Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Obec M a l i n o v á
Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18


Podacie číslo obce: 85/2017
Podacie číslo SOcÚ: 226/2017/SP
Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/5446218

V Nitrianskom Pravne dňa 25.04.2017

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Navrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, podal dňa 20.04.2017 na obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v projektovej dokumentácii označenej názvom: „IBV Lokalita Solka, objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochy“ (ďalej len „stavba“), umiestnenie ktorej sa navrhuje na k pozemkoch parc. č. 80/1 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1), 80/2 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1, 535/8), 225/1 (KN-E parc. č. 535/2), 225/10, 225/25, 225/49 (KN-E parc. č. 537, 538, 539, 540, 541), 225/86 (KN-E parc. č. 535/2, 534/2, 594/2), 225/100, 225/21 a 230/4 (KN-E parc. č. 535/2) v katastr. území Solka. Umiestnenie stavby je presne vyznačené vo výkrese situácie č. výkresu 1.

Navrhovaná stavba rieši návrh realizácie miestnej komunikácie v IBV Solka, napojenej z miestnej komunikácie Ulica Savinova parc. č. 79/1 a ukončenej za pozemkom 225/100. Nová komunikácia je navrhnutá ako asfaltobetónová, dvojprúdová, šírky 6m s chodníkom šírky 1,5m, jednostranným na vetve I a obojstranným na vetve II. Chodníky budú zo zámkovej dlažby ohraničené parkovými betónovými obrubníkmi. Odvedenie zrážkových vôd je navrhované do dažďovej kanalizácie, zaústenej do navrhovaných vsakov.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad podľa §-u 119 ods. 3 v spojení s §-om 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracovisko Nitrianske Pravno ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu, podľa ustanovenia § 36 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 30. 05. 2017 o 10,00 hod.

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, pracovisko v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 380/16, Nitrianske Pravno.

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, pracovisku Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods.3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Verejnou vyhláškou sa doručí oznámenie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

k sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Najneskôr na konaní návrh doplniť:

 1. Preukázať vlastnícke resp. iné právo k dotknutým pozemkom, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby /podľa ust. § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť/.
 2. Záväzné stanovisko obce Nitrianske Pravno, ako cestného správneho orgánu k napojeniu navrhovanej komunikácie na existujúcu miestnu komunikáciu (stanovisku predchádza vyjadrenie OR PZ Prievidza, ODI) - (§ 3 ods. 3 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.)
 3. Doplniť chýbajúce záväzné stanoviská dotknutých orgánov (OÚ Prievidza, OSŽP – ŠVS, OÚ Prievidza, Pozemkový a lesný odbor; SPP-distribúcia, a.s., Bratislava a SSE-D, a.s. Žilina).
 4. Vysvetlenie projektanta, aké veľké vsaky sú navrhované pre zachytávanie zrážkových vôd..

 

Mária Luprichová
starostka obce Malinová

Oznámenie sa doručí:

 1. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 2. SPF Bratislava, Búdkova 36
 3. Oznámenie začatia územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch zvlášť rozsiahlej stavby pre účastníkov konania a aj pre neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k susedným pozemkom oznamuje stavebný úrad v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s ust. § 26 správneho poriadku - verejnou vyhláškou.

 

Na vedomie:

 1. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
 2. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
 3. SPP-D, a.s. Mlynské Nivy 44B, Bratislava
 4. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, Piešťany
 5. OÚ OSŽP – OH
 6. OÚ OSŽP – ŠVS
 7. OÚ OSŽP – OPK Prievidza
 8. OÚ Prievidza, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 9. Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6
 10. ORHaZ, Vápenická 4, Prievidza
 11. OR PZ, ODI Prievidza, Košovská cesta
 12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ul. Nová 2, Prievidza
 13. Obec Nitrianske Pravno ako cestný správny orgán
 14. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom (vyvesiť verejnú vyhlášku)
 15. Obec Malinová v zastúpení starostkou (vyvesiť verejnú vyhlášku)
 16. SOcÚ Bojnice, pracovisko Nitrianske Pravno (vyvesiť verejnú vyhlášku)

 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

Tešíte sa na Tradičný Pravňanský jarmok?
 
 
70%

 
 
 
30%

 
Počet hlasujúcich: 23

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka