Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“Vytlačiť
 

Obec M a l i n o v á

Podacie číslo obce: 125/2017
Podacie číslo SOcÚ: 89/2017/SP-2
Vybavuje : Mgr. Budayová

V Nitrianskom Pravne dňa 24.04.2017

 

Verejná vyhláška

 

Zverejnená dňa:

Zvesená dňa:

Meno, podpis, pečiatka

 

R o z h o d n u t i e

 

Navrhovateľ:  Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce
so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno (ďalej len navrhovateľ).

 

Ostatní účastníci konania:

 1. SPF, Budkova 36, Bratislava (3805/1, 3808/1, 3788/1, 3784/1, 3796/1, 3789/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3782/2, 3782/3, 3783/1, 3800/1, 3801/1, 3804/1, 3782/4, 3782/1)
 2. Mária Kurbelová, Prievidzská 41/59, Nitrianske Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 3. Eva Balážová, Lazany č. 306, 972 11 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 4. Anna Richterová, Malinová č. 334 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 5. Erika Štefániková, M.R.Štefánika 1082/38, Nitrianke Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 6. Jozef Patko, Dlhá 18/16, Prievidza (3784/1)
 7. Oľga Zimmermannová, J. Jesenského 449/3/1, Prievidza (3784/1)
 8. Viliam Toporcer, Javorová č. 5/20, Žilina - Solinky (3784/1)
 9. Správa ciest TSK, Brnianska 3, Prievidza
 10. Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby a zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania je doručované v súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona a neznámym fyzickým a právnickým osobám, resp. účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – verejnou vyhláškou

 

Navrhovateľ podal dňa 20.02.2017 (doplnil dňa 24.04.2017) na určenom stavebnom úrade obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558, presný rozsah dotknutých pozemkov je zakreslený v koordinačnej situácii.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad podľa §-u 119 ods. 3 v spojení s §-om 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia a po vykonanom konaní, podľa ustanovenia § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva:

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“

(ďalej len „stavba“)

 

na pozemkoch KN-C (podľa katastra nehnuteľností)

katastrálne územie  Nitrianske Pravno
parcela číslo 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558.

 

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia, ktorá obsahuje presný rozsah dotknutých pozemkov (líniová stavba).

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba: firma ELEKTROPROJEKCIA Štefan Mayer, elektrotechnik špecialista, so sídlom T. Vansovej 28, Prievidza. Overená dokumentácia pre územné rozhodnutie je prílohou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:
  Stavba umiestňovaná v tomto konaní pozostáva z rozšírenia vonkajšieho osvetlenia vedľa prístupovej komunikácie na cintorín. Verejné osvetlenie sa navrhuje od križovatky Nitrianske Pravno - Solka na prístupovej komunikácii na miestny cintorín s dĺžkou úseku 120 m, pričom v prvej etape sa bude realizovať v dĺžke 90 m a následne posledných 30 m. Osvetlenie sa navrhuje pomocou LED svietidiel, ktoré budú umiestnené na 5-tich oceľových kužeľových pozinkovaných stožiaroch, ukotvených v betónovej pätke, s výškou 6 metrov, bez výložníka. Rozteč stožiarov v rovnom úseku bude 30 m. Celkovo budú nainštalované 4 stožiare v prvej etape. Tento úsek bude napájaný z jestvujúceho osvetlenia z posledného stožiaru v dokumentácii značený B/1/3 káblom CYKY J3x2,5 do poistkovej skrinky, vybavenej držiakom valcovej poistky. Dĺžka kábla bude cca 134 m.
 2. Polohové a výškové umiestnenie stavby:
  Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Nitrianske Pravno na pozemkoch podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a zakreslení v koordinačnej situácii.
  Polohové a výškové umiestnenie stavby:
  Podľa výkresu „situácia“ č. 1“, „rezy káblovou trasou“ č. 3 a podľa výkresu „základ osvetľovacieho stožiaru“ č. 4, ktoré boli prerokované na ústnom pojednávaní a odsúhlasené v tomto konaní a sú súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie.
 3. Napojenie stavby na pozemné komunikácie:
  Zostáva nezmenené.
 4. Napojenie stavby na siete technického vybavenia:
  Navrhované rozšírenie osvetlenia bude napojené na elektrickú energiu na jestvujúce verejné rozvody, nachádzajúce sa vedľa štátnej komunikácie III. triedy, napájajúcej sa zo štátnej cesty I. triedy a smerujúcej do časti Solka.
 5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia územia:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko v Prievidzi č. KPÚTN-2017/8416-2/20070, zo dňa 16.03.2017:

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr ma druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-PD-OSZP-2017/008001, zo dňa 28.03.2017:

Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza a ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej komunikácie.

Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza vydané Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi dňa 05.10.2009 pod číslom OÚŽP/2009/01305 v aktuálnom znení.

Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy.

Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.

Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2016/013076-002, zo dňa 30.05.2016:

V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. a požiadať o súhlas na výrub obec Nitrianske Pravno.

Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodovaniu a ničeniu.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Závod 03 Prievidza č. 133-321/Šc-2017, zo dňa 14.03.2017:

S umiestnením stavby súhlasíme. V záujmovom území navrhovaných káblových vedení NN a podperných bodov verejného osvetlenia sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza.

Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, č. 4600032340, zo dňa 26.03.2017:

V predmetnej lokalite katastra Nitrianske Pravno, KN132/2, 2184/1, 115, sa v blízkosti nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1. Meter, NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elekroenergetických zariadení v majetku SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na stredisku Údržby Prievidza.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestore min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

Pripojenie nového vonkajšieho osvetlenia bude na existujúce vonkajšie osvetlenie v danej lokalite.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6611711030 zo dňa 20.04.2017:

Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) aspoločnosti Slovak Telekom, a.s. /alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ust. § 65 zákona č. 351/2011 Z. z.o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa odrážky 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti, ktorým je Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk,+421465432144.

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektron. komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144, 0903590377. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeob. podmienky ochrany SEK sp. Slovak Telekom, a.s.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, situačný výkres obsahujúci záujmové územia žiadateľa.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi, ODI č. ORPZ-PD-ODI-29-022/2017 zo dňa 16.03.2017:

Osvetlenie komunikácie realizovať v zmysle STN, pričom osvetľovacie stožiare nesmú zasahovať do hlavného dopravného priestoru komunikácie.

V prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky a vydania zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, požadujem pred jeho vydaním na Okresný dopravný inšpektorát predložiť k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorá bude navrhnutá v zmysle platných zásad, technických podmienok a noriem, v súlade zo zákonom č. 8/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhradzujeme si právo v prípade, že si to vyžiada verejný záujem stanovisko doplniť, resp. zmeniť.

Správa ciest Trenčianskeho samospr. kraja, Trenčín č. SC/2017/490 zo dňa 09.03.2017:

Dodržať stavebný zákon (50/1976 v platom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. v platnom znení), zákon o cestnej premávke č. 8/2009 a platné STN.

Stĺpy musia byť umiestnené mimo cestné teleso v dostatočnej vzdialenosti od hranice časti vozovky tak, aby nevznikla pevná prekážka v cestnej premávke a nedošlo k sťaženiu údržby ciest v správe SC TSK.

Napojenie na existujúci stožiar viesť mimo cestnej komunikácie bez zásahu do telesa cesty III. triedy.

Nenarušiť odvodňovací systém cestnej komunikácie.

Po ukončení upraviť terén v okolí cestnej komunikácie, odstrániť odpady a obnoviť funkčnosť odvodňovania cesty III. triedy v úseku stavby.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín pod č. SC/2017/490 zo dňa 09.03.2017:

Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb.z. v platnom znení), zákon o cestnej premávke č. 8/2009 a platné STN.

Stĺpy musia byť umiestnené mimo cestné teleso v dostatočnej vzdialenosti od hranice časti vozovky tak, aby nevznikla pevná prekážka v cestnej premávke a nedošlo k sťaženiu údržby ciest v správe SCTSK.

Napojenie na existujúci stožiar viesť mimo cestnej komunikácie bez zásahu do telesa cesty III. triedy.

Nenarušiť odvodňovací systém cestnej komunikácie.

Po ukončení upraviť terén v okolí cestnej komunikácie, odstrániť odpady a obnoviť funkčnosť odvodňovania cesty III. triedy v úseku stavby.

6. Ostatné podmienky určené stavebným úradom a vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých organizácii:

a) Stavba musí byť navrhnutá v súlade so stavebnotechnickými požiadavkami, osobitnými požiadavkami na niektoré druhy stavieb a všeobecnými technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie stanovenými vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Splnenie týchto požiadaviek bude preukázané v projekte predkladanom v stavebnom konaní.

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

b) Inžinierska stavba bude posudzovaná stavebným úradom na základe samostatnej žiadostí v samostatnom stavebnom konaní. Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie predmetného územia musí byť v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce Nitrianske Pravno.

c) Pri umiestňovaní stavby dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.

d) Pred začatím stavebného konania o zmene stavby pred dokončením bude k pozemkom, dotknutých stavbou, preukázané vlastnícke resp. iné právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona.

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

 

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, so sídlom Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno, podal dňa 20.02.2017 (s doplnením dňa 24.04.2017) na určenom stavebnom úrade obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558 v k. ú. Nitrianskom Pravne.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska v Nitrianskom Pravne, ktorý pre obec zabezpečuje výkon stavebného úradu, oznámila dňa 22.02.2017 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  na deň 30.03.2017 nariadila k veci ústne pojednávanie. Stavebný úrad súčasne v oznámení o začatí konania upozornil navrhovateľa, aby najneskôr na ústnom pojednávaní predložil stavebnému úradu chýbajúce podklady, rozsah ktorých uviedol stavebný úrad v oznámení. Požadované podklady boli navrhovateľom predložené okrem stanoviska od Stredoslovenskej energetiky-distribúcia, a.s. Žilina a od Správcu cesty III. triedy s vysvetlením, že do lehoty ústneho pojednávania neboli navrhovateľovi ešte doručené. Chýbajúce stanoviská boli doplnené dňa 24.04.2017. V oznámenom územnom konaní a ani na ústnom pojednávaní neboli zo strany účastníkov konania predložené pripomienky a námietky k umiestňovanej stavbe. Navrhovateľ k umiestneniu stavby preukázal iné vlastnícke právo v súlade s ust. § 139 stavebného zákona resp. predložil písomné súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia predložil stanoviská dotknutých orgánov a dokumentáciu pre územné rozhodnutie v súlade s ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z..

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, správcovia technických sietí, účastníci konania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, regionálny hygienik; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; Obvodný úrad životného prostredia Prievidza, štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny a štátna správa v odpadovom hospodárstve; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; mesto Prievidza; StVPS, a.s., Banská Bystrica, závod Prievidza; SSE- D, a.s., Žilina; SPP- distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak telekom, a.s., Bratislava; Michlovský spol. s r.o., Piešťany; Správa ciest TSK Trenčín, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Obec Malinová posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a súčasne preskúmala súlad návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou „Územný plán obce Nitrianske Pravno“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 1/2012 dňa 23.02.2012, „ÚPN-O Nitrianske Pravno zmeny a doplnky č. 1“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 2/2013 dňa 14.02.2013, ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 2, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.05.2013 a ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 3, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.04.2016. Navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce.

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho pojednávania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby.

Navrhovateľ obec Nitrianske Pravno je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správneho poplatku za návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

 

P o u č e n i e :

 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania na Okresnom úrade Trenčín. Odvolanie sa podáva na určený stavebný úrad - obec Malinová, Obecný úrad Malinová č. 115, 972 13. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

Mária Luprichová
starostka obce Malinová

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:

 1. Situačný výkres podľa mapy katastra nehnuteľností
 2. Dokumentácia overená stavebným úradom

Rozhodnutie sa doručí:

 1. Navrhovateľovi - obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 2. Ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti stavebného povolenia

Na vedomie:

 1. Obec Malinová v zastúpení starostkou obce
 2. Do spisu stavebného úradu

 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

Tešíte sa na Tradičný Pravňanský jarmok?
 
 
70%

 
 
 
30%

 
Počet hlasujúcich: 23

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka