Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Lokalita Solka, objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochyVytlačiť
 

Podacie číslo obce: 85/2017
Podacie číslo SOcÚ: 226/2017/SP-4

V Nitrianskom Pravne dňa 18.07.2017

Vybavuje: Mgr. Budayová

 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

 

 

R o z h o d n u t i e

 

Navrhovateľ Obec Nitrianske Pravno,
v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce
so sídlom Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno

(ďalej len navrhovateľ).

 

Ostatní účastníci konania:

  1. SPF Bratislava, Búdkova 36
  2. Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a aj pre neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k susedným pozemkom v súlade s ust. § 26 správneho poriadku - verejnou vyhláškou.

 

Navrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, podal dňa 20.04.2017 (s doplnením 17.07.2017) na obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom: „IBV Lokalita Solka, objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochy“ (ďalej len „stavba“), umiestnenie ktorej sa navrhuje na k pozemkoch parc. č. 80/1 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1), 80/2 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1, 535/8), 225/1 (KN-E parc. č. 535/2), 225/10, 225/25, 225/49 (KN-E parc. č. 537, 538, 539, 540, 541), 225/86 (KN-E parc. č. 535/2, 534/2, 594/2), 225/100, 225/21, 230/4 (KN-E parc. č. 535/2) a 232/3 (KN-E parc. č. 535/2) v katastr. území Solka. Umiestnenie stavby je podrobne vyznačené vo výkrese situácie č. výkresu 1.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad podľa §-u 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia a po vykonanom konaní, podľa ust. § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva:

rozhodnutie o umiestnení stavby

„IBV LOKALITA SOLKA, OBJEKT KOMUNIKÁCIE

A SPEVNENÉ PLOCHY“

(ďalej len stavba)

 

na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností)

katastrálne územie Solka
parcela číslo
KN-C
parc. č. 80/1 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1), 80/2 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1, 535/8), 225/1 (KN-E parc. č. 535/2), 225/10, 225/25, 225/49 (KN-E parc. č. 537, 538, 539, 540, 541), 225/86 (KN-E parc. č. 535/2, 534/2, 594/2), 225/100, 225/21, 230/4 (KN-E parc. č. 535/2) a 232/3 (KN-E parc. č. 535/2).

 

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracoval oprávnený projektant: spoločnosť ING-PRODUKT, s.r.o., so sídlom Šumperská I. 40/15, Prievidza – Ing. Jaroslav Vdoleček, autorizovaný stavebný inžinier pre komplexné architektonické a inžinierske služby, č. osv. 0129*A1.

KOMPLETNÉ ROZHODNUTIE V PRILOŽENOM PDF SÚBORE


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.9.2018

meniny má: Zdenka

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka