Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznámenie o začatí konania - Novostavba polyfunkčného domu na p.č.397Vytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno ,

Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18


Podacie číslo obce: 2020/2016
Podacie číslo SOcÚ: 766/2016/SP-5
Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/5446218
V Nitrianskom Pravne dňa 18.05.2017

 

Verejná vyhláška

 

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vedeného podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b/ a §-u 88a stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania

 

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe výsledku štátneho stavebného dohľadu zo dňa 10.01.2017, ktorému predchádzala podaná žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia zo dňa 22.12.2016, zahájila konanie podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vo veci posúdenia stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Novostavba polyfunkčného domu na parcele č. 397 Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“), realizácia ktorej bola začatá na pozemku parc. č. 397 v katastrálnom území Nitrianske Pravno stavebníkmi Petrom Valentínom a manž. Gabrielou, obaja bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno bez stavebného povolenia.

Konanie bolo zahájenou výzvou dňa 11.01.2017, na základe ktorej mal stavebník v určenej lehote preukázať, že začatá stavba a jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

Popis stavby: Predmetom povoľovania v tomto konaní je novostavba murovaného polyfunkčného objektu v existujúcej radovej zástavbe Prievidzskej ulice v pamiatkovo chránenej zóne, na mieste pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Pôvodný RD bol napojený na všetky dostupné inžinierske siete, ktorých prípojky využíva aj súčasný predmet povoľovania. Polyfunkčný objekt je dvojpodlažný s obytným podkrovím, nepodpivničený, prestrešený do ulice asymetrickou sedlovou strechou a časť do dvora sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 42, 40 a 35o. Na I.NP sú navrhované obchodné priestory. Na II.NP sú navrhované 3 dvojizbové byty a v podkroví jeden dvojizbový a jeden jednoizbový byt. Vykurovanie objektu je teplovodné, zdrojom vykurovania bude plynový kondenzačný kotol s výkonom 45 kW. Vstup do obytných priestorov z Prievidzskej ulice je z dvorovej časti domu cez podchod (dufart) a následne zo spoločných priestorov schodiska. Vstup na pozemok a do dvorovej časti bude zachovaný ako v pôvodnom objekte rodinného domu. Pre potreby objektu je statická doprava riešená pre parkovanie 7 stojísk, ktoré sú riešené na parkovisku spoločnosti Vjarspol, s.r.o. Nitrianske Pravno. Zásobovanie obchodnej jednotky na prízemí bude realizované odstavením zásobovacieho vozidla pre krátkodobé státie. Priestory v okolí objektu budú upravené zámkovou dlažbou a vegetačnými tvárnicami. Splaškové vody z objektu budú zachytávané do novej žumpy o objeme 17,8 m3, po zrealizovaní verejnej kanalizácie obce bude objekt napojený na verejnú kanalizáciu. Pripojenie na vodu je navrhované novou prípojkou z verejných rozvodov, vedených v chodníku, napojenie elektrinu a plyn je z existujúcej prípojky vody, elektriny a plynu, zachovanej z pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Odvádzanie dažďových vôd zo strešných rovín bude zaústené do jestvujúcej prípojky dažďovej kanalizácie. Objekt bude chránený bleskozvodom.

Obec Nitrianske Pravno, po posúdení podania, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska v Nitrianskom Pravne, ktorý vykonáva pre obec činnosť stavebného úradu, podľa ust. § 88a ods. 7 stavebného zákona, oznamuje začatie konania, ktoré je vedené v súlade s ust. § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona (na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ust. § 58 až 66 stavebného zákona) dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne za účelom prerokovania žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

 

deň 19. 06. 2017 o 10,00 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne.

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18, v stránkové dni - v pondelok a v stredu a na ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu k posudzovanej veci, k dodatočnému povoleniu rozostavanej stavby, uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote ako účastníci konania môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím.

Ak sa nechá na ústnom pojednávaní niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie.

 

Najneskôr na ústne pojednávanie stavebník predloží:

 1. Kópiu z katastrálnej mapy na pozemok, na ktorom je stavba realizovaná,
 2. Kópiu obchodného registra zhotoviteľa, ktorým preukážete, že právnická osoba je oprávnená na podnikanie.
 3. Preukázať vlastnícke resp. iné právo k pozemku
 4. Chýbajúce záväzné stanoviská dotknutých orgánov (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa).
 5. Záväzné stanovisko obce Nitrianske Pravno k malému zdroju znečistenia ovzdušia.
 6. Podľa ust. § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby podľa § 14 ods. 1 písm. d) citovaného zákona a stavebnému úradu doložiť jej odborné stanovisko.
 7. Zosúladiť projektovú dokumentáciu v časti „zdravotechnika“ s výkresom situácie a stanoviskom StVPS, a.s. o navrhovanej prípojke vody. K realizácii novej prípojky vody na pozemku KN registra „C“ parc. č. 136/1 preukázať iné vlastnícke právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona.

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Nitrianske Pravno
zastúpený zamestnancom Ľubicou Boďovou
na základe poverenia zo dňa 02.03.2017

 

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:

 1. Peter Valentín, Prievidzská 1099/96, Nitrianske Pravno
 2. Gabriela Valentínová, Prievidzská 1099/96, Nitrianske Pravno
 3. Tibor Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 4. Terézia Baniarová, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 5. Marek Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 6. Martin Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 7. Lívia Balážová, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 8. Ivan Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 9. Filip Mušák, Kľačno č. 25
 10. Obec Nitrianske Pravno, ako vlastník susednej nehnuteľnosti (parc. č. KN-E 6962/1)
 11. Mária Balčiráková, Nám. SNP 154/37, Nitrianske Pravno
 12. Marek Balčirák, Nám. SNP 154/37, Nitrianske Pravno
 13. Ing. Jozef Balčirák, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno
 14. Peter Balčirák, Magurská 17, Prešov
 15. Katarína Chválová, Švermova 6, Banská Bystrica
 16. Slovenská správa ciest, IV a SC Žilina, Rázusa 104 A
 17. ARK, s.r.o., Jilemnického 18, Košice poštová adresa: Ing. arch. Richard Krajči, Prievidzská 28/33, Nitrianske Pravno
 18. San-Projekt – Ing. Ján Sandus, Nám. Sl. Republiky 10, 014 01 Bytča
 19. Ing. Marek Filin, Uhlištná 11, Prievidza
 20. Fire projekt, Ing. Dušan Trško, SNP 1473/121-11, 017 07 Považská Bystrica 7
 21. 3MConsulting, spol. s r.o. . Ing. Ignác Macík, Tatranská 6397/74, Banská Bystrica
 22. EL-PROJEKT, s.r.o., Pod Hrádkom 27, Prievidza 5
 23. Neznámym fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemku parc. č. 398 v k.ú. Nitrianske Pravno a ktorých pobyt nie je stavebnému úradu známy prostredníctvom verejnej vyhlášky

 

Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom:

 1. OÚ OSŽP Prievidza – OH, OPK, ŠVS, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 2. OR HaZ, Vápenická 4, Prievidza
 3. RÚVZ Prievidza, so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, Bojnice
 4. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2
 5. OÚ Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3, Trenčín
 6. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom
 7. Do spisu stavebného úradu

 

verejná vyhláška-novostavba polyfunkčného objektu na parcele 397

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

Tešíte sa na Tradičný Pravňanský jarmok?
 
 
70%

 
 
 
30%

 
Počet hlasujúcich: 23

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka