu s uzáverom a osadenie meradla vo vodomernej šachte môže vykonať len poverený pracovník prevádzkovateľa. O type vodomeru a navŕtavacieho pásu rozhoduje prevádzkovateľ verejného vodovodu.
 • Dodávku pitnej vody z verej. vodovodu v množstve 467 m3/rok pre polyf. dom odsúhlasujeme. Dodávka vody bude kvalitou, množstvom a tlakom splnená vtokom vody z verej. vodovodu do vodov. prípojky (§ 24 ods. 2 zák. č. 442/2002 Z.z.).
 • Náklady na zhotovenie vodovodnej prípojky a montáž meradla hradí žiadateľ.
 • Žiadateľ je povinný požiadať pred realizáciou pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na prevádzke vodovodu v Prievidzi o vykonanie kontroly splnenia technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod (podmienkou pre podanie žiadosti je vybudovaná vodomerná šachta). Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293.
 • Pracovník prevádzky vodovodu si na základe žiadosti dohodne so žiadateľom termín stretnutia priamo na mieste plánovanej realizácie vodovodnej prípojky. Na stretnutie žiadateľ prinesie: projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky schválenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie StVPS, a.s..
 • Pracovník prevádzky vodovodu na základe prinesených podkladov a zrealizovaného výkopu overí splnenie techn. podmienok na pripojenie na verejný vodovod a zároveň poskytne žiadateľovi informácie o ďalšom postupe pri realizácii vodovodnej prípojky.
 • Po splnení technických podmienok uzatvorí vlastník nehnuteľnosti na zákazníckom centre v Prievidzi obchodnú zmluvu, dohodu o cene a uhradí zálohovú platbu. K uzatvoreniu obchodnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je povinný doložiť nasledovné doklady: originál tlačiva o kontrole splnenia technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod s potvrdením splnenia technických podmienok pracovníkom prevádzky vodovodu, projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky schválenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie StVPS, a.s., list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy.
 • Po splnení všetkých podmienok vykoná poverený pracovník pripojenie na verejný vodovod, montáž vodovodnej prípojky, montáž meradla a ostatné práce v rozsahu objednávky.
 • Podmienky odstránenia existujúcej vodovodnej prípojky:
 • Odstránenie pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky bude zrealizované priamo na odbočení existujúcej vodovodnej prípojky z verejného vodovodu pred napojením novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod. Konkrétny spôsob odstránenia pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky určí priamo na mieste, po ukončení výkopových prác, pracovník prevádzky vodovodu v Prievidzi.
 • Odstránenie pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky na verejný vodovod môže vykonať výhradne prevádzkovateľ verejného vodovodu.
 • V mysle § 4 ods. 7 písm. a) zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení nesk. predpisov je vlastník vodovodnej prípojky povinný odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom určeným prevádzkovateľom verej. vodovodu.
 • Dodržať ust. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov,
 • Pred zahájením výkopových prác požiadať pracovníka prevádzky vodovodu v Prievidzi o vytýčenie potrubia verej. vodovodu, vyznačenie konkrétneho prípojkového vodovodu a stanovenie podmienok odokrytia potrubia verejného vodovodu v mieste pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky na verejný vodovod. Kontakt na pracovníka vodovodu p. Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293.
 • Pri realizácii výkopových prác je každý povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností, súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z.)
 • Po ukončení výkopových prác a odokrytí pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole splnenia technických podmienok potrebných na odstránenie pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky na verejný vodovod.
 • Po splnení technických podmienok sa zmluvný odberateľ vody dostaví na zákaznícke centrum ZC v Prievidzi k vykonaniu potrebných administratívnych úkonov a uhradeniu zálohovej platby k realizovaniu odstránenia pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky na verejný vodovod,
 • Po doručení potrebných dokladov od ZC na prevádzku vodovodu vykoná pracovník prevádzky vodovodu v Prievidzi odstránenie pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky na verejný vodovod,
 • Zasypanie potrubia verejného vodovodu bude vykonané bezprostredne po odstránení odpojenia existujúcej vodovodnej prípojky z verejného vodovodu podľa pokynov pracovníka prevádzky vodovodu a za jeho prítomnosti.

Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. Bratislava pod č. TD/75/PD/DK/2017 zo dňa 01.02.2017:

Všeobecné podmienky:

 • stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
 • stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
 • pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
 • pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
 • V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
 • stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 70201,70202,
 • stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúco vyjadrení SP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 7005940117.

Technické podmienky:

 • stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 • Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských,
 • stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 • prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 • odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 • stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 • každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
 • stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),
 • stavebník je povinný umiestniť HUP, regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.

Slovak Telekom, a. s., Bratislava, č. 6611621941 zo dňa 16.08.2016:

 • Pre vyznačené záujmové územie nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI Slovakia, s.r.o.
 • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa odrážky 3.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, peter.blaho @telekom.sk,+421465432144.
 • V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OU-TN-OCDPK-2017/005532-002/MAR zo dňa 23.01.2017:

 • Stavebník zabezpečí, že výjazd vozidiel z pozemku na cestu I/64 bude zabezpečený jazdou vpred.
 • Stavebník zabezpečí, že zásobovanie a parkovanie návštevníkov prevádzky bude vykonávané mimo cestu I/64.
 • Stavebník zabezpečí, že brána oplotenia bude osadená od priľahlého okraja jazdného pruhu cesty I/64 vo vzdialenosti na dĺžku najdlhšieho projektom predpokladaného vozidla resp. bude zabezpečené jej elektronické ovládanie tak, aby vchádzajúce resp. vychádzajúce vozidlo nezasahovalo do priľahlého jazdného pruhu cesty I/64.
 • V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie stavby v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. požiada cestný správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-Itriedy&subor=210145, kde budú stanovené bližšie podmienky.
 • V prípade potreby zriadenia podzemných resp. nadzemných vedení v resp. nad cestným telesom cesty I/64 stavebník požiada cestný správny úrad v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/64, ktorým je zriadenie podzemných resp. nadzemných vedení v resp. nad cestným telesom cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-Itriedy&subor=210141, kde budú stanovené bližšie podmienky.
 • V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie stavby požiada cestný správny orgán v zmysle §3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie určenia použitia prenosných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/64 počas čiastočnej uzávierky cesty I/64 resp. realizácie stavby v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese:http://www.minv.sk/?cesty-Itriedy&subor=2101412, kde budú stanovené bližšie podmienky.
 • Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty I/64 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.
 • Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty I/64 nebude ukladaná žiadny materiál a predmety.
 • Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta I/64 poškodzovaná alebo znečisťovaná.

TŰV a SŰD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica pod č. 1233/30/17/BT/OS/DOK zo dňa 15.06.2017

 • V projektovej dokumentácii nie sú použité káble podľa požiadaviek prílohy B STN 920203 v nadväznosti na Vyhl. MVSR č. 94/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov,
 • Navrhovaná výplň zábradlia – vodorovné tyčové prvky na schodišti nie je riešená podľa § 28 ods. 6 Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1-8 MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
 • Vstup do stavby v časti určenej na užívanie verejnosťou a na bývanie nie je riešený pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa prílohy 1 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. (pri priechode vodorovnej vnútornej komunikácie prevýšenie musí byť 20 mm, pred vstupom musí byť vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm a pod.), čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
 • Nie je dodržaný odstup medzi posledným stupňom schodišťa a dverami otváranými od schodišťového 1. NP a II.NP ramena podľa čl. 39 STN 73 4130, čo nie je v súlade § 9 ods. 1 písm. b) bod 1-8 MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
 • Nie je možné posúdiť, či je strecha vybavená zachytávačmi zosúvajúceho sa snehu podľa § 26 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
 • Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia sk. B, pís. g) a h) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v z.n.p., a § 14 ods. 1 písm d) zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, nap. TŰV a SŰD Slovakia, s.r.o,
 • Pred uvedením VTZ sk. A (expanzná nádoba Refix DE 25) do prevádzky, je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., v z.n.p. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., oprávnenou právnickou osobou, nap. TŰV a SŰD Slovakia, s.r.o,
 • V projektovej dokumentácii nie sú dodržané typické vzdialenosti zvodov bleskozvodu, čo nie je v súlade s čl. 5.3.3 STN EN 62305-3.
 • V projektovej dokumentácii sa uvádza použitie mrežovej zachytávacej sústavy, avšak vo výkresovej časti je navrhnutá hrebeňová zachytávacia sústava,
 • Pri realizácii sa musia dodržať zásady technických, organizačných príp. ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. v z.n.p.,
 • V projekte sú citované neplatné predpisy.

 

 1. Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza vydané Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi dňa 05.10.2009 pod číslom OÚŽP /2009/01305.
 2. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností a priľahlej štátnej komunikácie. Počas prác priľahlú komunikačnú sieť neznečisťovať, nepoškodiť a neohrozovať a neobmedzovať bezpečnosť cestnej premávky na nej.
 3. V prípade použitia štátnej komunikácie iným než zvyčajným spôsobom (napr. rozkopanie za účelom pripojenia na siete a pod.), musí stavebník včas pred realizáciou požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie štátnej komunikácie.
 4. Všetky zrážkové vody budú zvedené na pozemku stavebníka tak, aby neohrozovali susedné nehnuteľnosti ako aj priľahlú komunikáciu.
 5. Pri realizácii stavby rešpektovať postupy, parametre a podmienky uvedené v statickom posudku. Akékoľvek zmeny, týkajúce sa nosných konštrukcií je nutné vopred konzultovať so statikom.
 6. K návrhu na kolaudáciu stavby predložiť energetický certifikát v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. K návrhu na kolaudáciu stavebník predloží záväzné stanovisko príslušného správneho orgánu ktorým je obec Nitrianske Pravno na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky.
 8. Strecha stavby, ktorá má sklon strešných rovín strmší ako 250, musí mať podľa § 26 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie zachytávače zosúvajúceho sa snehu.
 9. Stavenisko - priestor, ktorý bude počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác, uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby zahŕňa stavebný pozemok navrhovateľa.
 10. K návrhu na kolaudáciu predložiť skutkové zameranie stavby.
 11. Pri realizácii stavby rešpektovať technické riešenie protipožiarnej bezpečnosti, vypracované oprávnenou osobou.

 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby je záväzné aj pre právnych nástupcov/ účastníkov konania.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 

O d ô v o d n e n i e :

 

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe výsledku štátneho stavebného dohľadu, uskutočneného dňa 10.01.2017, ktorému predchádzala podaná žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia zo dňa 22.12.2016, zahájila konanie podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vo veci posúdenia stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Novostavba polyfunkčného domu na parcele č. 397 Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“), realizácia ktorej bola začatá na pozemku parc. č. 397 v katastrálnom území Nitrianske Pravno stavebníkmi Petrom Valentínom a manž. Gabrielou, obaja bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno bez stavebného povolenia.

Konanie bolo zahájené výzvou dňa 11.01.2017 a predĺženou dňa 23.03.2017, na základe ktorej mal stavebník v určenej lehote preukázať, že začatá stavba a jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Súčasťou výzvy bolo aj rozhodnutie o prerušení konania zo dňa 11.01.2017 a zo dňa 23.03.2017, v ktorom bol stavebník upozornený, že v prípade, ak požadované doklady v zmysle výzvy zo dňa 11.01.2017 a zo dňa 23.03.2017 nebudú v určenej lehote predložené, stavebný úrad v súlade s ust. § 88a ods. 2 a 6 stavebného zákona nariadi odstránenie stavby. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v dodatočnom konaní bola podaná dňa 22.12.2016 a úhrada správneho poplatku bola preukázaná dňa 15.06.2017 a 11.07.2017.

Predmetom povoľovania v dodatočnom konaní je novostavba murovaného polyfunkčného objektu v existujúcej radovej zástavbe Prievidzskej ulice v pamiatkovo chránenej zóne, na mieste pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Pôvodný RD bol napojený na všetky dostupné inžinierske siete, ktorých prípojky využíva aj súčasný predmet povoľovania. Polyfunkčný objekt je dvojpodlažný s obytným podkrovím, nepodpivničený, prestrešený do ulice asymetrickou sedlovou strechou a časť do dvora sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 42, 40 a 35o. Na I.NP sú navrhované obchodné priestory a jeden jednoizbový byt. Na II.NP sú navrhované 3 dvojizbové byty a v podkroví jeden dvojizbový a jeden jednoizbový byt. Vykurovanie objektu je teplovodné, zdrojom vykurovania bude plynový kondenzačný kotol s výkonom 45 kW. Vstup do obytných priestorov z Prievidzskej ulice je z dvorovej časti domu cez podchod (dufart) a následne zo spoločných priestorov schodiska. Vstup na pozemok a do dvorovej časti bude zachovaný ako v pôvodnom objekte rodinného domu. Pre potreby objektu je statická doprava riešená pre parkovanie 7 stojísk, ktoré sú riešené na parkovisku spoločnosti Vjarspol, s.r.o. Nitrianske Pravno. Zásobovanie obchodnej jednotky na prízemí bude realizované odstavením zásobovacieho vozidla pre krátkodobé státie. Priestory v okolí objektu budú upravené zámkovou dlažbou a vegetačnými tvárnicami. Splaškové vody z objektu budú zachytávané do novej žumpy o objeme 45 m3, po zrealizovaní verejnej kanalizácie obce bude objekt napojený na verejnú kanalizáciu. Pripojenie na vodu je navrhované novou prípojkou z verejných rozvodov, vedených v chodníku, pričom pôvodná prípojka vody bude odstránená; napojenie na elektrinu a plyn je z existujúcej prípojky elektriny a plynu, zachovanej z pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Odvádzanie dažďových vôd zo strešných rovín je navrhované na pozemku stavebníka do vsakovacích jám o objeme 4,5 m3. Objekt bude chránený bleskozvodom.

Po splnení podmienok výzvy obec Nitrianske Pravno prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska v Nitrianskom Pravne (od 01.07.2017 Spoločného obecného úradu Nitrianske Pravno), ktorý vykonáva pre obec činnosť stavebného úradu, podľa ust. § 88a ods. 7 stavebného zákona s primeraným použitím ust. § 61 stavebného zákona dňa 18.05.2017 oznámila zahájenie uvedeného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a na deň 19.06.2017 nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Pre neznáme fyzické osoby a neznáme právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemku KN registra „C“ parc. č. 398 v k.ú. Nitrianske Pravno, bolo oznámenie doručované v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V oznámenom konaní mal stavebník určené, aby v lehote oznámeného konania, najneskôr na ústnom pojednávaní doplnil chýbajúce doklady, čo bolo splnené sčasti. Stavebník predložil kópiu výpisu z obchodného registra na zhotoviteľa, kópiu katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva č. 397 a záväzné stanovisko obce Nitrianske Pravno k povoleniu malého zdroja znečistenia ovzdušia.

Stavba polyfunkčného objektu bola začatá na pozemku, kde pôvodne stál rodinný dom súp. č. 149 a ktorý bol rozhodnutím obce Nitrianske Pravno č. 1196/2016 (podacie číslo SOcÚ 441/2016/SP-2) dňa 09.09.2016 (právoplatné 04.10.2016), ako príslušným stavebným úradom povolený k odstráneniu.

Účastníkom konania bola daná možnosť oboznámiť sa s posudzovanou vecou a ku dodatočnému povoleniu rozostavanej stavby uplatniť svoje pripomienky a námietky. V rovnakej lehote ako účastníci konania mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. V lehote oznámeného konania ani na ústnom pojednávaní neboli vznesené námietky voči dodatočnému povoleniu posudzovanej rozostavanej stavby rodinného domu zo strany účastníkov konania a ani zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a teda stavebný úrad má za to, že splnil povinnosť podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. s správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov t.z. dal možnosť účastníkom konania a dotknutým orgánom ešte pred vydaním rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia.

Správny orgán je povinný postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.

V lehote oznámeného konania ani na ústnom pojednávaní neboli voči dodatočnému povoleniu stavby predložené žiadne pripomienky a námietky od účastníkov konania. V lehote oznámeného konania bol stavebný úrad prostredníctvom mailu upozornený od Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest Žilina na pôvodne vydané záväzné stanovisko zo dňa 22.02.2017, v ktorom bol stavebník zaviazaný k predloženiu projektovej dokumentácie na úrovni zodpovedajúcej príslušnému stupňu projektovej dokumentácie a čo splnené nebolo. Stavebný úrad na ústnom pojednávaní na túto skutočnosť upozornil stavebníka. Stavebník informoval tunajší úrad o tom, že už zaslal podklady SSC, IVaSC Žilina a nové stanovisko obratom doručí.

Chýbajúce záväzné stanoviská boli doplnené dňa 03.07.2017 a 07.07.2017.

V konaní o dodatočnom povolení stavby stavebník preukázal k pozemkom, na ktorých je začatá stavba polyfunkčného objektu vlastnícke resp. iné právo. K pozemkom KN C parc. č. 397 a 400/2 bol predložený výpis z listu vlastníctva č. 1508. K umiestneniu a realizácii prípojky vody na pozemku KN C parc. č. 271 (KN E parc. č. 6962/1) v k.ú. Nitrianske Pravno bolo preukázané iné vlastnícke právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona. K preukázaniu odstavných a parkovacích plôch pre polyfunkčný objekt v počte 7 stavebník predložil “zmluvu o poskytnutí plochy na parkovanie vozidiel“ na susednom pozemku parc. č. 403/1 v k.ú. Nitrianske Pravno.

Projektant osadil stavbu polyfunkčného objektu do územia, kde sa pôvodne nachádzal rodinný dom súp. č. 149 a ktorého odstránenie bolo odsúhlasené s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín za podmienky, že nový objekt bude polohovo a výškovo príbuzný s pôvodným rodinným domom z dôvodu zachovania existujúcej radovej zástavby v pamiatkovej zóne obce Nitrianske Pravno. Nad odstraňovaním stavby a jej následnou realizáciou odborne dohliadala oprávnená osoba statika.

Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka má vlastník právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Vlastníkovi sa však poskytuje ochrana len proti takým zásahom, ktoré ho nad mieru primeranú pomerom obťažujú alebo vážne ohrozujú výkon jeho práv. Ak ide o zásah, ktorý neprekračuje mieru primeranú pomerom a spoločensky únosné hranice, nie je to oprávnený zásah v zmysle ust. § 127 Občianskeho zákonníka. Na základe záväzných stanovísk a podkladov zabezpečených v konaní nemal stavebný úrad preukázané, že by sa povolením posudzovanej stavby zasiahlo do vlastníckeho práva vlastníka susednej nehnuteľnosti nad mieru primeranú pomerom a spoločensky únosné hranice a vážne by sa ohrozoval výkon jeho práv.

Podľa ustanovení zákona č. 460/1992 Zb. v platnom znení (Ústava Slovenskej republiky) čl. 2 ods. 2, v ktorom sa hovorí, že štátne orgány (činnosť obce ako stavebného úradu je prenesený výkon štátnej správy) môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Avšak v tom istom článku  ods. 3 je uvedené, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Vychádzajúc z citovaného, správny orgán môže účastníka konania obmedziť v jeho právach a právom chránených záujmoch, pokiaľ mu to umožňuje zákon. Stavebník splnil zákonom uloženú povinnosť t.z. podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia a ku žiadosti predložil doklady predpísané v § 58 stavebného zákona a § 3 a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebný úrad v konaní skúmal, či dodatočným povolením posudzovanej rozostavanej stavby nedôjde k rozporom s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi, oboznámil sa s predloženými dokladmi, vec prerokoval s účastníkmi konania ako i dotknutými orgánmi a na podklade vyššie uvedených skutočností dospel k záveru, že nebolo preukázané, že by došlo nad mieru primeranú pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a oprávnených záujmov účastníkov konania, alebo k rozporu s verejným záujmom. Na základe vyššie uvedeného ako i uskutočneného konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu posudzovanej rozostavanej stavby v zmysle projektovej dokumentácie odsúhlasenej v tomto konaní a za rešpektovania podmienok uložených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Posúdenie stavby vykonali: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna vodná správa a štátna správa v odpadovom hospodárstve; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi; obec Nitrianske Pravno v zast. starostom ako správny orgán ochrany ovzdušia, ktorý dňa 12.06.2017 povolil stavbu malého zdroja znečistenia ovzdušia; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza; SSE-D, a.s., Žilina; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Slovenská správa ciest IVaSC Žilina; Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; TŰV a SŰD Slovakia s.r.o., pobočka Banská Bystrica. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

 

Projektanti stavby:

 1. ARK, s.r.o., Jilemnického 18, Košice poštová adresa: Ing. arch. Richard Krajči, Prievidzská 28/33, Nitrianske Pravno
 2. San-Projekt – Ing. Ján Sandus, Nám. Sl. Republiky 10, 014 01 Bytča
 3. Ing. Marek Filin, Uhlištná 11, Prievidza
 4. Fire projekt, Ing. Dušan Trško, SNP 1473/121-11, 017 07 Považská Bystrica 7
 5. 3MConsulting, spol. s r.o. . Ing. Ignác Macík, Tatranská 6397/74, Banská Bystrica
 6. EL-PROJEKT, s.r.o., Pod Hrádkom 27, Prievidza 5

Predpokladaný rozpočtový náklad celej stavby je: 350 000 eur.

Polyfunkčný dom s prevahou podlahovej plochy na bývanie obsahuje 6 b.j., čo predstavuje úžitkovú plochu: 516 m2, obytnú plochu 270 m2, počet izieb 10; z toho:

byt A na I.NP má úž. plochu 50 m2, obyt. pl. 40 m2, počet izieb 1

byt A na II.NP má úž. plochu 59 m2, obyt. pl. 48 m2, počet izieb 2

byt B na II.NP má úž. plochu 50 m2, obyt. pl. 38 m2, počet izieb 2

byt C na II. NP má úž. plochu 59 m2, obyt. pl. 45 m2, počet izieb 2

byt A na III. NP má úž. plochu 38 m2, obyt. pl. 26 m2, počet izieb 1

byt B na III. NP má úž. plochu 93 m2, obyt. pl. 73 m2, počet izieb 2

 

Porušenie stavebného zákona v skutkovej podstate priestupku klasifikovaného v § 105 ods. 4 stavebného zákona, ktorého sa obvinení dopustili tým, že období od októbra 2016 do decembra 2016 uskutočňovali novú stavbu „Polyfunkčný objekt“, na Prievidzskej ulici, na pozemku KN registra „C“ parc. č. 397 v katastrálnom území Nitrianske Pravno v pamiatkovej zóne bez stavebného povolenia, bolo prejednané v priestupkovom konaní vedenom pod číslom obce 38/2017 (podacie číslo SOcÚ P2/2017/SP-2) dňa 17.02.2017 (právoplatné 09.03.2017) bolo ukončené rozhodnutím o udelení pokuty.

 

V konaní o dodatočnom povolení rozostavanej stavby sa po vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov uplatnených v lehote pre vyjadrenie nepreukázalo, že dodatočné povolenie rozostavanej stavby je v rozpore s verejným záujmom, stavebník predložil žiadosť o dodatočné povolenie stavby, preukázal úhradu správneho poplatku podľa položky č. 61 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej výške 650 €. Poplatok bol zaplatený poštovou poukážkou na účet stavebného úradu.

Na základe vyššie citovaných skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

P o u č e n i e :

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Nitrianske Pravno, Obecný úrad, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

 

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Nitrianske Pravno

zastúpený zamestnancom
Ing. Mgr. Dagmar Matiaškovou Ferencovou
na základe poverenia zo dňa 01.07.2017

Rozhodnutie sa doručí:

 1. Stavebníkovi – Gabriela Valentínová, bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno, a Peter Valentín, bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno
 2. Ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti rozhodnutia
 3. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 4. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza
 5. OÚ Prievidza, OSŽP - ŠVS
 6. OÚ Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3
 7. Do spisu úradu

 

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 24.6.2018

meniny má: Ján

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka