Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznámenie o začatí územného konania - Turčianska ul. – zahustenie DTSVytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno ,

Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18

________________________________________________________________________

Podacie číslo obce: 1079/2017 V 
Podacie číslo SOcÚ: 251/2017/SP
Vybavuje : Mgr. Budayová, 046/5446218
Nitrianskom Pravne dňa 04.05.2017

 

Verejná vyhláška

 

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Navrhovateľ, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442 151 (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 04.05.2017 prostredníctvom splnomocnenej osoby Márie Dubovcovej, trvale bytom Turie 502, 013 12 Žilina, na stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia vydaného pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), ktorým bola dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016) do územia umiestnená stavba pod názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS“, umiestnenie ktorej sa navrhuje na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1282/1 (pozemky KN registra „E“ parc. č. 3709/3, 3709/4, 3710/2, 6971, 3746, 3745, 3710/1, 3711, 3744/4 (v mimozast. území obce), parc. č. 1701 a 1703 (v zastavanom území) - vzdušná + zemná prípojka VN, parc. č. 1701 – kiosková trafostanica s navrhovanými vývodmi W.1 až W.5, parc. č. 1381/1, 1330/1, 1329 , 1331 a 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – rekonštrukcia časti NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) a 1331 – zemné NN rozvody do WRIS2, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – demontáž a znovumontáž NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1319 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6953), 1316, 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1514 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/2), 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1) – nové NN rozvody, prepájajúce Dlhú ulicu s Mlynskou, ukončené v PRIS7, parc. č. 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1), 1701 – 5x navrhované NN káblové vývody z novej TS, parc. č. 1701, 1456/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7152/2), 1614/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/1) – vzdušné NN rozvody do existujúceho podperného bodu v dĺ. 32 m a v zmysle výkresu „celková situácia stavby č. 3436 – 02“, v k. ú. Nitrianske Pravno.

Stavba umiestňovaná uvedeným rozhodnutím pozostávala z nasledovných objektov:

Prevádzkový súbor: PS 01: Kiosková trafostanica MKP 800, 22/0, 4kV, 250kVA

Stavebné objekty: SO 01: VN prípojka

SO 02: NN vývody z TS

Zmena územného rozhodnutia vydaného obcou Nitrianske Pravno pod číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), ktorým bola dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016) posudzovaná v tomto konaní sa dotýka zmeny v časti objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“.

Pôvodný objekt pozostával z nových vývodov z navrhovanej trafostanice zemnými káblami pre napojenie existujúcej siete v smere k Dlhej ulici, Turčianskej ulici, Mlynskej ulici a Kukučínovej.

Cit z rozhodnutia: „Trasa všetkých NN vývodov W.1-W.5 povedie od navrhovanej TS k existujúcemu DB stĺpu v dĺ. 3 m. Vývod W.1 ďalej pokračuje v trase existujúcej NN siete v dĺ. 35 m smer Turčianska ulica po existujúci JB stĺp. Trasa vývodov W.2 – 3 m, W.3 – 3 m a W.4 - 3 m končí v mieste existujúceho DB stĺpu. Vývod W.5 bude od DB pokračovať v trase existujúceho NN káblu v dĺ. 36 m. Trasa prepojenia vývodu W.5, ako prepojenia Dlhej ulice a Mlynskej ulice vedie z novej skrine SR ako náhrada existujúcej SR kolmo k rodinným domom do chodníka parc. č. 1514, ďalej povedie cez parc. č. 1451/1 do chodníka na Mlynskej ulici po skriňu VRIS1 pri rod. dome súp. č. 436. Dĺ. trasy je 78 m. Trasa rekonštrukcie NN siete bude vedená v pôvodnej trase existujúcej NN siete krížom cez záhrady rodinných domov medzi Mlynskou a Kukučínovou ulicou. Dĺ. rekonštrukcie NN siete je 59 m“.

Zmena územného rozhodnutia sa priamo dotýka navrhovaného predĺženia existujúceho NN káblového vedenia NNK 1 AYKY 3x120+70mm2 na parc. KN-C č. 1321. Z existujúcej SR č. 504-05-18 do demontovanej WRIS1 č. S4/2 (trasa sa nemení) až po novú VRIS2, osadenú na podperný bod exist. JB stĺpu zemným káblom 1-AYKY-J 3x120+70mm2; trasa 22m, dĺ. káblu 25m.

Ostatné NN rozvody objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“ zostávajú nezmenené.

Dňom podania návrhu na zmenu územného rozhodnutia bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS – zmena v objekte SO 02: NN vývody z TS“ na pozemkoch KN registra C parc. č. 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) a dokumentácie pre územné rozhodnutie predloženej v novom návrhu dňa 10.03.2017.

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracovisko v Nitrianskom Pravne, ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu, podľa ustanovenia § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania ku zmene územného rozhodnutia dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom konania, ktorí nie sú správnemu orgánu známi a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 13.06. 2017 o 10,00 h.

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade Bojnice,

pracovisko v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 360/18.

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, pracovisko v Nitrianskom Pravne v stránkové dni - v pondelok a v stredu a na ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie na zastupovanie.

Upozornenie pre navrhovateľa: najneskôr na ústnom pojednávaní navrhovateľ:

Súhlas vlastníka pozemku parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2).

 

Ing. Jozef Balčirák

starosta obce Nitrianske Pravno

 

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:

 1. SSE - D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
 2. Ing. Ľubomír Kollárik, Vápenická 310/18, Prievidza
 3. Mária Dubovcová, Turie 502, 013 12 Žilina
 4. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

 

Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom a organizáciám:

 1. SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 01001 Žilina
 2. OÚ Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3, Trenčín
 3. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5
 4. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 5. Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava
 6. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2
 7. OR PZ, ODI Prievidza, Košovská cesta 14
 8. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
 9. RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2
 10. Obec Nitrianske Pravno v zast. starostom ako cestný správny orgán
 11. Do spisu

 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

Tešíte sa na Tradičný Pravňanský jarmok?
 
 
80%

 
 
 
20%

 
Počet hlasujúcich: 10

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka