Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznámenie o začatí konania - výrub 32 ks drevínVytlačiť
 

 

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 32 ks drevín, ktoré rastú pred bytovým domom ulica Pionierska č. 361, 972 13 Nitrianske Pravno, na pozemku KN-C č.1167 k. ú. Nitrianske Pravno .

 

Obec Nitrianske Pravno , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti .vlastníkov bytov ulica Pionierska č. 361 zo dňa 20.0.2017 , podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub ks drevín druhu 2 ks borovica lesná ( Pinus sylvestris ), smrek obyčajný ( Picea abies) 28 ks, orech kráľovský ( Juglans regia) 1 ks,jedla srienistea 1 ks ktoré rastú na pozemku KN-C č. 1167 LV č. vo vlastníctve žiadateľov a pozemok registra E-KN p.č. 90020/3 LV č. 2021 k.ú. Nitrianske Pravno Žiadosť bola odôvodnená , že konáre zo stromov nadvihujú chodník a zasahujú do vedení káblov, ktoré nad pozemkom prechádzajú.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktorej dátum orgán ochrany prírody stanovil na deň 9.6.2017 o 8,00 hod. so zrazom na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne.

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.

 

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Doručí sa : Ferdinand Borovčík , Pionierska 361/1, 972 13 Nitrianske Pravno

a/a


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

Tešíte sa na Tradičný Pravňanský jarmok?
 
 
70%

 
 
 
30%

 
Počet hlasujúcich: 23

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka